Tiszamenti Regionális Vízművek- Szolgáltatás szüneteltetése, újraindítása, megszüntetése iFORM űrlappal

A felhasználási helyén jelenleg üzemelő ivóvíz-, vagy szennyvízbekötés szüneteltetését, újraindítását vagy megszüntetését kérné, igényét itt jelezheti.  

Kulcsszavak: Szüneteltetés újraindítás, megszüntetés

Felhasználó

A víziközmű-szolgálatás szüneteltetése a vízmérő aknában a vízmérő berendezés kiszerelésével, az ivóvíz-bekötővezeték ledugózásával, a szennyvíz-bekötővezeték elzárásával és a szennyvíz-bekötővezeték folytonossági kapcsolatának a megszakításával, történik. A szolgáltatás szüneteltetése, a bekötővezeték megszüntetése az ingatlan leválasztását jelenti a törzshálózatról a bekötővezeték közterületi szakaszán, vagy a bekötési vízmérő ikresített kialakítása esetén vízmérőaknában.


A víziközmű-szolgáltatás legfeljebb 1 éves időtartamra szüneteltethető, az alábbi feltételek együttes fennállása esetén:
•    Kitöltött Szolgálatás szüneteltetése/ újraindítása / megszüntetése megrendelő nyomtatvány. 
•    A Felhasználónak nyilatkoznia kell, hogy a felhasználási helyen vízfelhasználásra nem kerül sor.
•    A Felhasználónak nyilatkoznia kell, hogy nem a víziközmű-rendszerből származó egyéb vizet a szennyvíz-törzshálózatba nem kíván vezetni.
•    A szüneteltetés végrehajtásához a műszaki előfeltételek biztosítottak, valamint
az alábbi feltételeket is teljesítette:
o    a felhasználási helyen lejárt határidejű díjtartozás nem áll fenn,
o    írásbeli kérelmében pontosan megadta a szüneteltetés kezdetének időpontját és időtartamát, 
o    nyilatkozat arról, hogy a felhasználási helyen rendszeres emberi tartózkodás nincs,
o    a kérelméhez mellékelte a felhasználási hely tulajdonosának hozzájárulást, amennyiben az nem azonos a Felhasználóval, illetőleg, ha a Felhasználó csak részben tulajdonosa az ingatlannak, valamennyi tulajdonostárs hozzájárulását a kért szüneteltetéshez,
o    a szüneteltetés végrehajtásához a műszaki előfeltételek biztosítottak,
o    ha vízmérőn keresztül tűzoltási célú vízellátás is történik akkor a szüneteltetéséhez a területileg illetékes katasztrófavédelmi hatóság írásos engedélyének becsatolása,
o    fennálló díjtartozás esetén a megrendelést, csak a díjtartozás kiegyenlítését követően lehet befogadni.


A megrendelőhöz az alábbi dokumentumok csatolása szükséges:
•    60 napnál nem régebbi földhivatali tulajdoni lap másolat
•    Több tulajdonos esetén minden tulajdonostól hozzájáruló nyilatkozat
•    Esetlegesen fennálló tartozás befizetéséről szóló igazolás
•    Közterület bontási engedély (megszüntetés esetén)
•    Tűzoltóság szakhatósági állásfoglalása (abban az esetben szükséges, ha a megszüntetés/szüneteltetendő vízbekötés az ingatlan tűzi víz ellátását is biztosítja.


A víziközmű-szolgáltatás újraindítását- elsődlegesen az időpont egyeztetés céljából -a Felhasználónak kell Társaságunknál kezdeményeznie.
A szolgáltatás a Felhasználó kérésére legfeljebb 1 éves időtartamra szüneteltethető és a helyszíni ellenőrzés ismételt elvégzése után további 1 éves időszakra meghosszabbítható.

A szüneteltetési időszak letelte után, a Szolgáltató a szolgáltatást 15 napon belül visszaállítja.


Ha az újraindítás vagy a szüneteltetés meghosszabbításának kezdeményezése nem történik meg a Felhasználó részéről a szüneteltetés kezdetétől számított egy naptári év lejártakor, akkor a Víziközmű-szolgáltató jogosult a SZ-25 Üzletszabályzat Szerződésszegés és elszámolás szerződésszegés esetén c. fejezetben erre vonatkozóan meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazni.

Az újraindítás be nem jelentése szabálytalan vételezésnek minősül.

15 nap

Szolgáltatás szüneteltetése/ újraindítása / megszüntetése megrendelő
60 napnál nem régebbi i tulajdoni lap másolat
Több tulajdonos esetén minden tulajdonostól hozzájáruló nyilatkozat
Esetlegesen fennálló tartozás befizetéséről szóló igazolás
Közterület bontási engedély (megszüntetés esetén)
Tűzoltóság szakhatósági állásfoglalása (abban az esetben szükséges, ha a megszüntetés/szüneteltetendő vízbekötés az ingatlan tűzi víz ellátását is biztosítja.

Az ügyintézés díjköteles, díjainkról társaságunk honlapján tájékozódhat: www.trvzrt.hu Ügyfélszolgálat

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt Ügyfélkapcsolati csoport

TRV Zrt. honlapján megtekinthető
 http://www.trvzrt.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=174&Itemid=98

Az ügyben tájékozódhat honlapunkon www.trvzrt.hu vagy online oldalunkon www.vizcenter.hu/trv

Társaságunk honlapján megtekinthető
http://www.trvzrt.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=829:a-szerv-alaptevekenysege-feladat-es-hataskoere20210329&catid=32:koezerdek-adatok&Itemid=106

TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.