Békéscsaba - Üzletszerű ingatlanközvetítői, valamint ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenység bejelentése

Az üzletszerű ingatlanközvetítői, valamint ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenység folytatásához az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatósághoz történő bejelentés szükséges.

Kulcsszavak: ingatlanközvetítő, ingatlanvagyon, értékelő, közvetítő

Az, aki üzletszerű ingatlanközvetítői vagy üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenységet kíván végezni.

Kérelmet kell benyújtania a székhelye/lakcíme szerinti megyeszékhely települési jegyzőhöz.

Ügyintézési határidő: 60 nap

1. Kérelem, amelynek tartalmaznia kell:

a) a bejelentő természetes személyazonosító adatait, lakcímét, értesítési címét,

b) a szolgáltatási tevékenység során használni kívánt nyelv vagy nyelvek megjelölését,

c) a hatósággal való kapcsolattartás módját,

d) természetes személy szolgáltató esetén

da) a szakképesítését tanúsító bizonyítvány (oklevél) számát, kiadása helyét és időpontját, valamint az azt kiállító intézmény megjelölését,
db) a szolgáltató munkáltatójának nevét és székhelyét,

e) gazdálkodó szervezet szolgáltató esetén

ea) a szolgáltató cégjegyzékszámát, egyéni vállalkozó esetén a hatósági nyilvántartásba vételi számát,

eb) a szolgáltató tevékenységi körét,

ec) a képviseletre jogosult személy – egyéni vállalkozó esetén a saját – nevét, lakóhelyét,

ed) a gazdálkodó szervezet személyesen közreműködő tagja, alkalmazottja vagy foglalkoztatottja nevét és természetes személyként az üzletszerű ingatlanközvetítői nyilvántartásba vételi számát.

2. A szolgáltatónak a feltételek teljesítését a következők szerint kell igazolni:

a) a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló miniszteri rendelet szerinti az ingatlanközvetítői OKJ-s szakképesítés meglétét a szakképesítést tanúsító bizonyítvány hiteles másolatával,

b) azt, hogy olyan gazdálkodó szervezet személyesen közreműködő tagja, alkalmazottja vagy foglalkoztatottja, melynek tevékenységi köre az általa nyújtani kívánt, mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti ingatlanügynöki vagy -kezelési szolgáltatásra is kiterjed a munkáltató vagy a foglalkoztató pecsétjével és cégszerű aláírásával ellátott, 30 napnál nem régebben kiállított igazolással,

c) azt, hogy a gazdálkodó szervezettevékenységi köre az általa nyújtani kívánt, mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti ingatlanügynöki vagy -kezelési szolgáltatásra is kiterjed 90 napnál nem régebbi cégkivonattal egyéni vállalkozó esetében az egyéni vállalkozók hatósági nyilvántartásba vételéről szóló igazolás hiteles másolatával,

d) a bejelentő lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes önkormányzati adóhatóságnál fennálló köztartozás-mentességét és − ha az igénylő nem szerepel az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban − az állami adóhatóságnál fennálló köztartozás-mentességét 30 napnál nem régebbi közokirattal,

e) erkölcsi bizonyítvánnyal a büntetlen előéletet és annak tényét, hogy a szolgáltató nem áll a bejelentés tárgyát képező szolgáltatási tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

A tevékenység végzésének nyilvántartásba vételéhez 3.000,- Ft eljárási illeték fizetendő. Az eljárási illetéket az elektronikus eljárás kezdeményezése során elektronikus úton kell megfizetni, magánszemély által papír alapon indított eljárás kezdeményezése során illetékbélyeg formájában kell leróni.

Békéscsaba Megyei Jogú Város jegyzője

A tevékenység végzésének nyilvántartásba vétele iránti eljárásban a döntés közlésétől számított 15 napon belül a jegyzőnél előterjesztendő, a Békés Megyei Kormányhivatalhoz címzett fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5.000,- Ft.

1. Az üzletszerű ingatlanközvetítői tevékenység folytatásához az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatósághoz történő bejelentés szükséges.

Az ingatlanközvetítő a tevékenységi körén belül:

a) az ingatlanok (beépíthető telek, illetőleg lakóépülettel vagy nem lakás céljára szolgáló épülettel beépített ingatlan) adásvételének és cseréjének közvetítésével,

b) a lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek, telkek bérlete és tulajdona cseréjének közvetítésével,

c) a feladatok ellátása érdekében az ingatlanok felkutatásával és azok forgalmi értékbecslésével, valamint

d) az ügyletek lebonyolításához szükséges dokumentációk és okiratok beszerzésével és előkészítésével
összefüggő feladatokat látja el.

 

2. Az üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenység folytatásához az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatósághoz történő bejelentés szükséges.

Az ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő a tevékenységi körén belül:
a) az ingatlanpiac és az ingatlan jellemzőinek ismeretében az ingatlan (beépíthető telek, illetőleg lakóépülettel, nem lakás céljára szolgáló épülettel beépített ingatlan) hasznosítása szerinti értékek meghatározásával,
b) az európai értékelési normák által meghatározott fogalmak, módszerek, eljárások alkalmazásával,
c) az értékelés formáinak és ezek változatainak alkalmazásával,
d) az értékelésben közreműködő szakértők munkájának irányításával és ellenőrzésével,
e) a megbízás szerinti feladatok elvégzésével és az eredmények teljes körű dokumentálásával, valamint
f) a hasznosítási, befektetői szándék megvalósulását és a megbízó érdekeinek érvényesülését bemutató tanulmány elkészítésével
összefüggő feladatokat látja el.

Az üzletszerű ingatlanközvetítői tevékenység vagy üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenység folytatását az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóság annak veszi nyilvántartásba, aki rendelkezik az ingatlanközvetítői OKJ-s szakmai képesítéssel és megfelel a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvényben vagy a felhatalmazása alapján kiadott a társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 499/2017. (XII. 29.) Korm. rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek.

 

A nyomtatvány(oka)t ide kattintva tekintheti meg!

Békéscsaba Település