Pécs – Gyámnevezés és a gyámságból való kizárás

A szülői felügyeleti joggal rendelkező szülőnek joga van ahhoz, hogy kiskorú gyermeke részére gyámot nevezzen meg, vagy valakit a gyámság viseléséből kizárjon.

Kulcsszavak: Gyám, gyámnevezés, gyámságból kizárás, nyilatkozat, jognyilatkozat

A szülői felügyeleti joggal rendelkező szülő.

A szülői felügyeletet együttesen gyakorló mindkét szülőnek személyesen kell eljárnia, illetőleg személyesen kell nyilatkoznia.

A jognyilatkozatot Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kulturális és Népjóléti Főosztály területileg illetékes szociális központjainál (a továbbiakban: szociális központok) lehet személyesen előterjeszteni.

Az eljárásra az a szociális központ illetékes, amelynek területén a szülői felügyelettel rendelkező szülő lakcíme van.

A szülő lakcíme az a bejelentett lakóhely vagy tartózkodási hely, ahol életvitelszerűen lakik.

Hatóságra irányadó ügyintézési határidő:

A szülőre irányadó határidő:

A szülő a lakóhelyváltozását köteles bejelenteni, mely kötelezettségének úgy is eleget tehet, hogy a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását vezető szervtől kéri, hogy a lakóhelyváltozás tényét közölje a települési önkormányzat jegyzőjével.

Az eljárás illetékmentes.

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kulturális és Népjóléti Főosztály

 

Az eljárásra az a szociális központ illetékes, amelynek területén a szülői felügyelettel rendelkező szülő lakcíme van.

A szülő lakcíme az a bejelentett lakóhely vagy tartózkodási hely, ahol életvitelszerűen lakik.

Baranya Megyei Kormányhivatal.

Ha a szülő a gyámot nevező vagy a gyámságból kizáró nyilatkozatát a települési önkormányzat jegyzője előtt teszi, az erről felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a gyermek és a nevezett gyám vagy a gyámságból kizárt személy személyazonosító adatait, valamint a szülő felhívását lakóhely változásának bejelentésére.

A települési önkormányzat jegyzője a szülő lakóhelyének megváltozása esetén az illetékessé vált települési önkormányzat jegyzőjét a jognyilatkozatról felvett jegyzőkönyv egy példányának megküldésével értesíti.

A gyámság elsősorban azt illeti meg, akit a szülői felügyeletet gyakorló szülő(k) közokiratban vagy végintézkedésben gyámul megnevezett.

A gyámnevezés joga nem illeti meg a gyámot, a nevelőszülőt, mostohaszülőt, a szülőt, ha a bíróság megszüntette a szülői felügyeleti jogát, vagy szülői felügyeleti joga szünetel.

A gyámhivatal a szülő(k) gyámnevezésre vagy kizárásra vonatkozó nyilatkozatát a gyámkirendelésre irányuló eljárás során köteles vizsgálni.

Gyámul - gyermekvédelmi gyám kivételével - az rendelhető, aki a gyámi tisztséget vállalja.

Nem rendelhető gyámul az a személy, aki cselekvőképességet érintő gondnokság alatt áll; aki szülői felügyeletet megszüntető vagy közügyektől eltiltó jogerős ítélet hatálya alatt áll; akinek szülői felügyeleti joga azért szünetel, mert gyermekét nevelésbe vették; akinek a gyermekét örökbefogadhatónak nyilvánították; vagy akit a szülői felügyelet gyakorlására jogosult szülő a gyámságból közokiratban vagy végrendeletben kizárt.

Ha a szülői felügyeletre egyaránt jogosult szülők eltérő gyámot neveztek meg, a gyermek érdekét mérlegelve a gyámhatóság határoz arról, hogy a gyámságot melyikük lássa el.

Ha a szülői felügyeletet gyakorló szülő azt a személyt zárta ki a gyámságból, akit a másik szülő gyámul nevezett, a kiskorú gyermek érdekeinek figyelembevételével a gyámhatóság dönti el, hogy melyik rendelkezés érvényesüljön.

Pécs Település