Budapest 04. ker. Beiskolázási támogatás

A beiskolázás költségeinek csökkentésére nyújtott támogatás.

Kulcsszavak: Iskolakezdés, támogatás,

A támogatás folyósításáról a Képviselő-testület évente meghozott külön határozatával dönt.

A beiskolázási támogatás összege gyermekenként, illetve fiatal felnőttenként egyszeri 10.000 Ft, amely évente egy alkalommal, augusztus 1-je és október 15.-e között kerül kifizetésre.

Beiskolázási támogatásban az az Önkormányzat közigazgatási területén lakcímmel rendelkező szülő részesíthető, akinek

a) 6. életévét betöltött gyermeke általános iskolában, vagy

b) 18. életévét be nem töltött gyermeke nappali rendszerű középiskolában, vagy szakiskolában tanul.

Beiskolázási támogatásban részesíthető továbbá az a szülő, akinek önálló keresettel nem rendelkező fiatal felnőtt gyermeke oktatási intézmény nappali tagozatán folytat tanulmányokat.

A beiskolázási támogatás megállapításának további feltétele, hogy a jogosult

a) a tárgyév július 31. napjáig legalább egy alkalommal rendkívüli települési támogatásban részesült, vagy

b) saját jogán vagy gyermeke után rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult.

 

A beiskolázás költségeinek csökkentésére a tárgyév augusztus 1. és szeptember 30. között beiskolázási támogatás iránti kérelmet nyújthat be az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülő szülő is, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg

a) 2 fős család esetében a helyi jövedelemalap 300%-át,

b) 3 vagy ennél több fős család esetében a helyi jövedelemalap 250%-át.

és a beiskolázás költségeit nem, vagy nehézségek árán tudja előteremteni.

 

A támogatást egy gyermek után csak az egyik szülője veheti igénybe. Amennyiben mindkét szülő esetében fennállnak a jogosultsági feltételek, azonban a szülők külön élnek, úgy az a szülő jogosult a támogatást igénybe venni, akinél a gyermek elhelyezésre került. A szülőre vonatkozó szabályokat a törvényes képviselőre is alkalmazni kell.

Kérelmet és mellékéleteit a Hatóság részére benyújtani.

Vonatkozó jogszabályok szerint.

A kérelem tárgyév augusztus 1. és szeptember 30. között nyújtható be.

 

Ügyintézési határidő: sommás eljárásban nyolc nap, teljes eljárásban hatvan nap (vonatkozó jogszabály alapján).

Kérelem nyomtatvány és mellékletei.

Az eljárás költség- és illetékmentes.

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Polgármestere.

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete

https://ujpest.hu/dokumentumok/561_beiskolazasi_tamogatas_kerelem_es.pdf

Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015 (II.27.) számú a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelete

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

Budapest 04. ker. Település