Szerzői művek önkéntes nyilvántartásba vétele

A szerzői művek (regény, film, dal, novella) vagy például előadóművészek előadásai létrejöttüktől kezdve automatikusan védelem alatt állnak. Azt kell szerzőnek tekinteni, aki a művön a szokásos módon fel van tüntetve. Ha ez nem alkalmazható, az ellenkező bizonyításáig azt kell szerzőnek tekinteni, aki a művet sajátjaként – közhitelesnek minősülő – önkéntes műnyilvántartásba vetette és ezt közokirattal igazolja. Az önkéntes műnyilvántartás célja a szerzőség bizonyításának elősegítése, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által kiállított tanúsítvánnyal.

Kulcsszavak: ötlet, szerzői jog, szerzői mű, levédetés, szerzőségi vélelem; nyilvántartásba vétel; szerző; tanúsítvány

Kérelmet a szerző, illetve a szerzői joghoz kapcsolódó jogok jogosultja (pl. előadóművész, filmproducer, hangfelvételkiadó), vagy ezek képviselője nyújthat be. 2018. január 1-től gazdálkodó szervezet, az ügyfél jogi képviselője és közjogi jogalany kérelmet kizárólag elektronikus úton nyújthat be.

Önkéntes műnyilvántartásba vételi kérelmet a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által rendszeresített elektronikus űrlapon vagy papír alapon két példányban, formanyomtatványon kell benyújtani.

Az elektronikus ügyintézés lehetősége az SZTNH elektronikus ügyintézési rendszerén keresztül érhető el.

Elektronikus úton beadvány kizárólag az SZTNH által erre a célra rendszeresített, díjtalanul elérhető űrlap használatával nyújtható be. Az űrlap az ügyintézés indítása gombra kattintva érhető el.

Az SZTNH előtti eljárásokban elektronikus kapcsolattartásra kizárólag azonosításhoz kötött módon van lehetőség, kivéve a tájékoztatás kérését és annak teljesítését, valamint a nemzetközi szabadalmi ügyeket.

Az azonosítás az alábbi módokon történhet:

Amennyiben ügyfeleink partnerkártyás vagy Központi Azonosítási Ügynökön keresztül végzett azonosítást követően fordulnak a Hivatalhoz, úgy az SZTNH az ügyfélkapus tárhelyre küldi az eljárás során keletkezett döntéseit, értesítéseit és egyéb felhívásait.

Fontos kiemelni, hogy elektronikus aláírással történő azonosítás esetén a Hivatal alapesetben nem tud ügyfeleivel elektronikus úton kapcsolatot tartani, és intézkedéseit, döntéseit papíron, a hagyományos módon tudja kézbesíteni.

Az ügyintézés menete a következő:

1. A letöltött űrlapot mentse el a saját eszközére. Az űrlapok böngészőben történő kitöltése nem javasolt.

2. Jelentkezzen be az SZTNH elektronikus ügyintézési rendszerébe a Központi Azonosítási Ügynök használatával, ügyfélkapujával, partnerkártyájával vagy elektronikus aláírásával. Amennyiben elektronikus aláírással rendelkezik, válassza a legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással történő azonosítást.

3. A kitöltött űrlapot töltse fel a rendszerbe. Az űrlapban megjelölt mellékletek alapján megjelenik egy táblázat, amelybe egyesével fel kell tölteni a mellékleteket. Ha Ön ezeket már összekészítette egy könyvtárba, akkor könnyen meg fogja találni a megfelelő dokumentumokat.

Az űrlapokhoz csatolható fájlok mérete egyenként nem haladhatja meg a 150 MB-ot. A beadvány és az ahhoz csatolt valamennyi melléklet mérete összesen nem haladhatja meg a 300 MB-ot.

4. Jelölje be, hogy valóban ezt a beadványt akarta összeállítani, esetleg tekintse meg a HTML formátumú beadvány összesítőt.

A rendszer összeállítja az Ön beadványát, titkosítja és elküldi az SZTNH részére.
Az SZTNH automatikus értesítést küld a beadvány megérkezéséről.

Az önkéntes műnyilvántartásba vételi kérelem benyújtásáról és egyéb, az önkéntes műnyilvántartásra vonatkozó kérelmek (tanúsítvány visszavonása, korábban szerzőként bejegyzett személy törlése) benyújtásáról, valamint a vonatkozó eljárásokról bővebb információkat olvashat a következő linken: https://www.sztnh.gov.hu/hu/szakmai-oldalak/szerzoi-jog/hogyan-vedjem-meg-szerzoi-jogaimat

Az SZTNH a személyesen vagy képviselő által személyesen benyújtott kérelmet azonnal, a más módon benyújtott kérelmet esetén 21 napon belül teljesíti (a hiánypótlásra rendelkezésre álló idő nem számít bele az ügyintézési határidőbe).

A papír alapon benyújtott nyilvántartásba vételi kérelemhez mellékelni kell a mű eredeti vagy másolati példányát, illetve a képviseleti meghatalmazást.

Elektronikus úton benyújtott nyilvántartásba vételi kérelemhez mellékelni kell az elektronikus műpéldányt, valamint a képviseleti meghatalmazást.

Az önkéntes műnyilvántartásból való törlés iránti kérelemhez mellékelni kell a szerző személyének megállapításáról szóló jogerős bírósági határozatot is, illetve a képviseleti meghatalmazást.

Az önkéntes műnyilvántartásba vétel iránti kérelem díja: 5000 Ft.

A visszavonási vagy törlési kérelem díjmentes.

Személyesen benyújtott kérelem esetén a díjat készpénzben vagy bankkártyával, POS-terminál útján adott fizetési rendelkezéssel helyben kell megfizetni a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala ügyfélszolgálatán.

Egyéb módon benyújtott kérelemmel egyidejűleg történő díjfizetéskor hivatkozni kell az ügyszámra, amelyet az Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elektronikus vagy postai úton közöl a kérelmezővel. A díjat a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01731842-00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell megfizetni az azonosítási adatok (ügyszám) és a rendeltetés (jogcím) feltüntetésével.

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának önkéntes műnyilvántartásba vételi kérelemmel kapcsolatos határozatával szemben közigazgatási pernek van helye. A közigazgatási perre irányuló keresetlevelet a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala kifogásolt döntésének közlésétől számított 30 napon belül a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál kell benyújtani, de azt a Fővárosi Törvényszéknek kell címezni. A közigazgatási per bírósági eljárási illetéke 30 000 forint, azonban az ügyfelet illetékfeljegyzési jog illeti meg, ezért a keresetlevél benyújtásával egyidejűleg illetéket nem kell lerónia, annak megfizetéséről a bíróság határoz.

http://www.sztnh.gov.hu/hu/szakmai-oldalak/gyakran-ismetlodo-kerdesek

Hasznosnak találta az információt? Kérjük, hogy mondja el itt!

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 94/B.§ (2) bek., 94/C. §

Az önkéntes műnyilvántartás részletes szabályairól szóló 26/2010. (XII. 28.) KIM rendelet

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

SZTNH