72/1996. (V.22.) Korm. rend 24.§(1) bekezdése alapján a települési önkormányzat Újbudai Polg Hiv Jegyzőjének engedélye szükséges olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amelyek esetében az alábbiak együttesen teljesülnek: a vízigény magánszemély részéről merül fel (nem gazdasági célú vízigény), háztartási vízigényt vagy háztartási ivóvízigényt elégítenek ki, kizárólag talajvíz illetve parti szűrésű vízkészletet termelnek, nem érintenek vízbázisvédelmi területet és évi legfeljebb 500 m3 a  vízkivétel.

">

Budapest 11 Létesítési, fennmaradási, üzemeltetési engedély helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutakhoz

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rend 24.§(1) bekezdése alapján a települési önkormányzat Újbudai Polg Hiv Jegyzőjének engedélye szükséges olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amelyek esetében az alábbiak együttesen teljesülnek: a vízigény magánszemély részéről merül fel (nem gazdasági célú vízigény), háztartási vízigényt vagy háztartási ivóvízigényt elégítenek ki, kizárólag talajvíz illetve parti szűrésű vízkészletet termelnek, nem érintenek vízbázisvédelmi területet és évi legfeljebb 500 m3 a  vízkivétel.

Kulcsszavak: ásott kutak, fúrt kutak

Bármely állampolgár, bármely jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, stb.

A Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Jegyzője felé kérelmet kell benyújtani ásott és fúrt kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése alapján.

Az egyes törvényeknek a polgárok biztonságát erősítő módosításáról szóló 2020. évi XXXI. törvény 20. §-a módosította 2020. július 01-i hatállyal a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben szereplő határidőt, amely a vízgazdálkodási bírság alóli mentességet határoz meg a hatálybalépést megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltetett felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2023. december 31-ig kérelmezik.

Hivatal számára: sommás eljárásban nyolc napon, teljes eljárásban hatvan napon belül.

A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 2. melléklete szerinti dokumentáció.

Nincs, a felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítmények engedélyezési eljárása a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontja alapján mentes az illetékfizetési kötelezettség alól.

Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Jegyzője

Budapest Főváros Kormányhivatala 1056 Váci utca 62-64.

Fontos, hogy ásott és fúrt kutak esetében is le kell folytatni az engedélyezési eljárást abban az esetben, ha a kút nem rendelkezik üzemeltetési engedéllyel. A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkört első fokon a települési önkormányzat jegyzője gyakorolja, így a XI. kerületben a Budapest Főváros XI. kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Jegyzője. A jegyzői engedély hatálya alá azok a kutak tartoznak, amelyek esetében a Korm.rendelet (1) bekezdése alapján az alábbiak együttesen teljesülnek: 

aa) a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és legfeljebb 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel, 

ab) épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény vagy a háztartási igények kielégítését szolgálja, és 

ac) nem gazdasági célú vízigény; 

b) az ab) pontban szereplő házi ivóvízigény kielégítését szolgáló kúthoz tartozó, víztisztítási feladatokat ellátó vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez; 

c) az 500 m3/év mennyiséget meg nem haladó, kizárólag háztartási szennyvíz tisztítását (CE megfelelőségi jelöléssel rendelkező szennyvízkezelő berendezések kivételével) és a tisztított szennyvíz elszikkasztását szolgáló vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez. 

Ha a fenti feltételek közül valamelyik nem teljesül, akkor az engedélyt az illetékes katasztrófavédelmi igazgatóságnál kell kérni. 

Az elektronikus ügyintézés ügyféli alapjog, azonban az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény rendelkezései alapján az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, valamint az ügyfél jogi képviselője elektronikus ügyintézésre kötelezett. 

A természetes személyek, azaz magánszemélyek számára is nyitva áll az elektronikus út választása, de nem kötelezettség. Az e-ügyintézésre kötelezett szervezetektől papír alapon beérkező beadványok nem alkalmasak a kívánt eljárások megindítására. 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 

A felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 

A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 

Budapest 11. ker. Település