Gázmérő reklamációs vizsgálat (rendkívüli hitelesítés) iránti kérelem

A gázmérő metrológiai pontossági ellenőrzése (rendkívüli hitelesítés) célja annak elbírálása, hogy a mérőeszköz megfelel-e a vele szemben támasztott mérésügyi előírásoknak. A hitelesítés a hitelesítési előírásban és/vagy a hitelesítési engedélyben meghatározott mérésügyi vizsgálatból áll. Az eljárás végén a hatósági bizonyítvány kerül kiadásra.

Kulcsszavak: Gázmérő reklamációs vizsgálat (rendkívüli hitelesítés) iránti kérelem

A mérőeszköz tulajdonosa

A kérelemnek tartalmaznia kell:
- az ügyfél és képviselője azonosításához szükséges adatokat és elérhetőségét
- a hitelesítendő mérőeszközök megnevezését, típusjelét, mérési tartományát és darabszámát,
- a hitelesítés helyét.

A gázmérő a beépítés helyszínén kiállított kiszerelési jegyzőkönyvének egy példánya.
Az ellenőrző vizsgálat helyszínén biztosított etalonok érvényes hitelesítési bizonyítványai.

Igazgatási szolgáltatási díj, a mérésügyi igazgatási szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak megállapításáról szóló IKIM rendelet (díjrendelet) szerint.
A mérésügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal járási hivatala minden esetben számlát állít ki.
A szolgáltatási díj adókörön kívüli, ezért ÁFA mentes.

A hatóság helyszínre való kiszállásának költsége eljárási költség és pótdíj köteles.
Hitelesítési bizonyítvány kiadása (a kötelezően elő nem írt esetekben) díjköteles.
A beépített nyomtatóval rendelkző mérleg nyomtató vizsgálata kötelező és pótdíj köteles.
Soronkívüliség esetén és munkaidőn túl a hitelesítési díj+50%, szabadnapon, munkszünnapon a hitelesítési díj+100% a pótdíj.

Területileg illetékes kormányhivatal járási (a főváros esetében XII. kerületi) hivatala

A hatósági bizonyítványban foglaltak ellen fellebbezésnek helye nincs, a döntés ellen közigazgatási tevékenységgel okozott jogsérelemre való hivatkozással a közigazgatási és munkaügyi bíróságnak címzett és a területileg illetékes kormányhivatal járási hivatalához benyútott keresetlevéllel közigazgatási pert indíthat. A keresetlevelet a döntés közlésétől számított 30 napon belül, 3 példányban kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként postára adni.

1. Mikor fordulhatok reklamációval a mérésügyi hatósághoz? - A szolgáltató tulajdonában levő közüzemi fogyasztásmérőkről jogszabályi kötelezettség miatt vezetett nyilvántartás alapján az időszakos hitelesítéseket a szolgáltatók végeztetik el. A reklamációs vizsgálat rendkívüli hitelesítésnek minősül. Szolgáltatóval történt jogvita esetén - a szolgáltatón keresztül kérhető az ellenőrző hitelesítés. A szolgáltató rendeli meg az ellenőrző hitelesítést, amely hitelesítő Laboratóriumban történik előre egyeztetett időpontban.
3. Csak a hatóság foglalkozik rendkívüli hitelesítések? - Igen, ilyen vizsgálatot csak a hatóság végez.
4. Mi történik, ha nem felel meg a mérő a pontossági ellenőrzésen? - Hatósági bizonyítvány kerül kiadásra, mely alapján a szolgáltató és a fogyasztó a jogszabálynak és a szolgáltatói szerződésnek megfelelően rendezheti a vitát.
5. Kell-e hitelesítési bizonyítvánnyal rendelkeznem a gázmérőnél? - A gázmérő hitelességét a tanúsító és lezáró jelek épsége igazolja.
6. Minden gázmérőt hitelesíteni kell? - A közegészségüggyel, a környezetvédelemmel, valamint a tisztességes kereskedelemmel kapcsolatos mérési feladatokra használt gázmérőket igen.
7. Mi az hogy joghatással járó mérés? - Joghatással jár a mérés, ha annak eredménye az állampolgárok és/vagy jogi személyek jogát vagy jogi érdekeit érinti.
8. Hogy állapítható meg, hogy a gázmérő érvényes hitelesítéssel rendelkezik-e? - A hitelesítési engedélyben meghatározott, lezáró helyen elhelyezett ólomplombán a hitelesítés évének utolsó három számjegyét (tanúsító matrica esetén utolsó két számjegyét) tartalmazó hatósági bélyegzéstől számított tízedik (6 m3/h-nál nagyobb névleges méréshatárú mérő esetén ötödik) év végéig.

EKEIDR2