Öregségi nyugdíj, nők kedvezményes nyugdíja, rögzített nyugdíj, korhatár előtti ellátás, táncművészeti életjáradék, átmeneti bányászjáradék igénylése (ORNY_01)

kizárólag Magyarországon szerzett szolgálati idővel rendelkező személyek öregségi nyugdíjának megállapítására irányuló eljárás. Az igény elbírálása a megszerzett szolgálati idő és a kereseti adatok alapján, az egyéb jogosultsági feltételek figyelembevételével történik. Öregségi nyugdíj alatt értendő a teljes és résznyugdíj, a nők kedvezményes öregségi nyugdíja és a rögzített nyugdíj is. Az egyéb jogosultsági feltételek fennállásához kötött korhatár előtti ellátás, táncművészeti életjáradék és átmeneti bányászjáradék összege az öregségi nyugdíj számítás szabályai alapján kerül meghatározásra.

Kulcsszavak: átmeneti bányászjáradék, korhatár előtti ellátás, nyugellátás, öregségi nyugdíj, nők kedvezményes öregségi nyugdíja, rögzített nyugdíj, szolgálati idő, táncművészeti életjáradék; 40 év, korkedvezmény, ORNY_01

Öregségi nyugdíj megállapítását az az öregségi nyugdíjkorhatárát betöltött személy kérheti, aki legalább 15 év szolgálati idővel rendelkezik.
Öregségi nyugdíjat igényelhet életkorára tekintet nélkül az a nő is, aki rendelkezik legalább 40 év jogosultsági idővel.

Rögzített nyugdíj megállapítását az az öregségi nyugdíjkorhatárát betöltött személy kérheti, aki rendelkezik 20 év szolgálati idővel.

Korhatár előtti ellátás megállapítását az a személy kérheti, aki a korhatárát még nem töltötte be, és korkedvezményre jogosító munkakörben szolgálati időt szerzett, amennyiben a jogszabályban foglalt egyéb feltételeknek megfelel.

Átmeneti bányászjáradékot az a személy igényelhet, aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárát nem töltötte be, és Magyarországon, bányavállalkozónál, föld alatti munkakörben legalább 25 év szolgálati időt szerzett vagy legalább 5000 műszakot töltött el.

Táncművészeti életjáradékot az a személy igényelhet, aki a jogszabályban meghatározott táncegyütteseknél hivatásos táncosként legalább 25 évet töltött el.

A kérelmet az igénylő, törvényes képviselője (gondnoka), illetőleg meghatalmazottja terjesztheti elő.

Ki kell tölteni az ellátás igényléséhez rendszeresített űrlapot, vagy nyomtatványt, melyhez javasoljuk mellékelni a „Benyújtandó dokumentumok”-nál megjelölt iratokat.

A személyes, vagy postai úton történő benyújtás esetén kitöltendő formanyomtatvány a leírás végén található „Dokumentumok” cím alatt érhető el.

Az ügyintézési határidő 60 nap. A kérelmezett ellátás megállapítása esetén annak összegét a döntés kiadását követő 13 napon belül a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság folyósítja.

Az ellátásra vonatkozó igényt legfeljebb visszamenőleg 6 hónapra lehet érvényesíteni.

nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv által korábban határozattal vagy egyéb igazolással el nem ismert szolgálati időre vonatkozó dokumentumok, vagy azok hitelesített másolata. Ilyen igazolás lehet többek között:

Ezen felül:

Az eljárás illeték- és költségmentes.

Az eljárást az ügyfél lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes nyugdíjmegállapító szervként kijelölt fővárosi és megyei kormányhivatal folytatja le.

Budapesti és Pest megyei lakos esetén Budapest Főváros Kormányhivatala jár el.

A kormányhivatalok elérhetőségét itt tekintheti meg.

A döntés ellen a közléstől számított 30 napon belül – jogszabálysértésre hivatkozással – keresettel lehet fordulni a lakóhely szerint illetékes közigazgatási kollégiummal működő törvényszékhez.

A keresetlevelet illetékmentesen a döntést hozó nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnél kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként postára adni. A kereset elektronikus úton is előterjeszthető. A keresetlevelet elektronikus úton a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client honlapon (IKR rendszer) keresztül lehet benyújtani.  A jogi képviselővel eljáró fél elektronikus kapcsolattartásra köteles.

A kérelem elektronikusan, személyesen, vagy postai úton is előterjeszthető.

Elektronikus úton: ügyfélkapus regisztrációval rendelkező személyek az e célra rendszeresített űrlap segítségével nyújthatják be az ellátás megállapítása iránti igényüket.

Személyesen a lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes fővárosi, megyei kormányhivatal ügyfélszolgálatán.

A kérelem postai úton benyújtható a kérelmező lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatalnak címezve. Postacím egységesen: 1916 Budapest.

Az öregségi nyugdíjra való jogosultság feltételeit tartalmazó részletes tájékoztató a Magyar Államkincstár honlapján itt érhető el.

korhatár előtti ellátásra való jogosultság feltételeit tartalmazó részletes tájékoztató a Magyar Államkincstár honlapján itt érhetők el.

Az átmeneti bányászjáradékra való jogosultság feltételeit tartalmazó részletes tájékoztató a Magyar Államkincstár honlapján itt érhető el.

táncművészeti életjáradékra való jogosultság feltételeit tartalmazó részletes tájékoztató a Magyar Államkincstár honlapján itt érhető el.

NYUFIG_ESZF