Kérelem a gyermek, gondnokság alá helyezett személy által kötött tartási vagy életjáradéki szerződés jóváhagyására

A korlátozottan cselekvőképes (14. életévét betöltött) kiskorú nyilatkozatának érvényességéhez szükséges a törvényes képviselő beleegyezése,;
A cselekvőképtelen kiskorú és gondnokolt jognyilatkozata semmis, nevében a törvényes képviselője jár el.
A cselekvőképességében részlegesen korlátozott személynek a bíróság ítéletében meghatározott ügycsoportokra vonatkozó jognyilatkozatának érvényességéhez gondnokának hozzájárulása szükséges.
A cselekvőképességében részlegesen korlátozott személy és gondnoka közötti vitában a gyámhatóság dönt.

Kulcsszavak: Kérelem a gyermek, gondnokság alá helyezett személy által kötött tartási vagy életjáradéki szerződés jóváhagyására

A gyermek felett szülői felügyeleti jogot gyakorló, vagyonkezelésre jogosult szülő vagy vagyonkezelésre jogosult gyám, valamint a gondokság alá helyezett személy gondnoka jogosult az eljárás megindítására.

A jognyilatkozat jóváhagyása iránti kérelem elektronikus úton is benyújtható.

Teljes eljárásban 60 nap, melybe nem számít bele az eljárás felfüggesztésének és megszüntetésének időtartama.

1. A tartási vagy életjáradéki szerződés, melynek jóváhagyását a törvényes képviselő kéri egy eredeti és három másolati példányban.
2. Három hónapnál nem régebbi adó- és értékbizonyítvány, vagy ingatlanközvetítésre feljogosított bármely szerv értékbecslése, kivéve:
- ha az ingatlan értékét az illetékhivatal 6 hónapnál nem régebben már megállapította, vagy
- ha az ingatlan tulajdonjogának átruházása a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. részére jogszabályban meghatározott módon történt.
3. Ha a szülői felügyeletet együttesen gyakorló szülők a gyermek vagyoni ügyeiben meghatalmazást adhatnak egymásnak, a meghatalmazást az eljárás során be kell nyújtani. 

Az eljárás illetékmentes, eljárási díj nincs. Amennyiben a gyámhatóság szakértőt rendelt, a szakértő díja.

Vannak olyan, jogszabályban meghatározott esetek, melyekben a törvényes képviselő jognyilatkozata csak akkor érvényes, ha azt a gyámhatóság, mint a gyermek vagy a gondnokolt érdekében állót, jóváhagyja.
Így a gyermek vagy a gondnokolt által kötött tartási vagy életjáradéki szerződésre vonatkozó törvényes képviselői jognyilatkozat érvényességéhez is szükséges a gyámhatóság jóváhagyása, hiszen ilyen esetben a gyermek vagy a gondnokolt nem tehermentes úton jut ingatlan tulajdonjogához.
A gyámhatóság az eset összes körülményeit mérlegelve akkor hagyja jóvá a törvényes képviselő jognyilatkozatát, ha az minden tekintetben a gyermek vagy a gondnokolt érdekét szolgálja.
A törvényes képviselőnek a kiskorú személyét és vagyonát érintő jognyilatkozata megtétele során az ítélőképessége birtokában lévő cselekvőképtelen kiskorú véleményét - korának és érettségének megfelelően - figyelembe kell vennie.
A gondnoknak a véleménynyilvánításra képes cselekvőképtelen nagykorú kívánságát az őt érintő jognyilatkozata megtétele előtt meg kell hallgatnia és lehetőség szerint figyelembe kell vennie.

EKEIDR2