Budapest 04. ker Kérelem szociális alapú lakbér megállapítására határozatlan időtartamra szóló lakásbérleti szerződés esetén

Határozatlan-, vagy két évet meghaladó határozott időtartamú bérleti jogviszony esetében, amennyiben a lakás lakbére a szociális helyzet alapján került megállapításra, úgy a szociális helyzet alapján megállapított lakbér alkalmazására való jogosultságot évente felül kell vizsgálni

Kulcsszavak: lakbér, szociális, költségelvű, piaci, önkormányzati lakás, határozatlan

Bérlő, vagy az általa meghatalmazott személy, illetve törvényes képviselője.

Kérelem benyújtása, a szükséges mellékletek csatolása.

Az eljárás során azt kell vizsgálni, hogy a bérlő és a vele együtt lakó személyek, a felülvizsgálat időpontjában megfelelnek-e a szociális helyzet alapján történő bérbeadás alapjául szolgáló, a lakásrendeletben meghatározott jövedelmi és vagyoni feltételeknek. A felülvizsgálat során nem kell vizsgálni a lakás szobaszámára és alapterületére vonatkozó feltételeket.

Amennyiben a bérlő a felülvizsgálat iránti kérelmét vagy az annak alapjául szolgáló igazolásokat határidőben nem nyújtja be, úgy a lakás lakbérét – az elmulasztott határidőt követő hónap első napjától kezdődően - a költségalapon megállapított lakbér alkalmazásával kell meghatározni

Ügyintézési határidő: 30 nap, mely indokolt esetben egy alkalommal 30 nappal meghosszabbítható.

Kérelem szociális alapú lakbér megállapítására határozatlan időtartamra szóló lakásbérleti szerződés esetén

Kérelmező és a vele együtt lakó személyek jövedelemigazolásai.

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testület átruházott hatáskörében a polgármester

Budapesti IV. és XV. kerületi Bíróság

Az eljárás során azt kell vizsgálni, hogy a bérlő és a vele együtt lakó személyek, a felülvizsgálat időpontjában megfelelnek-e a szociális helyzet alapján történő bérbeadás alapjául szolgáló, a lakásrendeletben meghatározott jövedelmi és vagyoni feltételeknek. A felülvizsgálat során nem kell vizsgálni a lakás szobaszámára és alapterületére vonatkozó feltételeket.

E rendelkezés alapján felül kell vizsgálni a Budapest IV. ker. Megyeri út 201-203-205 szám alatti társasházakban az önkormányzati érdekből végrehajtott lakáscserék elősegítéséről szóló 3/2003. (III. 12.) önkormányzati rendelet alapján nyújtott lakbértámogatás indokoltságát is.

Szociális helyzet alapján történő bérbe adás feltételei:

Önkormányzati bérlakást szociális helyzet alapján csak akkor lehet bérbe adni, ha a kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének (a továbbiakban: nyugdíjminimum) 250 %-át (jelenleg ez 71.250,- Ft). A jövedelem számításánál csak a kérelmezőt és a vele együtt lakó személyeket lehet figyelembe venni.

A bérbe adás csak akkor engedélyezhető, ha a kérelmezőnek vagy a vele együtt lakó személyeknek nem áll fenn valamely lakásra nézve tulajdonjoga, haszonélvezeti joga, használati joga vagy bérleti joga.

További feltétel, hogy a kérelmező és a vele együtt lakó személyek együttesen nem rendelkeznek a nyugdíjminimum 75-szörösét meghaladó értékű vagyonnal (jelenleg ez 2.137.500,- Ft). Ettől a Népjóléti és Lakásügyi Bizottság eltérhet különösen abban az esetben, ha a vagyontárgy a tulajdonos foglalkozása gyakorlásához szükséges vagy a tulajdonlás más méltányolható körülményei miatt indokolt.

Amennyiben fennállnak a szociális helyzet alapján történő bérbeadás feltételei, úgy a lakás lakbére továbbra is a szociális helyzet alapján kerül megállapításra, kivéve, ha a bérlő a lakás hasznosításával összefüggésben a nyugdíjminimum összegét meghaladó havi jövedelemhez jut, vagy a bérlőnek a lakás bérleti jogra vonatkozóan tartási vagy életjáradéki szerződése áll fenn.

Ha a szociális alapú bérbeadás feltételei nem állnak fenn, a felülvizsgálatot követő hónap első napjától kezdődően költségelvű lakbért kell megállapítani.

A felülvizsgálatot a bérlő köteles a bérbeadónál kezdeményezni a lakbér-kategória megállapításának alapjául szolgáló jövedelmi és vagyoni körülményeket alátámasztó okiratok és igazolások benyújtásával.

A kérelem benyújtásának kötelezettségére és annak időpontjára a bérlő figyelmét a bérleti szerződés megkötésekor vagy a lakbér felülvizsgálatakor írásban fel kell hívni.

A felülvizsgálat során, a bérlő és a vele együttlakó személyek jövedelmi és vagyoni helyzetének megállapítása és igazolása a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet előírásai szerint történik.

Különös szabályok:

                A Budapest IV. ker. Megyeri út 201-203-205. szám alatti társasházakban lévő, költségelvű bérleti díjú lakások esetén az Újpest Önkormányzat az önkormányzati érdekből végrehajtott lakáscserék elősegítéséről szóló 3/2003. (III. 12.) önkormányzati rendelet alapján a lakásba való bekerülésük óta lakbértámogatást nyújt a rendelet szerint arra jogosultaknak. A lakbértámogatás mértéke a tárgyi lakásra meghatározott költségelvű lakbér és szociális alapú lakbér különbözete, így a bérlők – annak ellenére, hogy a lakás bérleti díja költségelven van meghatározva – ténylegesen szociális alapú lakbérmértéket fizetnek. A lakbértámogatásra való jogosultságot – a bérlő kérelmére – a fenti előírások alapján kell megállapítani

E rendelkezés alapján felül kell vizsgálni a Budapest IV. ker. Megyeri út 201-203-205 szám alatti társasházakban az önkormányzati érdekből végrehajtott lakáscserék elősegítéséről szóló 3/2003. (III. 12.) önkormányzati rendelet alapján nyújtott lakbértámogatás indokoltságát is.

Szociális helyzet alapján történő bérbe adás feltételei:

Önkormányzati bérlakást szociális helyzet alapján csak akkor lehet bérbe adni, ha a kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének (a továbbiakban: nyugdíjminimum) 250 %-át (jelenleg ez 71.250,- Ft). A jövedelem számításánál csak a kérelmezőt és a vele együtt lakó személyeket lehet figyelembe venni.

A bérbe adás csak akkor engedélyezhető, ha a kérelmezőnek vagy a vele együtt lakó személyeknek nem áll fenn valamely lakásra nézve tulajdonjoga, haszonélvezeti joga, használati joga vagy bérleti joga.

További feltétel, hogy a kérelmező és a vele együtt lakó személyek együttesen nem rendelkeznek a nyugdíjminimum 75-szörösét meghaladó értékű vagyonnal (jelenleg ez 2.137.500,- Ft). Ettől a Népjóléti és Lakásügyi Bizottság eltérhet különösen abban az esetben, ha a vagyontárgy a tulajdonos foglalkozása gyakorlásához szükséges vagy a tulajdonlás más méltányolható körülményei miatt indokolt.

Amennyiben fennállnak a szociális helyzet alapján történő bérbeadás feltételei, úgy a lakás lakbére továbbra is a szociális helyzet alapján kerül megállapításra, kivéve, ha a bérlő a lakás hasznosításával összefüggésben a nyugdíjminimum összegét meghaladó havi jövedelemhez jut, vagy a bérlőnek a lakás bérleti jogra vonatkozóan tartási vagy életjáradéki szerződése áll fenn.

Ha a szociális alapú bérbeadás feltételei nem állnak fenn, a felülvizsgálatot követő hónap első napjától kezdődően költségelvű lakbért kell megállapítani.

A felülvizsgálatot a bérlő köteles a bérbeadónál kezdeményezni a lakbér-kategória megállapításának alapjául szolgáló jövedelmi és vagyoni körülményeket alátámasztó okiratok és igazolások benyújtásával.

A kérelem benyújtásának kötelezettségére és annak időpontjára a bérlő figyelmét a bérleti szerződés megkötésekor vagy a lakbér felülvizsgálatakor írásban fel kell hívni.

A felülvizsgálat során, a bérlő és a vele együttlakó személyek jövedelmi és vagyoni helyzetének megállapítása és igazolása a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet előírásai szerint történik.

Különös szabályok:

                A Budapest IV. ker. Megyeri út 201-203-205. szám alatti társasházakban lévő, költségelvű bérleti díjú lakások esetén az Újpest Önkormányzat az önkormányzati érdekből végrehajtott lakáscserék elősegítéséről szóló 3/2003. (III. 12.) önkormányzati rendelet alapján a lakásba való bekerülésük óta lakbértámogatást nyújt a rendelet szerint arra jogosultaknak. A lakbértámogatás mértéke a tárgyi lakásra meghatározott költségelvű lakbér és szociális alapú lakbér különbözete, így a bérlők – annak ellenére, hogy a lakás bérleti díja költségelven van meghatározva – ténylegesen szociális alapú lakbérmértéket fizetnek. A lakbértámogatásra való jogosultságot – a bérlő kérelmére – a fenti előírások alapján kell megállapítani

E rendelkezés alapján felül kell vizsgálni a Budapest IV. ker. Megyeri út 201-203-205 szám alatti társasházakban az önkormányzati érdekből végrehajtott lakáscserék elősegítéséről szóló 3/2003. (III. 12.) önkormányzati rendelet alapján nyújtott lakbértámogatás indokoltságát is.

Szociális helyzet alapján történő bérbe adás feltételei:

Önkormányzati bérlakást szociális helyzet alapján csak akkor lehet bérbe adni, ha a kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének (a továbbiakban: nyugdíjminimum) 250 %-át (jelenleg ez 71.250,- Ft). A jövedelem számításánál csak a kérelmezőt és a vele együtt lakó személyeket lehet figyelembe venni.

A bérbe adás csak akkor engedélyezhető, ha a kérelmezőnek vagy a vele együtt lakó személyeknek nem áll fenn valamely lakásra nézve tulajdonjoga, haszonélvezeti joga, használati joga vagy bérleti joga.

További feltétel, hogy a kérelmező és a vele együtt lakó személyek együttesen nem rendelkeznek a nyugdíjminimum 75-szörösét meghaladó értékű vagyonnal (jelenleg ez 2.137.500,- Ft). Ettől a Népjóléti és Lakásügyi Bizottság eltérhet különösen abban az esetben, ha a vagyontárgy a tulajdonos foglalkozása gyakorlásához szükséges vagy a tulajdonlás más méltányolható körülményei miatt indokolt.

Amennyiben fennállnak a szociális helyzet alapján történő bérbeadás feltételei, úgy a lakás lakbére továbbra is a szociális helyzet alapján kerül megállapításra, kivéve, ha a bérlő a lakás hasznosításával összefüggésben a nyugdíjminimum összegét meghaladó havi jövedelemhez jut, vagy a bérlőnek a lakás bérleti jogra vonatkozóan tartási vagy életjáradéki szerződése áll fenn.

Ha a szociális alapú bérbeadás feltételei nem állnak fenn, a felülvizsgálatot követő hónap első napjától kezdődően költségelvű lakbért kell megállapítani.

A felülvizsgálatot a bérlő köteles a bérbeadónál kezdeményezni a lakbér-kategória megállapításának alapjául szolgáló jövedelmi és vagyoni körülményeket alátámasztó okiratok és igazolások benyújtásával.

A kérelem benyújtásának kötelezettségére és annak időpontjára a bérlő figyelmét a bérleti szerződés megkötésekor vagy a lakbér felülvizsgálatakor írásban fel kell hívni.

A felülvizsgálat során, a bérlő és a vele együttlakó személyek jövedelmi és vagyoni helyzetének megállapítása és igazolása a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet előírásai szerint történik.

Különös szabályok:

                A Budapest IV. ker. Megyeri út 201-203-205. szám alatti társasházakban lévő, költségelvű bérleti díjú lakások esetén az Újpest Önkormányzat az önkormányzati érdekből végrehajtott lakáscserék elősegítéséről szóló 3/2003. (III. 12.) önkormányzati rendelet alapján a lakásba való bekerülésük óta lakbértámogatást nyújt a rendelet szerint arra jogosultaknak. A lakbértámogatás mértéke a tárgyi lakásra meghatározott költségelvű lakbér és szociális alapú lakbér különbözete, így a bérlők – annak ellenére, hogy a lakás bérleti díja költségelven van meghatározva – ténylegesen szociális alapú lakbérmértéket fizetnek. A lakbértámogatásra való jogosultságot – a bérlő kérelmére – a fenti előírások alapján kell megállapítani

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadásának szabályairól és a bérleti jogviszony feltételeiről

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbérének mértékéről

Budapest 04. ker. Település