Külön engedély iránti kérelem egyes élelmiszerek kiskereskedelmi forgalomba hozatalához

Külön engedély szükséges a következő élelmiszerek forgalmazásához: friss hús; friss halászati termék, az élő hal kivételével; nyerstej, valamint a hűtést igénylő tej és tejtermék, meleg, hideg étel; azon hűtést igénylő cukrászati készítmények, amelyek forgalomba hozatala az előállítás helyén, illetve házhoz szállítással történik, a végső fogyasztó részére; egyéb élelmiszerek (békacomb, élő kagyló, élő tüskésbőrű, tengeri csiga).

Kulcsszavak: külön, engedély, kérelem, élelmiszerek, kiskereskedelmi, forgalomba, hozatal

Élelmiszer-vállalkozó; meghatalmazásra lehetőség van.

I. A kereskedő és a kereskedelmi tevékenység adatai a kereskedő neve, címe, illetve székhelye; a kereskedő cégjegyzékszáma, az egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, illetve a kistermelő regisztrációs száma;  a kereskedő statisztikai száma; a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység helye az alábbiak szerint:  a kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében címek),  mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke,  üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése; a közlekedési eszközön folytatott értékesítés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármű azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet kívánnak folytatni;  üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából szervezett utazás vagy tartott rendezvény helyének és időpontjának, illetve a szervezett utazás keretében tartott rendezvény esetén az utazás indulási és célhelyének, valamint az utazás időpontjának megjelölése; a kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint;  amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet a napi/heti nyitva tartási ideje, tulajdonosa,  címe, helyrajzi száma,  használatának jogcíme,  elnevezése,  alapterülete (m2),  vendéglátó üzlet esetén befogadóképessége,  a 25. § (4) bekezdés szerinti esetben a vásárlók könyve nyomtatvány azonosító adatai és használatba vételének időpontja;  napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet esetén az árusítótér nettó alapterülete, az üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek száma, azok telekhatártól mért távolsága és elhelyezése (saját telken vagy más telken parkolóban, parkolóházban vagy közterületek közlekedésre szánt területe egy részén, illetve a közforgalom céljára átadott magánút egy részén); az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a forgalmazni kívánt  termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján, illetve ebből. a jövedéki adóról szóló törvény szerinti jövedéki termékek;  az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:  kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont)  kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat, nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont); a kereskedő nyilatkozata kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban arról, hogy kíván-e szeszesital-kimérést folytatni, illetve  kíván-e az üzletben a 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet folytatni. Mely termékeket kíván forgalomba hozni (57/2010. (V. 7.) FVM rendelet 2. melléklet szerint)
II. Csatolt okiratok nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével); haszonélvezet esetében - ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező - a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat; közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat. III. Keltezés, a bejelentő aláírása (bélyegzője) 

60 nap.

1. Üzletben történő forgalomba hozatal esetén a külön engedély iránti kérelemhez csatolni kell: közmű nyilatkozatokat, technológiai leírást és elrendezési rajzot,anyagmozgatási és személyforgalmi és göngyölegtárolási tervet, az áruszállítás tervezett módját,tervezett alkalmazotti létszámot, szakképesítéshez kötött tevékenység esetén az előírt képesítés igazolását, tisztítási, mosogatási, takarítási utasítást, melléktermék és a hulladék-kezelési és ártalmatlanítási tervet, az ivóvíz megfelelőségét tanúsító, 30 napnál nem régebbi vízvizsgálati eredményt, vendéglátó létesítmény esetében nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a létesítményben szándékoznak-e előkészítetlen lőtt vadat feldolgozni. 2. Mozgóboltban vagy közterületen történő forgalomba hozatal esetén a külön engedély iránti kérelemhez csatolni kell: az ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, illetve elhelyezés, energiaellátás leírását, technológiai leírást, mely tartalmazza az árusító helyeket, árusítási módot és a telephelyet, a kézmosási, WC-használati lehetőség ismertetését, a mosogatási, takarítási, fertőtlenítési utasítást,
e) a hulladékszállítás, elhelyezés leírását, szakképesítéshez kötött tevékenység esetén az előírt képesítés igazolását.

Eljárási díj, illeték mentes.

Mozgóbolt, csomagküldő kereskedelem, automatából történő értékesítés, valamint az üzleten kívüli kereskedelem útján történő forgalomba hozatal esetén az élelmiszer-vállalkozó székhelye szerinti, egyéb esetben pedig a tevékenység végzésének helye szerinti élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal.

Az ügyfél előtt a fellebbezés lehetősége nyitva áll. a vállalkozás telephelye (tevékenység helye), vagy székhelye szerint illetékes megyei kormányhivatalnak kell címezni, és az elsőfokú hatóság részére (élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal) kell benyújtani, díja 10000 Ft

1, Milyen módon és hol kell bejelenteni a kereskedelmi tevékenységet? Magyarország területén minden kereskedelmi tevékenység folytatására irányuló szándékot be kell jelenteni a kereskedelmi hatóságnak, amely nem más, mint a tevékenység helye/székhelye szerinti település, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzője. Élelmiszer forgalmazás bejelentése esetén a jegyző értesíti az élelmiszerlánc-felügyeletéért felelős hatóságot is, amely az élelmiszer-vállalkozásokat nyilvántartásba veszi. A kereskedelmi egység jegyzőtől származó engedélye helyettesíti-e a külön engedélyt? Nem, amennyiben a jogszabály mellékletében felsorolt bármely élelmiszert kereskedelmi forgalomba kívánja hozni, akkor be kell szerezni a területileg illetékes járási hivatal külön engedélyét is.

EKEIDR2