Újrahasznosítás és hulladékgazdálkodás

Útmutatás az európai uniós általános hulladékgazdálkodási követelmények kapcsán, valamint a hulladékgazdálkodásra vonatkozó általános tagállami követelmények

Kulcsszavak: hulladék; hulladékgazdálkodás; hulladékgazdálkodási engedély; minősítés; bírság; nyilvántartásba vétel; szállítás; gyűjtés; kereskedelem; közvetítés; kezelés; ártalmatlanítás; hasznosítás; újrafeldolgozás; előkezelés; adatszolgáltatás;

Az Európai Parlament és a Tanács hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló 2008/98/EK irányelve meghatározza a hulladékgazdálkodás alapvető követelményeit, mindenekelőtt a hulladékgazdálkodási műveleteket végző létesítmény vagy vállalkozás engedélyezésének, vagy nyilvántartásba vételének kötelezettségét. A magyar jogrendben a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) határozza meg, hogy mely hulladékgazdálkodási tevékenységek azok, amelyek engedélykötelesek, továbbá a  hulladékgazdálkodási tevékenység bejelentésére és a nyilvántartásba vételére vonatkozó kötelezettségekre kötelezettek.

A hulladékgazdálkodási tevékenységekre irányuló engedélyezési, valamint nyilvántartásba vételi kérelmet a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján kell összeállítani. Az engedélyezési és nyilvántartásba vételi eljárás során be kell mutatni a Rendeletben kért nyilatkozatokat, igazolásokat és a tevékenység végzéséhez szükséges   eszközöket. A hulladékgazdálkodási engedély, valamint nyilvántartásba vétel, az engedély kiadásától, nyilvántartásba vételtől számított 5 évig érvényes. A kérelmet elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül kell benyújtani a telephely szerinti területileg illetékes megyei kormányhivatal járási hivatala részére. A hivatalok elérhetőségei megtalálhatóak a kormányhivatalok weboldalán (kormanyhivatal.hu). Amennyiben a hulladékgazdálkodással kapcsolatos hatósági engedély megszerzése vagy a nyilvántartásba vétel iránti kérelem több területi környezetvédelmi hatóság (például aki egynél több megye közigazgatási területén belül végezné a hulladékgazdálkodási tevékenységet, vagy országosan) illetékességi területére terjed ki, akkor az országos illetékességgel rendelkező Pest Megyei Kormányhivatal Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya jár el az adott ügyben. 

A hulladékgazdálkodási engedélyhez, valamint a nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységek esetén telephelyenként felügyeleti díjat kell fizetni.

A hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezeteknek hulladékkal kapcsolatos nyilvántartást kell vezetniük, továbbá adatot kell szolgáltatniuk a 309/2014. (XII. 11) Korm. rendeletben foglaltak szerint. Az éves adatszolgáltatást telephelyek szerint kell benyújtani az erre szolgáló elektronikus (Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer (OKIRkapu)) felületen keresztül.

Amely gazdálkodó szervezetek (a gyártó, a forgalmazó, a kereskedő, a közvetítő, a hulladékkezelő) csomagolási hulladékra vonatkozóan végzik a hulladékgazdálkodási tevékenységük, azoknak nyilvántartást kell vezetniük. (442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet)

A nyilvántartásnak a csomagolás létrehozására felhasznált csomagolószer jellegét, fajtáját és mennyiségét (kg), a visszavett, felhasznált, újrahasznált csomagolás anyagkategória szerinti mennyiségét (kg), az átvett és a gyűjtött csomagolási hulladék fajtáját, mennyiségét (kg), az alapanyagként, anyagában, energetikailag vagy egyéb módon hasznosított csomagolási hulladék fajtáját, mennyiségét (kg) kell tartalmaznia.

Az elem- és elektromos hulladékkal kapcsolatosan végzett hulladékgazdálkodási tevékenységekkel kapcsolatban a gyártónak és közvetítőnek nyilvántartásba kell vetetnie magát és adatot kell szolgáltatnia. (445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet)

A hulladékká vált gépjárművekkel kapcsolatban az országos környezetvédelmi hatóság (Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály) a gyártót vagy a gyártó kötelezettségeit átvállaló közvetítő szervezetet nyilvántartásba veszi. Továbbá a gyártó, a forgalmazó, a bontó a hulladékká vált gépjármű adatszolgáltatásához szükséges adatokról a telephelyén naprakészen nyilvántartást kell, hogy vezessen. (369/2014 (XII.30) Korm. rendelet)

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaival kapcsolatban a gyártó vagy meghatalmazott képviselője kérheti az elektromos és elektronikus berendezések gyártóinak nyilvántartásába vételét az országos környezetvédelmi hatóságnál.  (197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet)

A hulladékgazdálkodási engedély, illetve a nyilvántartásba vétel lejártát követően a hulladékgazdálkodási tevékenység végzésének folytatása, az engedélyben foglaltaktól, illetve a nyilvántartásba vételtől eltérően végzett hulladékgazdálkodási tevékenység, valamint a hulladékgazdálkodási engedély, illetve nyilvántartásba vétel nélkül végzett tevékenység esetén hulladékgazdálkodási bírság szabható ki.

A hatóságra vonatkozó határidők a következőek:

A hulladékgazdálkodási tevékenység nyilvántartásba vétele sommás döntés esetén 8 nap, teljes eljárásban 60 nap.

A hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárás ügyintézési ideje a Hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárás a kérelem beérkezésétől számított 55 nap. Amennyiben a kérelem teljes, úgy a hatóság 8 nap alatt sommás eljárás keretében döntést hoz.       

Az ügyfél számára az alábbi határidők bírnak jelentőséggel:

Előfordulhat, hogy a benyújtott kérelemből az eljáró hatóság nem tudja teljes körűen megállapítani a döntéshozatalhoz szükséges körülményeket, tényeket. Ekkor a hatóság a kérelmezőt hiánypótlásra szólíthatja fel. Általánosságban elmondható, hogy az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére 8 nap, míg az egyéb dokumentumok pótlására 15 nap az irányadó határidő az eljáró hatóságok által.   

 A nem veszélyes hulladék termelőknek, gyűjtőknek, kereskedőknek és kezelőknek minden év március 31-ig az előző évről kötelező adatot szolgáltatni az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer (OKIRkapu) felületén keresztül.  A veszélyes hulladékok tekintetében az adatszolgáltatást negyedévente, a tárgynegyedévet követő 30. napig kell megtenni.

Közvetítő és a kereskedő nyilvántartásba vétele:

A közvetítő és a kereskedő a nyilvántartásba vétel iránti kérelmet a Rendelet 1. melléklet szerinti formanyomtatványt kitöltve  és a kitöltött formanyomtatvány   elektronikus úton történő benyújtásával tudja kérelmezni. A formanyomtatvány az országos környezetvédelmi hatóság honlapján (kormanyhivatal.hu/pest)  elérhető. Továbbá elérhető egy a hulladékgazdálkodási tevékenység nyilvántartásba vételéhez szükséges segédlet is.

A kérelmezőnek az előterjesztett kérelméhez a következőket kell mellékelni:

Igazolni kell a rendelkezésére álló pénzügyi eszközök, vagy azok garanciájának meglétét.

A korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységével kapcsolatban nyilatkoznia kell, hogy a Büntető Törvénykönyvben meghatározott környezetkárosítást, természetkárosítást, hulladékgazdálkodás rendjének megsértése bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen megállapította-e a büntetőjogi felelősségét, továbbá eltiltás hatálya alatt áll-e hulladékgazdálkodási tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény szerinti kármentesítési kötelezettségét véglegesen megállapították-e, és a teljesítésre megállapított határidő lejártáig kötelezettségét teljesítette-e; és az általa folytatott korábbi tevékenység felszámolása után  a hátrahagyott hulladék kezeléséről költségvetési forrásból az államnak, a megyei vagy a települési önkormányzatnak kellett gondoskodnia.

Ügyfélnek nyilatkoznia kell arról, hogy a köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel-e.

A környezetvédelmi biztosítás megkötését igazoló dokumentumot (biztosítási kötvény) meg kell küldeni.  

A gyűjtési, szállítási, közvetítési, kereskedelmi tevékenység engedélyezése:

A gyűjtési, szállítási, közvetítési, kereskedelmi tevékenység végzésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelemnek a következőket kell tartalmaznia:

A kérelmezőre vonatkozó adatokat, nevét, székhelyét és telephelyét, valamint statisztikai azonosító adatait: környezetvédelmi ügyfél jelét (KÜJ-azonosító), környezetvédelmi területi jelét (KTJ-azonosító), KSH-statisztikai számjelét, cégjegyzékszámát, adószámát, egyéni vállalkozó esetén, ha van, a vállalkozói igazolvány számát.

A tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezését és annak részletes leírását. Továbbá a hulladékgazdálkodási tevékenység során (gyűjtés, szállítás, közvetítés, kereskedelem) bevonni kívánt hulladékok fajtáját, típusát, jellegét, mennyiségét.

A hulladékgazdálkodási tevékenység végzésével érintett terület megnevezését. (pl. Magyarország, Baranya Megye)

Igazolni kell a rendelkezésre álló pénzügyi eszközök meglétét.

Be kell mutatni a hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételeket,az alkalmazni kívánt technológiát, eszközöket, járműveket a járművek szállítási kapacitását. A hulladéktároló hely esetében annak műszaki és környezetvédelmi jellemzőit, azok állapotát, minőségét és felszereltségét igazoló dokumentumokat.

A kérelemnek tartalmazni kell a tevékenységgel érintett telephely címét, helyrajzi számát, műszaki és környezetvédelmi jellemzőit, állapotát, minőségét, felszereltségét, a szállítójárművek tárolási, tisztítási és karbantartási helyét, ha van üzemi gyűjtőhely annak gyűjtési kapacitását, valamint a telepengedélyt vagy a telep létesítésének bejelentése számát.

A váratlan káreseményre vonatkozó elhárítási tervet is be kell mutatni. (havária terv)

A környezetvédelmi biztosítás megkötését igazoló dokumentumot (biztosítási kötvény) meg kell küldeni.

Kérelmezőnek a környezetvédelmi megbízott foglalkoztatásáról szóló igazolást is meg kell küldeni. (munkaszerződés; együttműködési megállapodás)

A gyűjtési szállítási tevékenység engedélyezése esetén a kérelemnek tartalmazni kell a továbbiakban ezen műveleteket közvetlenül irányító vezető legalább középfokú környezetvédelmi szakirányú végzettségét vagy környezetvédelmi megbízotti foglalkoztatását igazoló dokumentum másolatát.  

A korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységével kapcsolatban nyilatkoznia kell, hogy a Büntető Törvénykönyvben meghatározott környezetkárosítást, természetkárosítást, hulladékgazdálkodás rendjének megsértése bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen megállapította-e a büntetőjogi felelősségét, továbbá eltiltás hatálya alatt áll-e hulladékgazdálkodási tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény szerinti kármentesítési kötelezettségét véglegesen megállapították-e, és a teljesítésre megállapított határidő lejártáig kötelezettségét teljesítette-e; és az általa folytatott korábbi tevékenység felszámolása után  a hátrahagyott hulladék kezeléséről költségvetési forrásból az államnak, a megyei vagy a települési önkormányzatnak kellett gondoskodnia.

Igazolni kell, hogy nincs tartozása az állami, valamint az önkormányzati adóhatósággal szemben.

Amennyiben kérelmező a hulladékot telephelyén tárolja, akkor annak módjáról és körülményeire vonatkozó információkat, adatokat be kell mutatni.     

Az engedélyezéssel kapcsolatos segédlet megtalálható a Pest Megyei Kormányhivatal Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának weboldalán. 

Hulladékkezelés engedélyezése (A gyűjtési, szállítási, közvetítési, kereskedelmi tevékenység engedélyezése fejezetben leírtakon túl)

Kérelmező telephelyén végzett kezelési tevékenységet engedélyező környezetvédelmi hatóság megnevezését, a kezelési tevékenység pontos megnevezését, az engedély számát amennyiben a kezelési tevékenység engedélyezése lezárult, valamennyi telephelyének címét és KTJ-azonosítóját, a kérelmező KÜJ-azonosítóját, és a telephelyeken végzett hulladékgazdálkodási tevékenység pontos megnevezését.

 

A tevékenység végzése során az alkalmazott műveletek megnevezését, szükséges egyedi feltételek bemutatása. A végzett tevékenységgel érintett maximális hulladékmennyiség, szilárd és folyékony hulladék szállítása esetén a hulladékmennyiséget külön-külön is megadva.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: Díjrendelet) alapján a hulladékgazdálkodási engedélyezés és a nyilvántartásba vételi eljárás lefolytatásáért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.  A Díjrendelet 1. mellékletében megtalálhatóak az egyes hulladékgazdálkodással kapcsolatos   engedélyezési, nyilvántartásba vételi eljárások díjai.

Az igazgatási szolgáltatási díjat, a megyei kormányhivatal számlaszámára kell megfizetni, amelynél az engedélyezési eljárást kérelmezték. A megyei Kormányhivatalok számlaszámai a Díjrendelet 7. mellékletében megtalálhatóak.

Az eljáró szerv a kérelmező telephelye (amennyiben nincs, akkor székhelye) szerint területileg illetékes környezetvédelmi hatóság.

A területileg illetékes hatóság a megyei kormányhivatal járási hivatala, elérhetőségeiről a kormanyhivatalok.hu weboldalon tájékozódhat.

Amennyiben több területi környezetvédelmi hatóság illetékességi területét érinti az eljárás, akkor az országos illetékességgel rendelkező Pest Megyei Kormányhivatal Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya az illetékes hatóság.

Amennyiben nem ért egyet a hatóság döntésével, akkor az ügyfél a kérelem tárgyában meghozott döntéssel szemben jogorvoslatot kérhet. Ehhez keresetlevelet kell benyújtani a területileg illetékes megyei (vagy a fővárosi) kormányhivatalhoz a döntés kézbesítésétől számított 30 napon belül (tehát attól a naptól, amelyen az ügyfél átvette a döntést tartalmazó dokumentumot vagy az jogszabály szerint kézbesítettnek minősül). A kormányhivatal ezt követően a keresetlevelet továbbítja az elsőfokon eljáró regionális illetékességgel rendelkező törvényszéknek, amely a közigazgatási pert elsőfokon lefolytatja. Az elsőfokon meghozott ítélettel szemben is kérhető jogorvoslat, a pert másodfokon a Kúria  folytatja le.

Hasznosnak találta az információt? Kérjük, hogy mondja el itt!

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról

2013. évi CXXV. törvény a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről

439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről

71/2015. (III. 30) Korm. rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

14/2015. (III. 31.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól

271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának mértékéről

309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatosegyes tevékenységek részletes szabályairól

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról

57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól

197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

KIEFO