ZALAEGERSZEG - TEMETÉSI SEGÉLY

 A temetés költségeihez nyújtott hozzájárulás.

Kulcsszavak: TEMETÉSI SEGÉLY

Zalaegerszegen bejelentett lakóhellyel rendelkező, és életvitelszerűen a városban tartózkodó személy.

Zalaegerszegen bejelentett lakóhellyel rendelkező, és életvitelszerűen a városban tartózkodó személy kérelmét az alábbi módokon nyújthatja be (kérelem: https://zalaegerszeg.hu/dokumentum/36404/6.pdf): 

elektronikus úton: A kitöltött és lementett kérelem nyomtatványt a https://epapir.gov.hu/level/uj?ugytipus=ONK_SZOC&cimzett=%C3%96NK%20ZM%208901 honlapon, ügyfélkapun keresztül bejelentkezve lehet beküldeni. A kitöltést követően a „Tovább a csatolmányokhoz” gombot kell megnyomni, ahová a kitöltött és lementett kérelmet a tallózás gombra kattintva lehet feltölteni, és a „Tovább a véglegesítéshez” gombra kattintva lehet véglegesíteni.

A levelet az Epapír rendszer AVDH-aláírással hitelesíti, amelyhez újabb ügyfélkapus belépést kérhet a rendszer.

postai úton: ZMJV Polgármesteri Hivatala Szociális és Igazgatási Osztály, 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.; Zalaegerszeg, Ady E. u. 15. címre kell benyújtani.

személyesen (ügyfélfogadási időben): ZMJV Polgármesteri Hivatala Szociális és Igazgatási Osztály – Zalaegerszeg, Ady E. u. 15. alatt nyújthatja be.

Az ügyintézés határideje: 60 nap.

Formanyomtatvány Kérelem TEMETÉSI SEGÉLY megállapítására: https://zalaegerszeg.hu/dokumentum/36404/6.pdf, valamint: 

- havi rendszeres jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről,

- nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagáról;

Az eljárás illetékmentes.

Az ügyet intéző osztály

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Szociális és Igazgatási Osztály

8901 Zalaegerszeg, Ady E. u. 15.  

Tel.: 92/502-144, Fax.: 92/502-140.

E-mail: szoc.ig@ph.zalaegerszeg.hu

Ügyfélfogadás: 

Hétfő

ügyfélfogadás nincs

Kedd

08.00 - 12.00 

Szerda

13.00-16.30 

Csütörtök

13.00-16.30 

Péntek

08.00 - 12.00 

A döntés ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűléséhez címzett, de a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán illetékmentesen jogorvoslati kérelem nyújtható be. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. Amennyiben a hatóság a döntés visszavonására vagy módosítására lehetőséget nem lát, úgy a fellebbezést az ügy összes iratával együtt Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének soron következő testületi ülése elé kell terjeszteni.

Jogosultság feltételei, egyéb fontos tudnivalók 

Temetési segély állapítható meg – a hadigondozásról szóló törvény alapján temetési hozzájárulásban részesülő kivételével - annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott és családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 350 %-át (99.750,- Ft), egyedül élő esetén a nyugdíjminimum 400 %-át (114.000,- Ft).

A temetés költségeihez megállapított temetési segély összege:

- 56.400,-Ft, ha a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 200 %-át (57.000,- Ft),

b) 37.600,-Ft, ha a családban az egy főre jutó jövedelem meghaladja a nyugdíjminimum 200 %-át, de nem haladja meg annak 250 %-át (71.250,- Ft), ill.

c) 28.200,- Ft, ha a családban az egy főre jutó jövedelem meghaladja a nyugdíjminimum 250 %-át (71.250,- Ft), de nem haladja meg annak 350 %-át (99.750,- Ft), egyedülélő esetén 400 %-át (114.000,- Ft).

A temetési segély összege nem lehet magasabb a temetés számlával igazolt költségénél.

Nem állapítható meg temetési segély, ha a kérelmet a temetési számla kiállításától számított 3 hónap után nyújtják be, a temetés számlával igazolt költsége a 600.000.- Ft-ot meghaladja, az elhunyt eltemettetéséhez az önkormányzat már hozzájárult, az elhunyt eltemetése közköltségen történt, vagy az eltemettetésre tartási vagy öröklési szerződésben vállalt kötelezettség alapján került sor.

Indokolt esetben a temetési segély előre is adható. Ez esetben a határozatban meg kell jelölni azt a határidőt, ameddig a jogosult köteles a temetést igazoló számlát bemutatni.

(A nyugdíjminimum összege: 28.500,- Ft.)

Formanyomtatvány: Kérelem TEMETÉSI SEGÉLY megállapítására: https://zalaegerszeg.hu/dokumentum/36404/6.pdf

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2022. (III.18.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és a gyermekvédelmi ellátásokról

Zalaegerszeg Település