ZALAEGERSZEG - IDEGENFORGALMI ADÓ

Eltöltött vendégéjszaka után fizetendő idegenforgalmi adó bevallása

Kulcsszavak: ZALAEGERSZEG # IDEGENFORGALMI ADÓ

Az adózó (adóbeszedésre kötelezett).

Az adózó (adóbeszedésre kötelezett) szálláshely üzemeltetője az adókötelezettség keletkezését, annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül jelenti be az önkormányzati adóhatóságnak.

Adókötelezettség terheli azt a személyt, aki nem állandó lakosként Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.

Az adó alapja a megkezdett adóköteles vendégéjszakák száma, az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 350 forint.

A fizetendő adót a szálláshely ellenérték fejében történő átengedése esetén a szállásdíjjal együtt a szállásadó, a szálláshely vagy bármely más ingatlan ingyenesen történő átengedése esetén a szálláshellyel, ingatlannal rendelkezni jogosult az ott-tartózkodás utolsó napján (adóbeszedésre kötelezett) szedi be.

A fizetendő idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezett akkor is tartozik befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta.

Az adózó (adóbeszedésre kötelezett), vagy az adózó törvényes képviselője, vagy állandó meghatalmazottja havi rendszerességgel idegenforgalmi adóbevallás benyújtására, illetve a beszedett idegenforgalmi adó befizetésére kötelezett.

Az adókötelezettség magában foglalja a bejelentési, bevallási, adófizetési, bizonylat kiállítási és megőrzési, nyilvántartás vezetési, adatszolgáltatási, adóbeszedési, pénzforgalmi számlanyitásra és adóköteles tevékenységével összefüggő kifizetéseinek e számlán való teljesítését is.

Magyarország kormánya által kihirdetett veszélyhelyzetre való tekintettel meghozott jogszabályok alapján 2020. április 26-tól 2021. június 30-ig terjedő időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kellett megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek nem kellett beszednie, befizetnie, a megállapított, de a be nem szedett adót azonban be kellett vallania az adóhatósághoz.

2021. július 01. után eltöltött vendégéjszakák tekintetében azonban az adókötelezettség az általános szabályok szerint terheli az adózót.

Az idegenforgalmi adót az adózó köteles megállapítani, bevallani és megfizetni.

Az adókötelezettségüket nem teljesítő adózók mulasztási bírság szankciójára számíthatnak.

Az adókötelezettség nem teljesítése esetén - a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett - tizenöt napos határidő tűzésével felhívja az adózót az adókötelezettség jogszerű teljesítésére.

Amennyiben az adózó a megadott határidőn belül nem, illetve nem jogszerűen teljesíti adókötelezettségét az adóhatóság a természetes személy adózót ötvenezer forint, a nem természetes személy adózót százezer forint mulasztási bírsággal sújtja és - a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett - tizenöt napos határidő tűzésével ismételten felhívja az adókötelezettség jogszerű teljesítésére.

A kötelezettség határidőben történő teljesítése esetén – kérelemre – a kiszabott bírság mérsékelhető vagy elengedhető.

Az adó késedelmes megfizetése esetén az esedékesség napját követő naptól, mint kezdőnaptól, a költségvetési támogatásnak az esedékesség előtt történő igénybevétele esetén az esedékesség napjáig késedelmi pótlékot kell fizetni.

Az adóbeszedésre kötelezettnek az idegenforgalmi adóról havi rendszerességgel, a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig kell adóbevallást benyújtani.

A havi idegenforgalmi adóbevallás benyújtására a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatóság IDEGENFORGALMI ADÓ bevallása „Főlap” és „A” jelű nyomtatvány szolgál.

Elektronikus űrlap

A szálláshely üzemeltető az Elektronikus Önkormányzati Portálról https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap tudja az idegenforgalmi havi adóbevallás benyújtását indítani.

Az elektronikus ügyintézésre kötelezett adózó, adóbeszedő (gazdálkodók, egyéni vállalkozók) az adóbevallást köteles elektronikus úton benyújtani.

2022. január 1-jétől a havi idegenforgalmi adóbevallás benyújtására - a Portálra belépve az „ÁGAZAT” (Adóügy) „ÜGYTÍPUS” (Idegenforgalmi adó) lehetőség kiválasztását követően - az „Adóbevallás az idegenforgalmi adóról (2022.01.01-től)” nyomtatvány szolgál.

 

Papír alapon benyújtható űrlap

A benyújtandó nyomtatvány elektronikus ügyintézésre nem kötelezett adózók részére elérhető az E-önkormányzat Portál felületéről ügyfélkapus bejelentkezés nélkül is nyomtatható PDF formátumban.

Mindkét bevallási mód esetében a bevallás egy Főlapból és a szálláshely-szolgáltató által üzemeltetett szálláshelyek számának megfelelő „A” jelű betétlapból áll. Így tehát amennyiben egy szálláshely-szolgáltatónak több szálláshelye van, havonta annyi „A” jelű betétlapot kell kitöltenie, ahány szálláshelyet üzemeltet. Abban az esetben, ha az adózó a Főlaphoz nem csatolt valamennyi szálláshelyét érintően „A” jelű betétlapot, akkor a már benyújtott bevallása csak önellenőrzés útján helyesbíthető

Az adóbeszedésre kötelezett az általa beszedett, vagy beszedni elmulasztott idegenforgalmi adót az adóbevallás benyújtására nyitva álló határnapig – azaz a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig – fizeti meg. Idegenforgalmi adószámla elnevezése és száma: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának Tartózkodási Idő Utáni Idegenforgalmi Adó Beszedési Számla (11749008-15432704-03090000).

Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 20. § (1) és (2) bekezdései alapján a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással köteles teljesíteni. A pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi fizetési számlájáról történő átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással köteles teljesíteni.

Az adózó a befizetési kötelezettséget csoportos beszedési megbízással, terminál útján történő bankkártyás fizetéssel (POS), illetve internetes felületen bankkártyás (VPOS, EFER) vagy AFR fizetéssel is teljesítheti.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága

Kötelezettségmulasztás esetén az önkormányzati adóhatóság által kiszabott mulasztási bírságot határozati formában közli az adózóval.

A fellebbezésre jogosult az adóhatóság elsőfokú határozata ellen fellebbezhet. A határozat ellen az írásba foglalt döntés közlésétől számított 15 napon belül a Zala Megyei Kormányhivatalhoz 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. u. 10.) címzett, de Zalaegerszeg Megyei Jogú Város címzetes főjegyzőjénél előterjesztett fellebbezéssel lehet élni. E rendelkezés vonatkozik a fellebbezés elektronikus úton (ePapír) történő benyújtására is. A fellebbezés illetékköteles. A közigazgatási hatósági eljárási illetéket az eljárás kezdeményezésekor az köteles megfizetni, aki az eljárás megindítását kéri.

Az elsőfokú közigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10.000 forintja után 400 forint, de legalább 5.000 forint, legfeljebb 500.000 forint.

Az elsőfokú adóhatóság határozata ellen kezdeményezett jogorvoslati eljárás illetékét Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzat Illeték Beszedési Számla javára (11749008-15432704-03470000) kell teljesíteni az eljárás megindításakor.

Jogszabály szerint az idegenforgalmi adó alól mentességet élvez

- a 18. életévét be nem töltött magánszemély;

- a gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott magánszemély;

- a közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján, hatóság vagy bíróság intézkedése folytán, a szakképzés keretében, a közszolgálati kötelezettség teljesítése, vagy a településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély, továbbá

- aki az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa vagy bérlője, továbbá a használati jogosultság időtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag, illetőleg a tulajdonos, a bérlő hozzátartozója, valamint a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag használati jogosultságának időtartamára annak a Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozója;

- az egyházi jogi személy tulajdonában lévő építményben, telken vendégéjszakát - kizárólag az egyházi jogi személy hitéleti tevékenységéhez kapcsolódó részvétel céljából - eltöltő egyházi személy;

- a honvédelmi vagy rendvédelmi feladatokat ellátó szervek állományába tartozó személy hozzátartozója, ha a vendégéjszakát az állomány tagjának látogatása miatt tölti a szolgálatteljesítés vagy a munkavégzés helye szerinti településen lévő, a honvédelmi vagy rendvédelmi szerv rendelkezése alatt álló, szolgálati érdekből fenntartott szálláshelyen, feltéve, ha a településen való szolgálatteljesítés, munkavégzés időtartama legalább egybefüggő 30 nap.

A szálláshely-szolgáltató köteles olyan szálláshely-kezelő szoftvert használni, mely a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ számára adatok továbbítására, továbbá az idegenforgalmi adó alapja és az igénybe vett adómentesség megállapítására alkalmas.

Az adó beszedésére kötelezett szállásadónak az adómentességre jogosító tartózkodást igazolnia kell, ennek hiányában az idegenforgalmi adót be kell szednie, illetve meg kell fizetnie.

A jogszabályban előírt bizonylatot, könyvet, nyilvántartást - ideértve a gépi adathordozón rögzített elektronikus adatokat, információkat is - úgy kell kiállítani, illetve vezetni, hogy az az idegenforgalmi adó alapjának, az idegenforgalmi adó összegének, a mentességnek, továbbá az adó megfizetésének megállapítására, ellenőrzésére alkalmas legyen.

Az adózó (adóbeszedésre kötelezett) szálláshely üzemeltetője az adókötelezettség keletkezését, annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül jelenti be az önkormányzati adóhatóságnak. Ezt követően valamennyi – az adózó személyes adatait, illetve tevékenységét érintő – változást be kell jelenteni az önkormányzati adóhatóság felé.

A bejelentkezésre, illetve változás-bejelentésre a Bejelentkezés, változás-bejelentés nyomtatvány szolgál mely letölthető az E-önkormányzat Portál felületéről ügyfélkapus bejelentkezés nélkül is nyomtatható PDF formátumban.

A havi idegenforgalmi adóbevallás benyújtására a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatóság IDEGENFORGALMI ADÓ bevallása „Főlap” és „A” jelű nyomtatvány szolgál.

Tekintettel arra, hogy a szálláshelyként szolgáló ingatlan üzleti célt szolgál, ezért ezen ingatlan tekintetében a tulajdonos köteles építményadót fizetni a tevékenység megkezdését követő adóévtől. Az ingatlan tulajdonosának az üzleti cél megvalósulását be kell jelentenie az önkormányzati adóhatóság felé.

Zalaegerszeg Település