ÉRD - Közterület használati engedély

A közterület rendeltetéstől eltérő használatához közterület-használati iránti kérelem benyújtása, hatósági határozatba vagy hatósági szerződésbe foglalt közterület használati hozzájárulás szükséges, amely tartalmazza a használat részletes feltételeit.

Kulcsszavak: #közterület, #rendezvény, #konténer, #árusítás, #közterület használat

A közterület-használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja.

A kérelmet az erre a célra rendszeresített, Érd MJV Közgyűlésének a közterületek használatáról szóló 68/2011. (X.26.) önkormányzati rendeletének függeléke szerinti formanyomtatványon Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalához kell benyújtani.

 Aki a közterületeket, azok építményeit, berendezéseit és felszerelésüket nem rendeltetésüknek megfelelően, vagy engedély nélkül, illetve az engedélytől eltérő módon, illetve azt meghaladó mértékben használja, köteles a tulajdonos vagy megbízottja felhívására a jogellenes használatot megszüntetni, továbbá kötelezhető a közterület eredeti állapotának a helyreállítására. E kötelezettség elmulasztása esetén a tulajdonos önkormányzat, illetve megbízottja az eredeti állapot helyreállítását a kötelezettséget elmulasztó költségére elvégezteti, amennyiben a helyreállításra vonatkozó felhívásnak az érintett 72 órán belül nem tesz eleget.

 Az ügyintézési határidő

teljes eljárásban hatvan nap.

  • hiánytalanul kitöltött kérelem formanyomtatvány,
  • meghatalmazás, ha a kérelmező helyett képviselő jár el,
  • cégkivonat és aláírási címpéldány (cég esetében),
  • egyéni vállalkozói nyilvántartásba vétel igazolása,
  • őstermelői igazolvány,
  • hatóságok engedélye (pl. reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésekor településképi bejelentési eljárás szükséges),
  • útvonalterv,
  • műszaki leírás (mutatványos, cirkuszi, vidámparki tevékenység esetén).

A jogosult a közterület-használati engedély alapján megállapított közterület-használati díjat köteles fizetni tekintet nélkül arra, hogy az engedélyezett közterületet ténylegesen igénybe veszi-e.

A közterület-használat díjait Érd MJV Közgyűlésének a közterületek használatáról szóló 68/2011. (X.26.) önkormányzati rendeletének 1. melléklete tartalmazza. A 2. számú melléklet a város közterületeit I. számú kiemelt, és II. számú általános övezetekre osztja.

A közterületek használatának engedélyezésével kapcsolatos hatásköröket a 68/2011. (X.26.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdés 1-16. pontjaiban felsorolt esetekben a polgármester, a 17-22. pontjaiban felsorolt esetekben a Jogi és Közbiztonsági Bizottság gyakorolja. Az önkormányzat megbízásából szervezett rendezvényekkel (a továbbiakban: városi rendezvény) kapcsolatos felkérés kiadásáról a polgármester dönt.

A döntés ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűléséhez címzett, de Érd Megyei Jogú Város Polgármesterénél benyújtandó fellebbezéssel lehet élni.

KÖZTERÜLET HASZNÁLAT engedély-kérelem

 Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 68/2011. (X.26.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Érd Település