VESZPRÉM-LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS

A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére, a háztartás tagjai által lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás.

Kulcsszavak: lakásfenntartási támogatás, távhő számla, villamosenergia, rezsi

Lakásfenntartási támogatásra jogosult az a Veszprém város közigazgatási területén lakcímmel rendelkező személy, akinek háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő személy esetében a 250 %-át, feltéve, hogy a háztartás tagjai vagyonnal nem rendelkeznek.

A lakásfenntartási támogatás iránti kérelem formanyomtatványon beadható elektronikusan, postai úton vagy papír alapon személyesen ügyfélfogadási időben Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának ügyfélszolgálatán (8200 Veszprém, Óváros tér 9.)

Az ügyfélre irányadó határidő: a kérelem benyújtása folyamatos.

Hatóságra irányadó ügyintézési határidő: sommás eljárásban nyolc nap, teljes eljárásban hatvan nap (vonatkozó jogszabály alapján).

 

Kitöltött kérelem nyomtatvány/ e-papír.

Lakásfenntartási támogatás nyomtatvány

Igazolás a jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről.

A lakásfenntartási támogatás iránti kérelemmel érintett lakásra vonatkozó:

a) a kérelmező vagy a kérelmező háztartása tagja nevére szóló távhő számlát távfűtéssel rendelkező lakás esetében,

b) a kérelmező vagy a kérelmező háztartása tagja nevére szóló villamosenergia, gáz vagy vízszámlát, ha a lakás távfűtéssel nem rendelkezik,

c) bérleti szerződést az önkormányzati bérlakásban, vagy albérletben élő személy esetében.

Ha a kérelmező a lakást kizárólagosan, de szívességi lakóként használja, csatolnia kell az őt erre feljogosító lakáshasználati szerződést, amely alapján

Az eljárás költség- és illetékmentes.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestere

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

 

A döntés ellen Veszprém Megyei Jogú Város Közgyűléséhez címzett, de a Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közjóléti Irodájához 2 példányban benyújtandó, illetékmentes fellebbezéssel lehet élni, a közlésétől számított 15 napon belül. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

 

 

Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.

Lakásfenntartási támogatás természetbeni szociális ellátás formában, egy év időtartamra állapítható meg. Összege havi 6.000 Ft.

Az öregségi nyugdíj legkisebb összege jelenleg havi 28.500 Ft.

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2021. (V.11.) önkormányzati rendelete

 

Veszprém Település