az MNB előzetes engedélye szükséges.">

Biztosító vagy viszontbiztosító alapításának engedélyezése

A biztosító vagy viszontbiztosító alapításához az MNB előzetes engedélye szükséges.

Kulcsszavak: biztosító, viszontbiztosító, biztosítás, biztosítási tevékenység, viszontbiztosítási tevékenység, engedélyezési eljárás, alapítási engedély, MNB, Magyar Nemzeti Bank

Biztosítási vagy viszontbiztosítási tevékenység végzéséhez az MNB által kibocsátott előzetes alapítási engedély, majd tevékenységi engedély szükséges. Az alapítási engedély birtokában az alapító kizárólag a biztosító vagy a viszontbiztosító megalapításához, és a biztosítási, valamint az azzal közvetlenül összefüggő tevékenységének előkészítéséhez szükséges tevékenységet végezhet. A biztosító vagy viszontbiztosító az MNB alapítást engedélyező határozatának kézhezvételétől számított kilencven napon belül köteles a biztosítási vagy viszontbiztosítási tevékenység megkezdésére vonatkozó engedély iránti kérelmet az MNB-hez benyújtani. A biztosító vagy viszontbiztosító a tevékenységi engedély megszerzését követően kezdheti meg működését.

Az MNB alapítási engedélyezési eljárása során a magyar nyelv használata kötelező, az ügyfél köteles az iratok hiteles magyar nyelvű fordítását biztosítani.

A biztosító vagy viszontbiztosító alapításának engedélyezése iránti kérelmet, valamint annak mellékleteit az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezeteknek, illetve jogi képviselőiknek az MNB elektronikus rendszerén, azaz az ERA rendszeren (Elektronikus Rendszer Hitelesített Adatok Fogadásához) keresztül szükséges megküldeni. Az elektronikus ügyintézésről, valamint az elektronikus dokumentumok alaki, formai követelményeiről az MNB honlapján részletes tájékoztató található az alábbi linken:

https://www.mnb.hu/letoltes/tajekoztatas-az-e-ugyintezesrol-az-mnb-elotti-engedelyezesi-eljarasokban-1.pdf

A természetes személyek számára az elektronikus ügyintézés választható eljárási forma. Az elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett természetes személy a kérelmét, a bejelentését vagy egyéb beadványát az ERA rendszerben elérhető, az adott kérelem, bejelentés vagy egyéb beadvány céljára rendszeresített elektronikus űrlapon vagy a Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartás-regisztrációhoz tartozó tárhelyen elérhető, az adott kérelem, bejelentés vagy egyéb beadvány céljára rendszeresített ÁNYK űrlapon az MNB által előírt egyéb dokumentumok egyidejű feltöltésével is benyújthatja. Az ÁNYK nyomtatványok az MNB honlapján is elérhetőek az alábbi elérési útvonalon: https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/engedelyezes/e-ugyintezes/2018-januartol-hatalyos-szabalyok/a-termeszetes-szemelyek-elektronikus-ugyintezese-anyk

A természetes személyek továbbra is jogosultak a kérelmet az MNB honlapján elérhető formanyomtatványon, papír alapon benyújtani a jogszabályban meghatározott mellékletek csatolásával.

A formanyomtatványok elérhetősége az alábbi linken elérhetőek: https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/engedelyezes/formanyomtatvanyok.

A jogosulatlan biztosítási vagy viszontbiztosítási tevékenység végzése bűncselekménynek minősül, ezért a jogosulatlan pénzügyi tevékenység végzésének gyanúja esetén az MNB piacfelügyeleti eljárást indíthat.

Amennyiben az MNB engedély nélkül végzett tevékenység végzését állapítja meg, abban az esetben

a) megtiltja a tevékenység végzését,

b) büntetőeljárást kezdeményez, ha megítélése szerint a tevékenység a Büntető Törvénykönyvről szóló törvény alapján bűncselekménynek minősül,

c) intézkedést, kivételes intézkedést alkalmaz, illetve

d) piacfelügyeleti bírságot szab ki.

Az ügyintézési határidő három hónap, amely a kérelemnek az MNB-hez való megérkezését követő munkanapon indul.

Amennyiben a kérelem nem felel meg a jogszabályokban foglalt követelményeknek, illetve a tényállás tisztázása érdekében szükséges, az MNB – a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – negyvenöt napon belül hiánypótlásra hívja fel a kérelmező ügyfelet. Az MNB az eljárás során több alkalommal is hiánypótlásra hívhatja fel a kérelmező ügyfelet. Ha az MNB a kérelmező ügyfelet hiánypótlásra hívta fel, akkor az ügyintézési határidő a hiányok maradéktalan pótlásának napjától számítandó.

A biztosító vagy viszontbiztosító alapításának engedélyezésével kapcsolatos részletes útmutató a https://www.mnb.hu/letoltes/3-1-1-1-engedelyezesi-utmutato-biztosito-es-viszontbiztosito-alapitasanak-engedelyezese.pdf linken található.

A biztosító vagy viszontbiztosító alapításának engedélyezésére irányuló eljárással kapcsolatos gyakran ismételt kérdések és válaszok (Q&A) a következő elérhetőségen

https://www.mnb.hu/letoltes/3-1-1-2-eljarassal-kapcsolatos-gyakori-kerdesek-es-valaszok-biztosito-es-viszontbiztosito-alapitasanak-engedelyezese.pdf található.

A biztosító vagy viszontbiztosító  alapításának engedélyezése iránti kérelem mellékleteként benyújtandó szabályzatokkal kapcsolatos információk a https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/engedelyezes/szektorok/biztositasi-piac/biztositok-viszontbiztositok/alapitas-engedelyezese/szabalyzatokkal-kapcsolatos-informaciok linken találhatók.

Az alapítás engedélyezésére irányuló eljárásért biztosító, illetve viszontbiztosító részvénytársaság, szövetkezet esetében 1 100 000 forint, kölcsönös biztosító egyesület esetében 300 000 forint igazgatási szolgáltatási díjat kell megfizetni, továbbá az ezt alátámasztó dokumentumot az eljárás megindítására vonatkozó kérelem mellékleteként be kell nyújtani.

Az igazgatási szolgáltatási díjjal kapcsolatban további információk az az alábbi linken találhatók:

https://www.mnb.hu/letoltes/tajekoztatas-a-magyar-nemzeti-bank-altal-egyes-engedelyezesi-es-nyilvantartasba-veteli-eljarasokban-alkalmazott-igazgatasi-szolgaltatasi-dijrol.pdf

Magyar Nemzeti Bank, Biztosítási és pénztári engedélyezési és jogérvényesítési főosztály

Az MNB döntése (határozat vagy végzés) ellen fellebbezésnek nincs helye, ugyanakkor az ügyfél, illetve az, akinek jogát vagy jogos érdekét a döntés közvetlenül érinti, jogszabálysértésre való hivatkozással a határozat vagy végzés ellen annak közlésétől számított 30 (harminc) napon belül keresetlevéllel közigazgatási pert indíthat a Fővárosi Törvényszék előtt.

A perben a jogi képviselet kötelező. A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszékhez címezve, az MNB-nél kell űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével, elektronikusan benyújtani.

(Az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás elérhetősége: https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/hatarozatok-es-vegzesek-keresese).

A keresetlevél benyújtásának a határozat vagy végzés hatályosulása szempontjából nincs halasztó hatálya, az ügyfél azonban azonnali jogvédelmet kérhet. A bíróság a pert főszabály szerint tárgyaláson kívül bírálja el, az ügyfél ugyanakkor keresetlevelében kérheti tárgyalás tartását. A tárgyalás tartása iránti kérelem megjelölésének elmulasztása esetén tárgyalás tartása a jogorvoslati eljárás során a továbbiakban nem kérhető.

Igazolási kérelemmel az élhet, aki az eljárás során határnapot, határidőt mulaszt önhibáján kívül.

Az engedélyezési eljárással kapcsolatos további általános tájékoztatók olvashatóak a https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/engedelyezes/tajekoztatok linken.

Hasznosnak találta az információt? Kérjük, hogy mondja el itt!

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

2013. évi CXXXIX. törvény a Magyar Nemzeti Bankról

2014. évi LXXXVIII. törvény a biztosítási tevékenységről

2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

436/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet a biztosítók és a viszontbiztosítók csoportfelügyeletével kapcsolatos részletes szabályokról

2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól

36/2017. (XII. 27.) MNB rendelet a Magyar Nemzeti Bank előtti egyes hatósági ügyekben az elektronikus kapcsolattartás szabályairól

14/2015. (V. 13.) MNB rendelet a Magyar Nemzeti Bank által a pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete keretében, valamint a bizalmi vagyonkezelő vállalkozások tekintetében lefolytatott egyes engedélyezési és nyilvántartásba vételi eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról

A BIZOTTSÁG 2014. október 10-i (EU) 2015/35 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról szóló 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (Szolvencia II) kiegészítéséről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2013. június 26-i 575/2013/EU RENDELETE a hitelintézetekre vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról

MNB