Érd - Gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmény

 Az önkormányzat a normatív kedvezmény érvényesítését követően fizetendő térítési díjból 50%-os étkezési díjkedvezményt biztosít.

Kulcsszavak: gyermekétkeztetés; térítési díjkedvezmény

 Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén lakó,- illetve tartózkodási hellyel rendelkező személy,

- akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum 300%-át

A támogatás iránti kérelmet a honlapról letöltött formanyomtatványon elektronikusan (e-Papír), postai úton vagy papíralapon személyesen beadható ügyfélfogadási időben az Érd MJV Polgármesteri Hivatala Humán Irodáján vagy az ügyfélszolgálaton.

 Az ügyintézési határidő - sommás eljárás esetén nyolc nap

                                      - teljes eljárásban való elbírálás esetén hatvan nap

 Fellebbezési határidő    - tizenöt nap                                    

A szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben indult közigazgatási per költség- és illetékmentes a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 16. § alapján.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestere

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 142/A. § értelmében első fokon Érd Megyei Jogú Város Polgármestere önkormányzati hatósági jogkörben jár el.

Az átruházott hatáskörben hozott döntések elleni fellebbezést Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése bírálja el. A fellebbezést az első fokon eljárt szervhez kell benyújtani, a másodfokon eljáró szervnek címezve, a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül.

Gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmény - kérelem

Érd Település