Kőröstetétlen - Rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelem

A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személy részére az Önkormányzat rendkívüli települési támogatást nyújt.

Kulcsszavak: Rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelem, Kőröstetétlen

A szociális ellátás megállapítására irányuló eljárás az igénylő vagy törvényes képviselője kérelmére vagy hivatalból indul.

Szociálisan rászorultnak kell tekinteni azt

A nyomtatvány elektronikus űrlapon is benyújtható az E-önkormányzat Portálon keresztül.

Űrlap száma: ASP-SZOC-RKTT-2016

Űrlap megnevezése: Rendkívüli település támogatás megállapítása iránti kérelem

A kérelem személyesen benyújtható Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági és Igazgatási Iroda Szociális Csoportjánál annak nyitvatartási rendje szerint.

Az ügyintézési határidő az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényben meghatározottak szerint.

A kérelemnek tartalmaznia kell:


A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező és családtagjai rendszeres jövedelemének, pénzellátásának igazolására szolgáló jövedelemigazolásait.
Rendszeres jövedelem és pénzellátás igazolására felhasználható:


Optikai segédeszköz beszerzése esetén szakorvosi javaslat és a segédeszközre vonatkozó árajánlat csatolandó.

Rendszeresen szedett gyógyszerekre vonatkozó támogatási kérelem esetén a Pest Megyei Kormányhivatal Járási Hivatal közgyógyellátás elutasító határozata csatolandó. Egy-egy nagy összegű gyógyszer beszerzésére vonatkozó támogatási kérelem esetén orvosi vény csatolandó.

Köznevelési, felsőoktatási intézménybe való közlekedésre, tanulói, hallgatói jogviszony igazolása csatolandó.

Elemi kárral kapcsolatos kérelem esetén hatósági igazolás csatolandó.

Bűncselekmény esetén a személyes szükségletet szolgáló dolgok pótlására benyújtott kérelemhez a rendőrségi jegyzőkönyv csatolandó.

Nevelésbe vett gyermekkel történő személyes kapcsolattartásra benyújtott kérelem esetén gyámhatósági határozat csatolandó.

Temetési költség finanszírozása esetén halotti anyakönyvi kivonat és temetési számla csatolandó.

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

16. § A szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben indult közigazgatási per költség- és illetékmentes.

Hatáskörrel rendelkező szerv: Kőröstetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ténylegesen eljáró szerv megnevezése: Kőröstetétlen Község Önkormányzat Polgármestere átruházott hatáskörben

Illetékességi terület: Kőröstetétlen község közigazgatási területe

A rendkívüli települési támogatás felhasználását az önkormányzati hivatal szociális igazgatási feladatokat ellátó szervezeti egysége jogosult ellenőrizni.

A döntés ellen a közlésétől számított 15 napon belül lehet illetékmentes fellebbezést benyújtani. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezést Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el.

A szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátásra való jogosultságot megállapító elsőfokú határozatban foglaltakat a fellebbezésre tekintet nélkül teljesíteni kell.

Rendkívüli élethelyzetnek kell tekinteni különösen, ha a szociálisan rászorult

Az elektronikusan benyújtható űrlap az E-Önkormányzati Portálon került publikálásra. A portálra való belépés és az "Ügyindítás" gombra kattintás után az űrlapkeresőbe írja be az űrlap nevét (Rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelem), vagy az "Ágazat"-nál válassza ki a "Szociális" lehetőséget, valamint az "Ügytípus"-nál a "kérelem" lehetőséget. A talált űrlapok listájából a megfelelő űrlap "Online kitöltés" gombjára kattintva töltődik be a kívánt űrlap.

Kőröstetétlen Település