VESZPRÉM-GYÓGYSZERTÁMOGATÁS

A gyógyszertámogatás az egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadások csökkentése érdekében megállapítható települési támogatás.

Kulcsszavak: gyógyszertámogatás

Gyógyszertámogatás címén negyedévenként települési támogatásra jogosult az a közgyógyellátásban nem részesülő - Veszprém város közigazgatási területén lakcímmel rendelkező - személy, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, egyedül élő személy esetén a 300 %-át, feltéve, hogy az igazolt havi rendszeres vényköteles gyógyszerköltsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át meghaladja.

A támogatás megállapítása iránti kérelem formanyomtatványon beadható elektronikusan, postai úton vagy papír alapon személyesen ügyfélfogadási időben a Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának ügyfélszolgálatán (8200 Veszprém, Óváros tér 9.)

 

Az ügyfélre irányadó határidő: a kérelem benyújtása folyamatos.

Hatóságra irányadó ügyintézési határidő: sommás eljárásban nyolc nap, teljes eljárásban hatvan nap (vonatkozó jogszabály alapján).

Kitöltött kérelem nyomtatvány/ e-papír.

Kérelem gyógyszertámogatáshoz

Igazolás a jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről.

A háziorvos által leigazolt havi rendszerességgel szedett vényköteles gyógyszerek egy havi költségéről a gyógyszertár igazolása.

Az eljárás költség- és illetékmentes.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestere

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

A döntés ellen Veszprém Megyei Jogú Város Közgyűléséhez címzett, de a Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közjóléti Irodájához 2 példányban benyújtandó, illetékmentes fellebbezéssel lehet élni, a közlésétől számított 15 napon belül.  A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A gyógyszertámogatást naptári évre kell megállapítani. Összege negyedévenként 15.000 Ft; feltéve, hogy a kérelem március 31-ig benyújtásra kerül. Későbbi időpontban benyújtott kérelem esetében az év hátralévő részében esedékes negyedévi támogatás illeti meg a jogosultat. A gyógyszertámogatást első alkalommal a kérelem benyújtását követően, majd a következő negyedév középső hónapjában kerül folyósításra.

Az öregségi nyugdíj legkisebb összege jelenleg havi 28.500 Ft.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2021. (V.11.) önkormányzati rendelete

Veszprém Település