Békéscsaba - lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás, lakhatási támogatás

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének (a továbbiakban: Közgyűlés) a szociális támogatási rendszerek megalkotáskor alapvető koncepciója a békéscsabai lakosság szociális biztonságának biztosítása, a sérülékeny társadalmi csoportok támogatására, a jogalkalmazás során megjelenő lakossági szükségletekre történő rugalmas, gyors és hatékony reagálás.

Kulcsszavak: lakhatás, támogatás

A támogatás iránti kérelmet a kérelmező jogosult benyújtani.

A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás iránti kérelmet az arra rendszeresített nyomtatvány felhasználásával Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál lehet benyújtani.

A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás iránti kérelem folyamatosan benyújtható. A fennálló jogosultság időtartama alatt a lakhatási támogatás iránti kérelem a jogosultság lejártát megelőző hónapban is benyújtható azzal, hogy ebben az esetben az új kérelem alapján a jogosultság első napja az előző jogosultság megszűnését követő hónap első napja.

A lakhatási támogatás iránti kérelemről a kérelem beérkezését követő 21 napon belül kell dönteni és a támogatást egy évre kell megállapítani.

A lakhatási támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg a kérelmezőt.

Módosította a 12/2020.(VI. 18. ) önkormányzati rendelet 6.§. Hatályos: 2020.06.29.

A kérelemhez csatolni kell valamennyi jövedelemmel rendelkező családtag jövedelméről szóló igazolást az alábbiak szerint:

- a kérelmező és a vele közös háztartásban lakók havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból, őstermelői tevékenységből származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelmét,

- a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból, őstermelői tevékenységből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egy havi átlagáról szóló igazolást, (vállalkozók, őstermelők esetén a NAV által kiadott jövedelemigazolást, illetve a tárgyévről szóló nyilatkozatot),

- álláskereső esetén az állami foglalkoztatási szerv igazolását,

-   CSED, GYED, GYES, GYET, családi pótlék összegéről szóló hatósági bizonyítványt,

- Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által biztosított ellátások (nyugdíj, árvasági járadék stb.) esetén a Nyugdíjbiztosító Igazgatóság által kiadott, az ellátás összegéről szóló éves igazolást, és a kérelem benyújtását megelőző hónap nyugdíjszelvényét vagy folyószámla-kivonatról másolatot,

- álláskeresők esetén a munkaügyi központ határozatát (igazolását) a regisztrációról illetve a folyósított ellátás összegéről.

-16 év feletti nappali tagozatos tanuló esetében iskolalátogatási igazolást, ösztöndíjra vonatkozó igazolást,

- gyermekét egyedül nevelő szülő esetén a válásról, gyermekelhelyezésről szóló, bírósági végzést, vagy a gyámhivatali jegyzőkönyv másolatát illetve a gyermektartásdíjról szóló igazolást, nyilatkozatot.

 

A kérelemhez csatolni kell továbbá az alábbi mellékleteket:

- a kérelemben megnevezett szolgáltató által kiadott utolsó havi számlát (számla másolatot),

- a lakás nagyságának hitelt érdemlő igazolására - amennyiben a kérelmező rendelkezésére áll - a lakás a tulajdoni lap másolatát vagy az adásvételi szerződését, ezek hiányában az ügyfél két tanúval igazolt nyilatkozatát a lakás nagyságáról,

- a lakásban tartózkodás jogcíméről szóló igazolást az alábbiak szerint:

a) amennyiben a kérelmező rendelkezésére áll, a saját tulajdonú lakás esetén a tulajdoni lap másolatát vagy a lakás tulajdonjogának megszerzéséről szóló szerződés másolatát.

b) magánszemélytől bérelt lakás, lakrész esetén a bérleti, albérleti szerződés másolatát,

c) lakáshasználat esetén legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt megállapodást,

d) ha haszonélvezeti jog jogosultja a kérelmező, a haszonélvezeti jog igazolására alkalmas dokumentum másolatát.

 

A kérelmet az erre rendszeresített nyomtatványon lehet benyújtani, amelyet a Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztály információs irodájában (5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. fsz.10.) lehet beszerezni a fent felsorolt időpontokban, vagy letölthető a https://bekescsaba.hu oldalról

Az eljárás költség- és illetékmentes

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás iránti kérelem elsőfokú hatásköreinek gyakorlását Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesterére ruházta át.

A Polgármester döntése ellen Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűléséhez címzett illetékmentes fellebbezéssel lehet élni.

A nyomtatvány(oka)t ide kattintva tekintheti meg!

Békéscsaba Település