Ökológiai gazdálkodásban kivételes termelési szabályok szerinti termelés engedélyezése iránti kérelem

Az Európai Uniós rendeletekben meghatározott esetekben a Pest Megyei Kormányhivatal engedélyezheti a kivételes termelési szabályok alkalmazását az ökológiai gazdálkodásban (pl. korosbítás, párhuzamos termelés engedélyezése stb.)

Kulcsszavak: Ökológiai, gazdálkodás, kivételes, termelési, szabályok, engedélyezés, kérelem

Bármely természetes, vagy jogi személy; ökológiai gazdálkodó
Meghatalmazásra lehetőség van.

Engedélyezési kérelem benyújtása a Pest Megyei Kormányhivatalba.

60 nap.

Káreseményt igazoló dokumentum, kimutatás: tervezett termésmennyiségekről, készletnyilvántartás, állomány éves takarmányigénye, várható hiány mértéke.

25 000 Ft (kivéve: Mezőgazdasági eredetű összetevő tagállami engedélyezése: 88 000 Ft) Az igazgatási szolgáltatási díjat átutalás vagy fizetési számlára történő készpénzbefizetés útján kell megfizetni. 

Pest Megyei Kormányhivatal.

A határozat ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs. A határozat felülvizsgálata jogszabálysértés esetén bírósági kereset indításával lehetséges A keresetlevelet a döntés közlésétől számított 30 napon belül kell benyújtani az elsőfokú döntést hozó hatóságnál (Pest Megyei Kormányhivatal).
A határozat felülvizsgálata jogszabálysértés esetén bírósági kereset indításával lehetséges. A keresetlevelet a döntés közlésétől számított 30 napon belül kell benyújtani.

1, Milyen úton adható be a kérelem? A kérelem postai úton, elektronikusan, vagy faxon is beadható. 2. Melyik szervezettől és milyen úton kérhető írásbeli tájékoztatás? Pest Megyei Kormányhivatal 3, Melyek az ökológiai gazdálkodásra vonatkozó legfontosabb jogszabályok? 834/2007/EK rendelet (2007. június 28.) az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről és a 2092/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről;
A Bizottság 889/2008/EK Rendelete (2008. szeptember 5.) az ökológiai termelés, a címkézés és az ellenőrzés tekintetében az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről szóló 834/2007/EK rendelet részletes végrehajtási szabályainak megállapításáról;
A Bizottság 1235/2008/EK Rendelete (2008. december 8.) a 834/2007/EK tanácsi rendeletben az ökológiai termékek harmadik országból származó behozatalára előírt szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról; 34/2013 (V.14.) VM rendelet amezőgazdasági termékek és élemiszerek ökológiai gazdálkodási követelmények szerinti tanúsításáról, előállításáról, forgalmazásáról, jelöléséről és ellenőrzésének eljárásrendjéről; http://portal.nebih.gov.hu/-/okologiai-gazdalkodas

EKEIDR2