Beiratkozás középfokú intézménybe

A középiskolai beiratkozás eseménye során a középfokú intézmények általános felvételi eljárásában résztvevő, és felvételt nyert tanulói törvényes képviselőinek lehetőségük van gyermekük középfokú intézménybe történő beíratására.

Kulcsszavak: Középfokú intézménybe beiratkozás, középiskola

Kiskorú esetén a törvényes képviselő járhat el a beiratkozás folyamatában. Azon középfokú intézménybe indíthatja el gyermeke beiratkozását, amelybe a tanuló az Oktatási Hivatal által meghirdetett általános vagy rendkívüli felvételi eljárás során felvételt nyert.

Nagykorú tanuló jogosult a beiratkozását kezdeményezni abba a középfokú intézménybe, ahová a felvételi eljárás során felvételt nyert..

 

A középiskolai általános felvételi eljárás során - amely középiskolába felvételt nyert - a tanuló megkapja a felvételről szóló értesítést. Ez alapján a gyermek törvényes képviselője beíratja a köznevelési intézménybe, amely folyamat során megtörténik az intézmény által meghatározott adatok és dokumentumok benyújtása. Az adatok elektronikusan is beküldhetők a középiskolába, de a személyazonosító igazolványt, valamint a tanuló általános iskolai tanulmányok befejezését igazoló bizonyítványát papír alapon, eredeti példányban kell bemutatni az intézménybe a beiratkozáskor.

Amennyiben a tanköteles gyermeket nem íratja be a törvényes képviselő a középfokú intézménybe, akkor szabálysértést követ el (a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247.§).

A középfokú intézménybe történő beiratkozás napját a köznevelési intézmény jelöli ki, a mindenkori tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott időszak alapján.

Az eljárás indítása díj- és illetékmentes.

Köznevelési intézmény (középfokú intézmény)

A középfokú intézmény intézkedése, vagy intézkedésének elmulasztása ellen a szülő vagy más törvényes képviselő a közlésétől - vagy a tudomásra jutástól - számított 15 napon belül eljárást indíthat a tanuló érdekében.

A fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést a jogszabálysértésre, vagy az intézmény belső szabályzatának megsértésére hivatkozással, vagy a tanulói jogviszony létesítésével összefüggésben benyújtott kérelem tekintetében.

Az érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelmet (a fenntartó hatáskörébe tartozó kérelmek kivételével) az iskolaszék, ennek hiányában a szülői közösség és a nevelőtestület tagjaiból álló legalább három tagú bizottság vizsgálja meg.
 

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről;

2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről;

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről, és a köznevelési intézmények névhasználatáról

2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

KK