Birtokvédelem

Ha a birtokost birtokától jogalap nélkül megfosztják, vagy birtoklásában zavarják (tilos önhatalom), birtokvédelem illeti meg. A birtokos a jegyzőtől 1 éven belül kérheti az eredeti birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését.

Kulcsszavak: birtokvédelem

A birtoksértő magatartás megvalósulásának illetékességi területén a panaszos által beadott kérelemre indul meg az eljárás a birtoksértővel szemben.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

Az eljárási határidő az illeték lerovásával együtt benyújtott kérelem jegyzőhöz történő megérkezését, vagy a kérelem benyújtását követően megfizetett illeték lerovásának igazolását követő napon kezdődik. A birtokvédelmi eljárást a jegyző tizenöt napon belül folytatja le.
A birtokvédelmi eljárást a jegyző harminc napon belül folytatja le, ha az eljárás során tolmács kirendelése válik szükségessé.

Az eljárási határidőbe nem számít bele

a) a jegyzői megkeresés hivatalos iratként való postára adásának napjától annak kézbesítéséig vagy a megkeresés jegyzőhöz történő visszaérkezéséig terjedő időtartam,
b) a jegyzői megkeresés kézbesítésétől az ellenérdekű fél nyilatkozatának megtételéig vagy az ellenérdekű fél írásbeli nyilatkozatának jegyzőhöz történő megérkezéséig terjedő legfeljebb nyolc napos időtartam.

Kijelölés esetén a kijelölt jegyző vonatkozásában az eljárási határidő a kijelölő határozat átvételét követő napon újrakezdődik.

A birtokos a jegyzőtől egy éven belül kérheti az eredeti birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését.

Elektronikus benyújtás esetén az alábbi adatok megadása kötelező:

1. természetes személynek:

2. Jogi személy és jogi képviselet:

3.000 Ft általános eljárási illeték.

A birtokvédelmet kérő:

Elektronikus eljárás kezdeményezése esetén pedig az eljárás megindítását megelőzően banki átutalással a fenti számlaszámra.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Jegyzője

Az eljáró hatóság kijelölése és a végrehajtási határozat elbírálására a Budapest Főváros Kormányhivatala jogosult.

A jegyző határozata ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs. A jegyző határozatát sérelmesnek tartó fél az ellenérdekű fél ellen a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül a bíróságon indíthat keresetet. Az eljáró bíróság a Pesti Központi Kerületi Bíróság.

A kérelemhez csatolni kell a kérelemben foglalt tények igazolására szolgáló bizonyítékokat.

A birtoklás kérdésében hozott határozata végrehajtásáról a jegyző gondoskodik.

 https://erzsebetvaros.hu/ugyintezes/letoltheto-urlapok-34/hatosagi-es-ugyfelszolgalati-iroda-hataskorebe-tartozo-ugyek-90

 

Budapest 07. ker. Település