GYÖNGYÖS – TERMŐFÖLD BÉRBEADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM ADÓJÁHOZ KAPCSOLÓDÓ BEVALLÁS

Adóbevallást kell benyújtania annak az adózónak, aki Gyöngyös Városi Önkormányzat illetékességi területén fekvő termőföld bérbeadásából bérbeadó magánszemélyként jövedelmet szerez, vagy kifizetőként bérbeadónak adóköteles bérleti díjat fizet ki.

Kulcsszavak: termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Gyöngyös; termőföld jövedelemadó bevallás Gyöngyös

A termőföld bérbeadásából származó jövedelmet a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban: Szja.tv.) 73. §-a szabályozza. A termőföld bérbeadásából származó jövedelem (ideértve a földjáradékot is) adóztatása a föld fekvése szerin illetékes önkormányzati adóhatóság feladata.

Az adóbevallásra kötelezett adózó a termőföld bérbeadásából származó jövedelem adójához kapcsolódó bevallását

- bérbeadó magánszemély esetén tárgyévet követő év március 20. napjáig,

- kifizető esetén tárgyévet követő év február 25. napjáig

köteles benyújtani az önkormányzati adóhatósághoz.

Az Szja.tv. 17. § (4) bekezdése alapján a magánszemély termőföld-bérbeadásból származó bevételének egésze külön adózó jövedelemnek minősül, amely után az adó mértéke 15 %.

Nem adóköteles a termőföld bérbeadásból származó jövedelem akkor, ha a haszonbérbeadás határozott időre kötött megállapodás (szerződés) alapján legalább 5 évre szól. Ha a határozott időre kötött szerződés 5 éven belül megszűnik (kivéve, ha a megszűnés oka a szerződő felek akaratán kívüli, vagy ha a felmondás azonnali hatályú) a jövedelem korábban meg nem fizetett adóját késedelmi pótlékkal növelten kell megfizetni. A pótlékot az adott évi adóbevallásra nyitva álló határidőtől kell számítani.

Ha a magánszemélynek termőföld bérbeadásból olyan jövedelme keletkezik, amely nem kifizetőtől származik, vagy a kifizető a jövedelem juttatásakor az adót levonni elmulasztotta, vagy a kifizető a bérleti díjat természetben fizette meg, a vagyoni érték után a magánszemély a jövedelem adóját megállapítja, a föld fekvése szerint illetékes önkormányzati adóhatóságnál bevallja és megfizeti. Nem kell adóbevallást tenni annak a magánszemélynek, akinek a termőföld bérbeadásból származó jövedelme kizárólag kifizetőtől származik és a kifizető az adót levonta, vagy a termőföld bérbeadásból származó jövedelme mentes az adó alól.

A kifizető állapítja meg, vonja le, vallja be és fizeti meg az illetékes önkormányzati adóhatóság felé az adót, amennyiben a termőföld bérbeadásából származó jövedelem kifizetőtől származik. A kifizetőnek az általa kifizetett bérleti díjról és a levont adóról a magánszemély részére igazolást kell kiadni. Nem terheli a kifizetőt haszonbérbeadás esetén adómegállapítási kötelezettség, ha a magánszeméllyel az adómentesség feltételéül szabott határozott (5 éven túli) időtartamra kötött haszonbérleti szerződést.

Benyújtó személye: az adózó vagy törvényes képviselője vagy meghatalmazottja.

Benyújtás formája és módja: A gazdálkodó szervezetnek minősülő adózó (ide tartozik az egyéni vállalkozó is) elektronikus úton köteles kapcsolatot tartani az adóhatósággal.  Az elektronikus ügyintézés során az adóbevallás benyújtására az "ASP-ADO-050 Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adójához kapcsolódó bevallás" iForm típusú űrlap https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap)  szolgál.

Az elektronikus ügyintézésre nem kötelezett személy (idetartozik mindenki, aki nem minősül gazdálkodó szervezetnek, egyéni vállalkozónak) főszabály szerint továbbra is papír alapon tarthat kapcsolatot az önkormányzati adóhatósággal. A nyomtatványt kitöltve, kinyomtatva, aláírva, melyet személyesen vagy postán keresztül az önkormányzati adóhatósághoz kell benyújtani. Az adóbevallás benyújtható a https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap linkről indítva az „ASP-ADO-050 Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adójához kapcsolódó bevallás” iForm típusú űrlapon.

A természetes személy adózó kettőszázezer forintig, nem természetes személy adózó ötszázezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható, amennyiben a kötelezettségét megszegte. Kötelezettség megszegésnek minősül a kötelezettség hibás, hiányos, valótlan adattartalommal történő vagy késedelmes teljesítése, illetve teljesítésének elmulasztása.

A termőföld bérbeadásából származó jövedelem adójához kapcsolódó bevallást a bérbeadó magánszemély esetén tárgyévet követő év március 20. napjáig, kifizető esetén tárgyévet követő év február 25. napjáig lehet benyújtani az önkormányzati adóhatósághoz.

Az adóhatóság esetében az ügyintézési határidő harminc nap.

Elektronikus ügyintézésre kötelezett gazdálkodó szervezet, valamint az egyéni vállalkozó az adóbevallást az alábbi dokumentum benyújtásával köteles teljesíteni:

Az elektronikus ügyintézésre nem kötelezett adózó papír alapon, a nyomtatványt kitöltve, kinyomtatva, aláírva, azt személyesen vagy postán keresztül nyújthatja be:

A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással köteles teljesíteni.

A pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi fizetési számlájáról történő átutalással, vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) köteles teljesíteni.

A jövedelemadót az Szja.tv. 73. § (5)-(7) bekezdései alapján Gyöngyös Városi Önkormányzat 12001008-01519125-01300002 Jövedelemadó beszedési számla javára köteles megfizetni az alábbiak szerint:

A termőföld bérbeadásából származó jövedelem adójához kapcsolódó adóbevallás benyújtása díj- és illetékmentes eljárás.

GYÖNGYÖSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Pénzügyi- és Költségvetési Igazgatóság Adócsoportja

A jövedelemadó bevallás benyújtása önadózással történik, ezért a bevallással kapcsolatos döntés (határozat) nem készül, így a jogorvoslat nem értelmezhető.

1995. évi CXVII törvény a személyi jövedelemadóról  https://njt.hu/jogszabaly/1995-117-00-00

2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvény  https://njt.hu/jogszabaly/2009-37-00-00

2013. évi CXXII törvény a mező-, és erdőgazdálkodási földek fogalmáról  https://njt.hu/jogszabaly/2013-122-00-00

2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről  https://njt.hu/jogszabaly/2017-150-00-00

2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról  https://njt.hu/jogszabaly/2017-151-00-00

465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól  https://njt.hu/jogszabaly/2017-465-20-22

2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól  https://njt.hu/jogszabaly/2015-222-00-00

Gyöngyös Település