Halászati engedély kiadása iránti kérelem

A halászati engedély kizárólag azon a nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen jogosít bemutatási célú halászat, vagy ökológiai célú, szelektív halászat végzésére, vagy más hasznos víziállat forgalmazási célú gyűjtésére, amelyre kiadásra kerül. Halászati engedély a) kereskedelmi célú halászat, b) bemutatási célú halászat, c) ökológiai célú, szelektív halászat, illetve d) más hasznos víziállat kereskedelmi célú gyűjtése céljából 1 naptári évre adható ki. A halászati engedélyben meg kell jelölni a kiadás célját. A halászati engedély nem ruházható át.

Kulcsszavak: halászat, engedély, kiadás, kérelem

Halászati engedély annak a személynek adható, aki az alábbi halászati, halgazdálkodási képesítéssel rendelkezik. Halászati, halgazdálkodási képesítésnek minősül a) a halász szakmunkás végzettség, az 5 éves természetesvízi halászati gyakorlat, amely halászati munkakört tartalmazó munkaszerződéssel vagy halász területi jeggyel igazolható, c) a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló törvény hatálybalépése előtt tett, állami halászjegy kiváltására jogosító halászvizsga, valamint felsőfokú agrárvégzettség, vagy d) az alább felsorolt felsőfokú halászati, halgazdálkodási szakirányú végzettség:  da) halászati szak-üzemmérnök, db) halászati szakmérnök, dc) halászati-halgazdálkodási szakmérnök, dd) külföldi egyetemen szerzett halászati mérnök végzettséggel rendelkezik, de) halászati, halgazdálkodási témában dr. univ., PhD, CSc vagy DSc fokozatot szerzett, vagy df) felsőfokú mezőgazdasági végzettségű, és rendelkezik ötéves halászati, halgazdálkodási szakmai gyakorlattal.

Az alábbi adatok megadása szükséges:

a kérelmező a) természetes személy aa) családi és utónevét; ab) anyja leánykori családi és utónevét; ac) születési helyét, idejét; ad) állandó lakcímét; b) jogi személy ba) cégnevét; bb) székhelyét.

Sommás eljárás esetén 8, teljes eljárásban 60 nap. 

A halászati engedély iránti kérelemhez mellékelni kell a) a halászati szerződés egy eredeti példányát, kivéve, ha az kérelmező a halgazdálkodásra jogosult is egyben, és b) a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló halászati, halgazdálkodási képesítésnek való megfelelés igazolására szolgáló dokumentumok másolatát. 

Halászati engedély kiadásának igazgatási szolgáltatási díja: 10 000 Ft, 200 Ft fogási napló díja, 1000 Ft fogási tanúsítvány díja, 12 000 Ft szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos díj.

Kecskeméti Járási Hivatal, Pécsi Járási Hivatal, Békéscsabai Járási Hivatal, Miskolci Járási Hivatal, Szegedi Járási Hivatal, Székesfehérvári Járási Hivatal, Győri Járási Hivatal, Debreceni Járási Hivatal, Egri Járási Hivatal, Szolnoki Járási Hivatal, Tatabányai Járási Hivatal, Salgótarjáni Járási Hivatal, Érdi Járási Hivatal, Kaposvári Járási Hivatal, Nyíregyházi Járási Hivatal, Szekszárdi Járási Hivatal, Szombathelyi Járási Hivatal, Veszprémi Járási Hivatal, Zalaegerszegi Járási Hivatal

Az ügyfél az elsőfokú döntés ellen, annak kézhezvételét követően 15 napon belül fellebbezhet. Fellebbezni csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. A fellebbezést a másodfokú hatóság bírálja el, amely a fellebbezéssel megtámadott döntést és az azt megelőző eljárást megvizsgálja. A másodfokú hatóság eljárása során nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz. A másodfokú hatóság a döntést helybenhagyja, a fellebbezésben hivatkozott érdeksérelem miatt, vagy jogszabálysértés esetén azt megváltoztatja vagy megsemmisíti. Ha a döntés meghozatalához nincs elég adat, vagy ha egyébként szükséges, a másodfokú hatóság tisztázza a tényállást és meghozza a döntést. A fellebbezést az elsőfokú hatósághoz kell benyújtani és a megyei kormányhivatal bírálja el. A fellebbezési eljárás díja 10 000 Ft.

Egy személynek egy naptári évben csak egy adható, kivéve az ökológiai célú szelektív halászatra vonatkozó engedélyt, valamint a pótlás esetét. Halászati engedély (és a halász fogási napló és a fogási tanúsítvány) jogi személy számára is kiadható.

Mi az a halászati szerződés? A halászati engedély kiadásának feltétele, hogy a kérelmező rendelkezzen az érintett nyilvántartott halgazdálkodási vízterület halgazdálkodásra jogosultjával kötött, a halászati tevékenység végzésének részletes feltételeit tartalmazó szerződéssel (a továbbiakban: halászati szerződés). A halászati szerződés megszűnése esetén a halászati engedélyt a halgazdálkodási hatóság visszavonja. A halászati engedélyhez a halász fogási naplót és a fogási tanúsítvány nyomtatványtömböt hol igényelhetem? A halászati engedéllyel együtt, a területi halgazdálkodási hatóság halász fogási naplót, valamint sorszámozott fogási tanúsítvány nyomtatványtömböt ad ki az engedélyesnek, külön díj ellenében. További fogási tanúsítvány nyomtatványokat az engedélyes a halászati engedélyt kiállító területi halgazdálkodási hatóságtól igényelhet, külön díj ellenében. Ügyféltájékoztató: A halászati engedélyt a területi halgazdálkodási hatóság adja ki – a halgazdálkodásra jogosulttal írásban kötött szerződés alapján – a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló rendeletben meghatározott képzettséggel és vizsgával rendelkező kérelmező részére. Halászati engedély nem adható annak a személynek – a halgazdálkodási hatóság bírságot kiszabó határozatában megállapított eltiltás időtartamára –, akivel szemben halvédelmi bírságot szabtak ki. A halgazdálkodási hatóság által megállapított eltiltás lejártát követően halászati engedély csak akkor adható ki, amennyiben az igénylő a halvédelmi bírságot megfizette. A halászati engedély megsemmisülését vagy elvesztését a jogosult haladéktalanul köteles bejelenteni a területi halgazdálkodási hatóságnak. A területi halgazdálkodási hatóság a megsemmisült vagy elveszett okmányt a jogosult kérelmére díj megfizetése ellenében pótolja. A halászati engedélynek rendelkeznie kell az engedélyes által a) halászható nyilvántartott halgazdálkodási vízterület megnevezéséről, b) alkalmazható halászeszközökről, azok ba) darabszámáról, bb) szembőségéről, és bc) egyedi jelöléséről, valamint c) kifogható egyes halfajok éves mennyiségéről.

EKEIDR2