Igazolási kérelem nyugdíjbiztosítási ügyben (NY_IGKER_01)

A nyugdíjbiztosítási eljárás során igazolási kérelem terjeszthető elő, ha az ügyfél valamely határnapot, határidőt önhibáján kívül elmulasztott. Az igazolási kérelemmel egyidejűleg pótolni kell az elmulasztott cselekményt is, ha ennek feltételei fennállnak. Ha a hatóság az igazolási kérelemnek helyt ad, az elmulasztott határnapot vagy határidőt megtartottnak tekinti, ezért ha szükséges, a döntését módosítja vagy visszavonja, illetve egyes eljárási cselekményeket megismétel.

Kulcsszavak: nyugdíj, nyugdíjbiztosítás, igazolási kérelem, határidő, határnap mulasztás, NY_IGKER_01, NY_IGKER

Igazolási kérelmet bármely nyugdíjbiztosítási ügyben érintett ügyfél, illetve törvényes képviselője vagy meghatalmazottja benyújthat.

Ki kell tölteni a kérelem benyújtására szolgáló űrlapot, vagy nyomtatványt.

Az igazolási kérelemhez mellékletek is csatolhatók.

A személyes, vagy postai úton történő benyújtás esetén kitöltendő formanyomtatvány a leírás végén található „Dokumentumok” cím alatt érhető el.

Az igazolási kérelmet a mulasztásról való tudomásszerzést vagy az akadály megszűnését követően, de legkésőbb az elmulasztott határnaptól vagy a határidő utolsó napjától számított, az igazolni kívánt eljárási cselekményre előírt határidővel megegyező időtartamon, de legfeljebb 45 napon belül lehet előterjeszteni.

Igazolási kérelem űrlap.

Bármely, az igazolási kérelemhez kapcsolódó dokumentum.

A kérelem benyújtásával kapcsolatos eljárás illeték- és költségmentes.

Az igazolási kérelemről az a hatóság dönt, amelynek eljárása során a mulasztás történt.

A kereset benyújtására megállapított határidő elmulasztásával kapcsolatos igazolási kérelmet a törvényszék bírálja el.

Panasz vagy sérelem esetén a kormányhivatalok és a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság felügyeleti szervéhez a Magyar Államkincstárhoz lehet fordulni.

Az igazolási kérelem elektronikusan, személyesen, vagy postai úton is előterjeszthető a mulasztással érintett eljárást lefolytató nyugdíjbiztosítási szervnél, az alábbiak szerint:

Személyesen a lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes fővárosi, megyei kormányhivatal, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság ügyfélszolgálatán.

Postai úton a lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatalnak (Postacím: 1916 Budapest), Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak (postacím: 1820 Budapest), címezve.

Személyes, vagy postai úton történő benyújtás esetén a papíralapú formanyomtatvány a „Dokumentumok” cím alatt érhető el.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

NYUFIG_ESZF