Kecskemét - A társasház működésének, a társasház szerveinek és e szervek működésének törvényességi felügyelete.

A jegyző hivatalból, vagy bejelentésre elsősorban azt ellenőrzi, hogy az adott társasház működése összhangban van-e a törvényi előírásokkal:

Kulcsszavak: - társasház - közgyűlés - közös képviselő/intézőbizottság - számvizsgáló bizottság - szervezeti-működési szabályzat - házirend - alapító okirat

Bejelentéssel

a) a társasházi tulajdonostárs, valamint

b) a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke (a továbbiakban együtt: közös képviselő) élhet

A bejelentés során a tulajdonostárs helyett meghatalmazott is eljárhat. 

A bejelentést írásban kell megtenni.

Benyújtás módja: e-mail (jogi@kecskemet.hu), posta (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.), e-papír és személyesen ügyfélfogadási időben.

Formai követelmények: nincs

Ha a társasház a felhívásban foglaltakat határidőben teljesíti, a jegyző az eljárást megszünteti, eredménytelenség esetén pedig bírósághoz fordulhat.

A felhívás teljesítésére 60 napot biztosít a jogszabály a társasház számára, ezen határidő lejártától számított 30 napos határidőn belül fordulhat a jegyző a bírósághoz.

A jegyző a törvényességi felügyeleti eljárást - eljárásra okot adó körülmény felmerülése esetén - hivatalból, vagy bejelentésre indíthatja meg a tudomásszerzéstől számított 30 napon belül, de legfeljebb az eljárásra okot adó körülmény bekövetkezésétől számított egyéves határidőn belül.

A jegyző az eljárás megindításáról 3 munkanapon belül, írásban értesíti a közös képviselőt, valamint a bejelentőt.

legalább nem hiteles és 30 napnál nem régebbi tulajdonilap-másolat,

legalább nem hiteles és 30 napnál nem régebbi tulajdonilap-másolat és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti meghatalmazás,

a közös képviselő/ intézőbizottság elnöke megválasztásáról szóló közgyűlési határozatot tartalmazó közgyűlési jegyzőkönyv-kivonat.

Az eljárás megindítása díj- vagy illetékfizetési kötelezettséget nem von maga után.

Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője

A felhívás nem minősül határozatnak, ellene jogorvoslatnak nincs helye.

Kecskemét Település