MBFSZ – Vízföldtani napló iránti kérelem (adatszolgáltatás, megrendelés, utánrendelés)

A Vízföldtani napló a felszín alatti víz kutatását, feltárását, kitermelését és megfigyelését szolgáló mélyfúrású vízkút földtani, műszaki, vízadóképességi és vízminőségi adatait rögzítő és a vízföldtani értékelést tartalmazó építési, földtani dokumentum.

Az MBFSZ az elkészített vízföldtani naplót elhelyezi a központi vízföldtani adattárban, elektronikus úton megküldi a vízügyi igazgatóságnak és vízügyi hatóságnak, és elektronikus úton megküldi az elektronikus ügyintézésre köteles vagy azt vállaló engedélyesnek vagy papír alapon megküldi az elektronikus ügyintézést nem vállaló engedélyesnek

Kulcsszavak: MDFSZ, Vízföldtani napló

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1/A. § az adatszolgáltatással, a Vízföldtani napló elkészítésével és kiadásával kapcsolatos rendelkezéseket szabályozza.

A vízügyi hatósági eljárásban az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény (Ákr.) 10. § (1) bekezdésében foglaltak vizsgálata nélkül ügyfélnek minősül:

a) a létesítő, bejelentésköteles tevékenység esetén a bejelentő,

b) ha a vízimunka, vízhasználat vagy vízilétesítmény állami tulajdonban lévő vizeket, medret vagy vízilétesítményt érint, a működési területével érintett vízügyi igazgatóság (vízügyi igazgatóság),

c) az érintett mezőgazdasági vízszolgáltató,

d) termőföld érintettsége esetén, a vízimunkával, vízhasználattal vagy vízilétesítménnyel érintett termőföld földhasználati nyilvántartásban bejegyzett földhasználója,

e) a d) pont kivételével a vízimunkával, vízhasználattal vagy vízilétesítménnyel érintett ingatlan tulajdonosa, vagyonkezelője, továbbá az, akinek az ingatlanra vonatkozó jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték,

f) az üzemeltető.

A Vízföldtani napló megrendelés és adatszolgáltatás alapján készül, így hiánytalan adatszolgáltatás benyújtása szükséges. A tartalmi követelményeket a 101/2007. (XII.23) KvVM rendelet írja elő.

A „Vízföldtani napló”, is megrendelés és adatszolgáltatás alapján készül, amit a kivitelező köteles elektronikus úton a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (MBFSZ) részére megküldeni. Az elektronikus megküldést az általános célú elektronikus kéreleműrlap szolgáltatás (e-Papír; e-ügyintézés) keretén belül kell teljesíteni, a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat címzett részére az MBFSZ ügyek témacsoport, vízföldtani napló iránti kérelem ügytípus alkalmazásával, a Megrendelő lap, a Fúrt kút adatszolgáltatás nevű kérelem nyomtatvány és a mellékletek megküldésével. A Vízföldtani napló „Megrendelő lapja” és a kitöltendő „Fúrt kút adatszolgáltatása” űrlap az alábbi linken érthető el.

Sikeres benyújtást követően a Vízföldtani napló kiállításának határideje: 30 nap.

Új Vízföldtani napló megrendelés:

 1. Megrendelő
 2. Fúrt kút adatszolgáltatása
 3. Földtani rétegsor leírás
 4. Geodéziai bemérés jegyzőkönyve
 5. Fényképmelléklet
 6. Gáz-víz viszony vizsgálata jegyzőkönyve
 7. Vízvizsgálati eredmény jegyzőkönyve
 8. Csövezési vázlat
 9. Műszeres kútvizsgálati mérések jegyzőkönyvei és szelvényei
 10. Mélyfúrás-geofizikai mérések jegyzőkönyvei és szelvényei
 11. Egyéb létesítéssel összefüggő mellékletek

Vízföldtani napló másolatának megrendelése:

 1. Megrendelő

Az MBFSZ honlapján közzétett hivatalos árjegyzék szerint, amely elérhető az árjegyzékre kattintva.

Eljáró és nyilvántartást vezető szerv a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (MBFSZ)

Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Kapcsolódó MBFSZ tájékoztató oldalak:

https://mbfsz.gov.hu/vizfoldtani-naplo

https://mbfsz.gov.hu/vizfoldtani-adattar

101/2007. (XII.23) KvVM rendelet a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről.

72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról

MBFSZ