Kecskemét - Települési támogatás a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személy részére

A támogatás a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személy részére biztosított anyagi hozzájárulás.

Kulcsszavak: Adósság, Hátralék, Lakhatás, Közüzemi, Szolgáltató

Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területén lakó,- illetve tartózkodási hellyel rendelkező nagykorú személy akinek 50.000 Ft-ot meghaladó, de 250.000 Ft-ot el nem érő adóssága keletkezett a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a távhő-szolgáltatás, a csatornahasználat, a szemétszállítás díja vagy a lakbér vonatkozásában.

A támogatás megállapítása iránti kérelmet az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani a szükséges mellékletekkel együtt.

A kérelmet Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Hatósági Iroda Szociálpolitika Osztályához kell benyújtani személyen az ügyfélszolgálaton, postai vagy elektronikus úton. 

Hatóságra irányadó ügyintézési határidő:

Sommás eljárásban nyolc nap.

Teljes eljárásban hatvan nap.

Az eljárás a kérelemnek az eljáró hatósághoz történő megérkezését követő napon indul.

Ügyfélre irányadó határidő:

A hiánypótlásban, felhívásban meghatározott határidő.

Az ellátásban részesülő személy a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni az ellátást megállapító hatóságot.

A kérelmet az erre rendszeresített nyomtatványon lehet benyújtani, amely a Szociálpolitikai Osztály ügyfélszolgálatán (6000 Kecskemét, Rákóczi út 3.) ügyfélfogadási időben (https://kecskemet.hu/varoshaza/polgarmesteri-hivatal/elerhetosegek-ugyfelszolgalat-irodak) kérhető  vagy letölthető a https://ekecskemet.hu/_upload/editor/Nyomtatvanyok/szocialpolitika/kerelem_tt-hatralek.doc oldalról.

 

A kérelemhez mellékelni kell

 

A kérelem személyes benyújtásakor szükséges okmányok:

Az eljárás illeték -és költségmentes.

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Hatósági Iroda Szociálpolitikai Osztály

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

A döntés ellen a közlésétől számított 15 napon belül Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének címzett, de Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Hatósági Iroda Szociálpolitikai Osztály benyújtandó illetékmentes fellebbezésnek van helye. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A kérelmezőnek vállalnia kell az adósság támogatáson felül maradó részének önerőként történő megfizetését.

A támogatás mértéke háztartás esetén az adósság

  • 50 % -a, ha a háztartásban az egy főre jutó jövedelem a nyugdíjminimum 100 %-a és 150 %-a közé esik,
  • 75 %-a, ha a háztartásban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 100 %-át.

A támogatás mértéke egyedülélő esetében az adósság

  • 50 %-a, ha a jövedelem a nyugdíjminimum 150 %-a és 200 %-a közé esik,
  • 75 %-a, ha a jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 150 %-át.

A támogatás a támogatott vállalásától függően egy összegben vagy legfeljebb 12 havi részletben nyújtható.

A támogatás egyösszegben történő teljesítésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha a támogatott a vállalt önrészt a kérelem benyújtását követő hónap 20. napjáig egyösszegben megfizette.

Az önrész részletekben történő megfizetése esetén a támogatott a részletfizetési kötelezettség teljesítését minden hónap 20. napjáig a befizetési bizonylat másolatával köteles igazolni.

Az önkormányzat a támogatást utólag, a következő hónap 5. napjáig utalja át az adósságkövetelés jogosultjának.

A támogatást meg kell megszünteti, ha a támogatott

  • a vállalt adósságtörlesztési kötelezettségének három alkalommal nem tesz eleget,
  • a támogatás időtartama alatt a lakásfenntartási kiadásokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségének három hónapig nem tesz eleget, vagy
  • a részére bármely közüzemi szolgáltató által ingyenesen rendelkezésére bocsájtható előrefizetős mérőóra felszerelését nem vállalja.

A támogatott és a vele közös háztartásban élő személy részére a vállalt adósságtörlesztési kötelezettség lejárati időpontjától számított két éven belül ezen a jogcímen újabb támogatás nem állapítható meg.

Kecskemét Település