ÉRD - MÜKÖDÉSI ENGEDÉLY KÖTELES ÉS BEJELENTÉS-KÖTELES KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG

Aki Magyarország területén kereskedelmi tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát a kereskedelmi hatóságnak bejelenteni. Amennyiben a kereskedő nem kíván üzletköteles terméket forgalmazni, üzlete a bejelentést követően üzemeltethető.

Működési engedély akkor szükséges az üzlet üzemeltetéséhez, ha ott üzletköteles, azaz kizárólag üzletben forgalmazható termékek is forgalmazásra kerülnek, amelyek külön listáját a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 3. melléklete tartalmazza.

Kulcsszavak: kereskedelem, üzlet, bolt, működési_engedély, árusítás, ÉRD - Működési engedély köteles és bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység

 A kereskedelmi tevékenységet folytatni kívánó cég, egyéni vállalkozó, kistermelő.

Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében a kereskedelmi tevékenység folytatni kívánó kereskedő a tevékenység megkezdését megelőzően az 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet  1/A. mellékletben meghatározott adattartalmú, az erre a célra rendszeresített Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról (változás bejelentése/megszűnés) elnevezésű iFORM formanyomtatványon, elektronikus úton bejelenti Érd MJV Önkormányzat jegyzőjének.

A már nyilvántartott kereskedő az adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul, illetve a nyitvatartási idő változását az azt megelőző 8 napon belül köteles bejelenteni, az alábbi iFORM formanyomtatványon: 

Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról (változás bejelentése)

Az üzlet megszűnését a megszűnést követő 8 napon belül be kell jelenteni, az alábbi iFORM formanyomtatványon: 

Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról (megszűnés)

Megszűnés esetén a jegyző törli a tevékenységet végzőt a nyilvántartásból.

Bejelentés nélkül végzett kereskedelmi tevékenység esetén:

Ha a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság ellenőrzése során megállapítja, hogy a szolgáltató a bejelentésköteles tevékenységet bejelentés nélkül ténylegesen folytatja, ideértve azt az esetet is, ha a szolgáltató a bejelentés előírt adataiban bekövetkezett változás bejelentését elmulasztotta, bírságot szab ki.

A bírság összege a 186/2009 (IX.10.) Korm. rendelet 2. § (1.) bek. alapján az adott szolgáltatási tevékenység bejelentésére előírt illeték vagy igazgatási szolgáltatási díj húszszorosának megfelelő összeg, de legfeljebb ötvenezer forint. Ha az adott szolgáltatási tevékenység bejelentése közteherfizetési kötelezettség alá nem eső eljárásnak vagy igazgatási jellegű szolgáltatásnak minősül, a bírság összegének számítása alapjául kétezer-ötszáz forint összeget kell figyelembe venni.

210/2009. (IX. 29.) Korm. rend. 27. §-a szerint:

(1) Ha a kereskedő a tevékenységére, a forgalmazott termékre, illetve annak árusítására vonatkozó jogszabályi előírásoknak nem tesz eleget, vagy a kereskedő, illetve az üzletként szolgáló épület a hatályos jogszabályi feltételeknek nem felel meg, és a jogsértés másként nem orvosolható, illetve a jogszabályi feltételeknek való megfelelés más módon nem biztosítható, a jegyző – a (2) bekezdés a) pontja és a (3) bekezdés szerinti eset kivételével – az észlelt hiányosságok megszüntetéséig, de legfeljebb kilencven napra a tevékenységet megtilthatja, vagy az üzletet ideiglenesen bezárathatja.

(2) A jegyző a működési engedélyt visszavonja, illetve tevékenység folytatását megtiltja és a kereskedőt, illetve az üzletet a nyilvántartásból törli és az üzletet bezáratja, ha

a) a működési engedély kiadásának feltételei már nem állnak fenn,

b) a kereskedő az (1) bekezdés szerinti jegyzői határozatban meghatározott időtartam alatt nem tesz eleget a határozatban foglaltaknak,

c) a kereskedő a külön jogszabályban meghatározott veszélyes mértékű környezeti zaj esetén, a lakók egészséges életkörülményeinek és pihenéshez való jogának biztosítása érdekében, a jogsértő állapot megszüntetéséig elrendelt kötelező éjszakai zárva tartási időszak alatt továbbra is nyitva tart,

d) a kereskedő a külön jogszabályban meghatározott veszélyes mértékű környezeti zaj esetén a hirdetés vagy figyelemfelhívás céljára szolgáló hanghatásokat okozó eszközt használatának megtiltása ellenére tovább használja.

(3) Amennyiben az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a kereskedő működési engedéllyel nem rendelkező üzletben folytat kizárólag üzlethez kötött kereskedelmi tevékenységet, a jegyző köteles az üzletet azonnal bezáratni.

 

A bejelentés beérkezésétől számított 8 napon belül, a jegyző nyilvántartásba veszi a tevékenységet és az erről szóló igazolást a Bejelentőnek megküldi.
Engedélyköteles tevékenység esetén: 25 nap.

Az eljárások illetékmentesek.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Jegyzője

Pest Megyei Kormányhivatal

A kereskedelmi tevékenység formáját a kereskedő a Ker. tv. 3.§ (4) bek.-e alapján maga választhatja meg.

A kereskedelmi tevékenység nem üzletköteles, tehát bejelentés-köteles termékek forgalmazása és üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység forma esetén (210/2009. Korm. r. 6. sz. mellékletében szereplő termékek esetében) az üzemeltetésre irányuló szándéknak a kereskedelmi hatóság részére történő bejelentését követően folytatható.

A jegyző a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységekről nyilvántartást vezet. A kereskedőkről bejegyzett adatokról 2021.01.01. napjától az Országos Kereskedelmi Nyilvántartás honlapján lehet tájékozódni (https://oknyir.kh.gov.hu).

A kereskedő az adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul, illetve a nyitvatartási idő változását az azt megelőző 8 napon belül köteles bejelenteni. Az üzlet megszűnését a megszűnést követő 8 napon belül be kell jelenteni.

A nyilvántartásba vételt követően szükséges a vásárlók könyvének hitelesítése, melyre ügyfélfogadási időben személyesen van lehetőség.

Kérjük, hogy a hatékony ügyintézés céljából a nyomtatványon feltétlenül tüntesse fel telefonszámát és e-mail címét.

Elektronikus úton benyújtható kérelem és bejelentés elérhető az E-önkormányzati portálon: E-ÖNKORMÁNYZAT (lgov.hu)

Papír alapú ügyintézéshez a nyomtatványt letöltheti: https://www.erd.hu/e-ugyintezes/kereskedelmi-es-ipari-tevekenyseggel-kapcsolatos-ugyek/kereskedelmi-es-ipari-tevekenyseggel-kapcsolatos-ugyek

Érd Település