Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanát tisztán tartani, gyommentesítéséről gondoskodni.

">

ÉRD - GYOMMENTESÍTÉS

Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanát tisztán tartani, gyommentesítéséről gondoskodni.

Kulcsszavak: ÉRD GYOM, GAZ, GYOMMENTESÍTÉS

 Ingatlanhasználók

A lakossági bejelentésnek tartalmaznia kell a bejelentett ingatlan részletes leírását (pontos cím és/vagy helyrajzi szám).

  1.  A Jegyző hivatalból, vagy lakossági bejelentésre is ellenőrzi az önkormányzati rendeletben foglaltak betartását.
  2. Az eljárás során a tényállás tisztázása érdekében a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján dönt, szükség esetén bizonyítási eljárást folytat le. A hatósági eljárásban minden olyan bizonyíték felhasználható, amely a tényállás tisztázására alkalmas (pl.: tanú, fénykép, videó felvétel).  
  3. Amennyiben bizonyítást nyer, hogy az ingatlanhasználó a gyommentesítési, tisztántartási kötelezettségének nem tett eleget, akkor a Jegyző határozatban kötelezi ennek elvégzésére.
  4. Amennyiben az ingatlanhasználó a fenti előírásokat megsérti, a Jegyző a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, és természetes személy esetén 200.000,- Ft-ig, jogi személy esetén 2.000.000,- Ft-ig terjedő közigazgatási bírsággal sújtja.

A bejelentést - külön formanyomtatvány igénybevétele nélkül – megteheti elektronikus úton (e-papír), személyesen és postai úton.

Ügyintézési határidő: 60 nap

Nincs - Bejelentés külön formanyomtatvány igénybevétele nélkül

Illetékmentes.

Érd Megyei Jogú Város Jegyzője

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

23/2005. (VII. 01.) önkormányzati rendelet az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról, és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről

34/2013. (XI.7.) önkormányzati rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek megszegésének jogkövetkezményeiről

Érd Település