Az áruk és szolgáltatások vásárlásával kapcsolatos fogyasztói jogok és vásárlói garancia, beleértve a fogyasztói vitarendezési és kártérítési eljárásokat is

A vállalkozásoknak az alábbi általános kereskedelmi feltételeket, panaszkezelési szabályokat kell betartania.

Kulcsszavak: ügyfélszolgálat, vásárlók könyve, panasz, elutasítás, nyitva tartás, elérhetőség, fogyasztóvédelem

A kereskedelmi tevékenységet folytató vállakozások kötelesek a fogyasztókat megfelelően tájékoztatni az alábbiakról: székhelyéről, a panaszügyintézés helyéről – ha az nem egyezik meg a forgalmazás, illetve értékesítés helyével – és az adott tevékenység, kereskedelmi forma vagy módszer sajátosságaihoz igazodó módjáról, valamint a panaszok közlése érdekében a vállalkozás vagy a vállalkozás  ügyfélszolgálatának levelezési címéről és – ha a panaszokat ilyen módon is fogadja – elektronikus levelezési címéről, illetve internetes címéről, telefonszámáról.

Üzlettel rendelkező vállalkozás esetén a fenti tájékoztatást jól láthatóan és olvashatóan kell megadni. A békéltető testületekről történő tájékoztatási kötelezettséget világosan, érthetően és könnyen elérhető módon kell teljesíteni, internetes honlappal rendelkező vállalkozás esetén a honlapon, honlap hiányában az általános szerződési feltételekben, általános szerződési feltételek hiányában pedig külön formanyomtatványon. Az üzletben működő biztonsági szolgálat nevéről és székhelyéről, működésének vásárlókat érintő szabályairól, az üzlet nyitvatartási idejéről a vásárlókat jól láthatóan tájékoztatni kell. Továbbá a kereskedő köteles feltüntetni nevét és székhelyét az értékesítő automatákon, mozgóbolti árusításkor, valamint alkalmi rendezvényeken. Az általános tájékoztatási kötelezettségen kívül jogszabály a fogyasztóknak történő értékesítés esetében a kiszolgálás módjára (mérés, számolás), egyes termékek forgalmazására is meghatároz feltételeket.

Jogszabályi előírás, hogy az üzletekben a jegyző által hitelesített, folyamatosan számozott oldalú vásárlók könyve jól látható, a fogyasztó számára külön kérés nélkül hozzáférhető helyen legyen kihelyezve, és biztosítani kell a vásárló számára, hogy abban akadályoztatás nélkül bejegyzést (panasz, javaslat) tehessen az ott folytatott kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatosan. A vásárlók könyvi bejegyzésre vagy a fogyasztó írásbeli panaszára a vállalkozás – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – 30 napon belül, írásban és érdemben köteles válaszolni, és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles, valamint írásban tájékoztatnia kell a fogyasztót arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét.

A fenti szabályok megsértése esetén a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes kormányhivatalhoz, mint fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat.

A kérelmet Ügyfélkapun keresztül is benyújthatja a https://magyarorszag.hu/ weboldal „Összes ügyleírás” menüpontján belül található „F” almenüpont „Fogyasztóvédelmi beadvány, kérelem” almenüpontján keresztül az „Ügyintézés indítása” feliratra kattintással.

A fogyasztóvédelmi hatóság abban az esetben indíthat eljárást, ha a jogsértés bekövetkezésétől számítva még nem telt el három év.

A hatósági eljárás ügyintézési határideje 60 nap.

A fogyasztóvédelmi hatósági eljárás lefolytatására irányuló kérelemnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

Az eljárás illetékmentes.

Megyei (vagy fővárosi) kormányhivatal fogyasztóvédelmi osztálya

Közvetlenül bírósági úton lehet jogorvoslattal élni a fogyasztóvédelmi hatóság döntése ellen.

A jogorvoslati lehetőségről a fogyasztóvédelmi hatóság döntése tájékoztat.

Ügyleírás készítése: 2020. július 1.

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről

 

Hasznosnak találta az információt? Kérjük, hogy mondja el itt!

ITM