KCE - Az 1991. július 1. előtt történt közúti balesetek gépjármű felelősségbiztosítása, továbbá a Magyarország területén a szovjet csapatok okozta károkból származó személyi sérültek kárrendezése

A gépjárművek kötelező felelősségbiztosítása alapján az állam azoknak a szolgáltatásoknak a nyújtására vállal kötelezettséget, amelyeket az 1991. július 1. napja előtt bekövetkezett káresemények időpontjában hatályos jogszabályok szerint még nem teljesítettek. Az ügykörbe tartozik a 2006. augusztus 20-ai Tűzijáték személyi sérültjeinek kártérítése, illetve a hazánkban tartózkodott szovjet csapatok által szolgálati kötelezettségük teljesítése közben okozott károk megtérítése.

Kulcsszavak: kötelező felelősségbiztosítás, 1991. július 1., járadékfolyósítás, baleseti kártérítés, járadékazonosító, gépjármű, tűzijáték, szovjet csapatok

magánszemély, önkormányzat, gazdasági társaság, közigazgatási szerv

Az elektronikus ügyintézéssel valamennyi beadványát (igazolás, adategyeztetés, kérelem, számla, stb. ) benyújthatja, ebben az esetben papíralapú beküldésre nincs szükség.  A kártérítéssel kapcsolatos kérelmek elbírálásához szükséges a részletes élethelyzet leírása, az igény pontos megfogalmazása, illetve dokumentumokkal történő alátámasztása. A kártérítés kizárólag a balesettel összefüggő költségek megtérítésére vonatkozik. Az ügyintézést nagyban megkönnyíti, ha az igény benyújtása az egyedi járadék azonosító számra hivatkozással történik. Amennyiben nem saját ügyében, hanem meghatalmazottként jár el, a két tanú által aláírt meghatalmazást csatolni szükséges.

Az igény felmerülésétől számított öt éven túl benyújtott kérelem elévül.

Ügytípustól függően: kérelem részletes indoklással, számla, orvosi papírok, munkáltatói igazolás, meghatalmazás, adategyeztetés, nyilatkozatok

Az eljárás illetékmentes.

Magyar Államkincstár Járadékokat és Viszontgaranciákat Kezelő Főosztály Kárrendezési Osztály

Felettes szerv: Pénzügyminisztérium (Postacím: 1051 Budapest, József nádor tér 2–4.)

Jogorvoslat: A károsult lakóhelye szerinti járásbíróság, 30 millió Ft pertárgyértéken felül a lakóhely szerint illetékes törvényszék

A kérelmek postai úton is beadhatóak.

Postacím: Magyar Államkincstár 1372 Budapest Pf.: 483.

a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény

5/1996. (I. 26.)  PM rendelet a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás 1991. július 1. előtti rendszeréből származó állami kötelezettségek rendezéséről

12/1998.(III. 27.)  PM rendelet a gépjármű szavatossági károk 1971. január 1 előtti rendszere alapján fizetett baleseti kártérítési járadékokról

33/2010. (VI. 11.) OGY határozat az állami vezetői mulasztások, illetve az állam nevében elkövetett jogsértések áldozatait megillető kártérítésekről

MÁK_JVF