FŐTÁV Távhőszolgáltatási Divízió - Díjfizető változás

Ezen a felületen lehetősége van az ingatlan esetében történt díjfizető változást bejelenteni, illetve annak átvezetését kezdeményezni.

Kulcsszavak: díjfizető, ingatlan, épületrész, hővételezési hely, BKM, FŐTÁV, Távhőszolgáltatási Divízió, Távhő

A FŐTÁV Nonprofit Zrt. távhőszámlán szereplő díjfizetője.

1. Amennyiben több távhővel ellátott ingatlannal is rendelkezik, kérjük, válassza ki az érintett felhasználási/hővételezési helyet (ingatlant). 
2. Ezt követően - a legördülő menüből - szíveskedjen kiválasztani a díjfizető változás okát (tulajdonos változás, bérlőváltozás, stb.).
3. Szíveskedjen megadni az oldalon a kért adatokat. 
4. Végül szíveskedjen feltölteni az átvezetéshez szükséges dokumentumokat.

A díjfizető személyének változását a régi és az új díjfizető a változástól számított 15 napon belül köteles a FŐTÁV Nonprofit Zrt.-nek bejelenteni és ezzel egyidejűleg a felhasználó képviselőjét is értesíteni.

Tulajdonjog megszerzése miatt kezdeményezett díjfizető változás
Adás-vétel:
- 30 napnál nem régebbi Tulajdoni lap, vagy Földhivatali bejegyző határozat,
- vagy 30 napnál nem régebbi Adás-vételi szerződés, mely egyben rendelkezik a tulajdonjog lemondásról,
- vagy Adás-vételi szerződés tulajdonjog fenntartással és 30 napnál nem régebbi tulajdonjog bejegyzési engedély, vagy ügyvéd által ellenjegyzett tulajdonjog lemondó nyilatkozat.

Öröklés:
- 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap/Földhivatali bejegyző határozat, vagy
- 30 napnál nem régebbi jogerős hagyatékátadó végzés, vagy
- Halotti anyakönyvi kivonat és saját kézjegyű nyilatkozat, amelyben a leendő díjfizető büntetőjogi felelőssége teljes tudatában kijelenti, hogy ő az egyedüli örököse az ingatlannak és egyben vállalja a távhődíjak megfizetését. 

Ajándékozás:

- 30 napnál nem régebbi Tulajdoni lap, vagy Földhivatali bejegyző határozat
- vagy 30 napnál nem régebbi, közjegyző/ügyvéd által ellenjegyzett Ajándékozási szerződés

Árverés útján megszerzett tulajdonjog:

-30 napnál nem régebbi Tulajdoni lap, vagy Földhivatali bejegyző határozat,
-vagy árverési vevő kezdeményezésére az Árverési jegyzőkönyv + a vevő saját kézjegyű nyilatkozata  saját névre történő számlázás átvezetésre, és a távhődíjak megfizetésének vállalására
-Egyéb, tulajdonjogot igazoló bírósági, cégbírósági, hatósági határozat.

Egyéb, tulajdonjogot igazoló, 30 napnál nem régebbi bírósági, cégbírósági, hatósági határozat.

Abban az esetben, ha az átírást a haszonélvezőre kérik,  a tulajdonjog fentiekben elírtak szerinti igazolása mellett az "Együttes kérelem" nyomtatványt kell alkalmazni.

Bérleti, vagy Lízing, vagy egyéb ingatlan használati szerződés miatt kezdeményezett díjfizető változás: a tulajdonos és a bérlő vagy a használó együttes írásbeli kérelmére ("Együttes kérelem" nyomtatvány) a FŐTÁV Nonprofit Zrt. a díjat a bérlő, használó részére számlázza a Tszt. 44.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján. A tulajdonost ebben az esetben a távhődíj bérlő, vagy használó által történő megfizetéséért helytállási kötelezettség terheli.

FŐTÁV Nonprofit Zrt. - Számlázási osztály

Az ügyfelek a távhőszolgáltatással kapcsolatos panaszukkal, észrevételeikkel a távhőszolgáltatóhoz, annak vezetőjéhez, a távhőszolgáltató tulajdonosához vagy a fogyasztói érdekképviseleti szervekhez fordulhatnak, amelyek elérhetőségei a következő linken találhatóak.

Számlarendezés

A díjfizető-változás bejelentését követően a FŐTÁV Nonprofit Zrt. elvégzi a távhődíjak új és régi díjfizető közötti rendezését a díjfizető változás időpontjával (a birtokba adási jegyzőkönyvben, vagy a tulajdonjog lemondó nyilatkozatban, vagy az adás-vételi szerződésben stb. szereplő dátummal), amennyiben a két fél együttesen ettől eltérően nem rendelkezik. A számlarendezés miatt mindkét fél csak a saját nevére érkező számlákat fizesse be, ellenkező esetben a téves befizetések pénzügyi rendezését a FŐTÁV Nonprofit Zrt. nem tudja vállalni.

Fontos tudnivaló, hogy amennyiben a távhő hátralékok teljes körű kiegyenlítése nem történik meg a régi és új fogyasztó által a számlarendezés szerint a birtokba adás napjával megegyező nappal, úgy a fennmaradó hátralék engedményezés útján a DHK Zrt. kezelésébe kerül. A DHK Zrt. a ki nem egyenlített távhő hátralékot a Távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény rendelkezései szerint az ingatlan nyilvántartásban az adott időszak tekintetében tulajdonosként bejegyzett személytől, személyektől követelheti.
Hiányos dokumentumok

Abban az esetben, ha a feltöltött, benyújtott dokumentumok nem megfelelőek, vagy nem teljes körűek, a távhőszolgáltató a változás átvezetését nem végzi el.  

Díjfizető változással kapcsolatos nyomtatványok

Tulajdonosváltozás
Együttes kérelem

honlapunkon megtekintheti üzletszabályzatunkat és a távhőszolgáltatással kapcsolatos jogszabályokat.

BKM Nonprofit Zrt.