GYÖNGYÖS – ADATBEJELENTÉS A MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJÁRÓL

Magánszemélyek kommunális adóját kell fizetni az önkormányzat illetékességi területén annak a magánszemélynek, aki a naptári év első napján a lakás és nem lakás céljára szolgáló építmény (épület, épületrész) – kivéve a gépjárműtárolót –, valamint a telek tulajdonosa, továbbá annak a magánszemélynek is, aki a nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik.

Kulcsszavak: magánszemélyek kommunális adója adatbejelentés Gyöngyös; magánszemélyek kommunális adója bevallás Gyöngyös; magánszemélyek kommunális adója Gyöngyös; Gyöngyös helyi adók; magánszemélyek kommunális adója alanya Gyöngyös; magánszemélyek kommunális adója tárgya Gyöngyös; magánszemélyek kommunális adója mértéke Gyöngyös; magánszemélyek kommunális adója adókötelezettség keletkezése Gyöngyös; magánszemélyek kommunális adója adókötelezettség változása Gyöngyös; magánszemélyek kommunális adója építményadó adókötelezettség megszűnése Gyöngyös

A magánszemélyek kommunális adója adatbejelentést annak kell benyújtania (adó alanya), aki a naptári év első napján az ingatlan-nyilvántartásban tulajdonosként szerepel. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak, vagyis több tulajdonos esetén lehetőség van arra, hogy a tulajdonosok ne a tulajdoni hányadaik alapján adózzanak, hanem a tulajdonosok közül egy személy az adófizetési kötelezettséget magára vállalja. Ebben az esetben a bevallás mellékleteként az összes tulajdonos által aláírt megállapodást is be kell nyújtani.

Amennyiben az építményt az ingatlannyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya.

Az adózónak a magánszemélyek kommunális adójáról az adókötelezettség keletkezését, illetve változását (vásárlás, eladás, használatbavétel, stb.)  követő tizenöt napon belül, de legkésőbb a változást követő év január 15. napjáig kell az adatbejelentését teljesítenie. Nem kell újabb adatbejelentést benyújtani mindaddig, ameddig az adóalany körülményeiben, az adó tárgyában nem következik be adókötelezettséget érintő változás.

 Benyújtó személye: az adatbejelentő vagy törvényes képviselője, vagy meghatalmazottja.

Benyújtás formája és módja: 

Az elektronikus ügyintézésre nem kötelezett magánszemély főszabály szerint továbbra is papír alapon tarthat kapcsolatot az önkormányzati adóhatósággal. A nyomtatványt kitöltve, kinyomtatva, aláírva, azt személyesen vagy postán keresztül az önkormányzati adóhatósághoz kell benyújtani.

Az adatbejelentés benyújtható:

A természetes személy adózó kettőszázezer forintig, nem természetes személy adózó ötszázezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható, amennyiben a kötelezettségét megszegte. Kötelezettség megszegésnek minősül a kötelezettség hibás, hiányos, valótlan adattartalommal történő vagy késedelmes teljesítése, illetve teljesítésének elmulasztása.

Az adózónak a magánszemélyek kommunális adójáról az adókötelezettség keletkezését, illetve változását (vásárlás, eladás, használatbavétel, stb.)  követő tizenöt napon belül, de legkésőbb a változást követő év január 15. napjáig kell az adatbejelentését teljesítenie.

 Az adóhatóság esetében az ügyintézési határidő harminc nap.

A magánszemély - mivel elektronikus ügyintézésre nem kötelezett – papír alapon, a nyomtatványt kitöltve, kinyomtatva, aláírva, azt személyesen vagy postán keresztül nyújthatja be:

 

A papír alapú kapcsolattartási főszabálytól eltérve elektronikus úton is benyújthatja:

A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással köteles teljesíteni.

A pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi fizetési számlájáról történő átutalással, vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) köteles teljesíteni.

Az adózó a magánszemélyek kommunális adóját évi két egyenlő részletben, az adóév április 15., valamint szeptember 15. napjáig köteles megfizetni Gyöngyös Városi Önkormányzat 12001008-01519125-00900001 számú Magánszemélyek kommunális adója beszedési számla javára.

A magánszemélyek kommunális adója adatbejelentés benyújtása díj- és illetékmentes.

GYÖNGYÖSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Pénzügyi- és Költségvetési Igazgatóság Adócsoportja

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjénél benyújtandó, a Heves Megyei Kormányhivatalhoz (3300 Eger, Kossuth L. u. 9.) címzett, illetékköteles fellebbezéssel lehet élni.

Az illeték mértéke a fellebbezéssel érintett vagy a fellebbezésben vitatott összeg minden megkezdett 10.000 Ft-ja után 400 Ft, de legalább 5.000 Ft, legfeljebb 500.000 Ft, amelyet Gyöngyös Városi Önkormányzat 12001008-01519125-02000004 számú Államigazgatási eljárás illeték beszedési számla javára kell megfizetni.

Fellebbezés esetén az ügyben keletkezett elsőfokú iratok, valamint a fellebbezés, annak elbírálása céljából 15 napon belül a Heves Megyei Kormányhivatalhoz kerül továbbításra.

Magánszemélyek kommunális adófizetési kötelezettség terheli azt a magánszemélyt (adóalany), aki Gyöngyös Város illetékességi területén a naptári év első napján:

Az adó tárgyát képezi az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül

Az adó alapja lakás esetén a hasznos alapterület, és a lakás komfortfokozatának kombinációja, gazdasági épületnél annak hasznos alapterülete, egyéb építménynél pedig az adóalap adótárgyanként értendő.

A magánszemélyek kommunális adójának évi mértékét Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 27/2010. (XII.16.) önkormányzati rendeletének 10. § (2) bekezdése szabályozza.

Az adómentességet Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 27/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelet 11. §-a szabályozza.

Az adókötelezettség a használatbavételi, illetőleg a fennmaradási engedély jogerőre emelkedését vagy véglegessé válását vagy a használatbavétel tudomásulvételét vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány kiadását követő év első napján keletkezik. Az adókötelezettséget érintő változást (így különösen a hasznos alapterület módosulását, az építmény átminősítését, adás-vételt) a következő év első napjától kell figyelembe venni. Az adókötelezettség megszűnik az építmény megszűnése (lebontása, megsemmisülése) évének utolsó napján. Az építménynek az év első felében történő megszűnése esetén a második félévre vonatkozó adókötelezettség megszűnik. Az építmény használatának szünetelése az adókötelezettséget nem érinti. 

Az önkormányzati adóhatóság az éves magánszemélyek kommunális adóját az adózó adatbejelentése alapján kivetés útján határozatban állapítja meg.

1990. évi C. törvény a helyi adókról https://njt.hu/jogszabaly/1990-100-00-00   

2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről https://njt.hu/jogszabaly/2017-150-00-00

2017. évi CLI. törvény  az adóigazgatási rendtartásról https://njt.hu/jogszabaly/2017-151-00-00

465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet  az adóigazgatási eljárás részletszabályairól https://njt.hu/jogszabaly/2017-465-20-22

2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól https://njt.hu/jogszabaly/2015-222-00-00

Gyöngyös Város Képviselő-testületének 27/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete a helyi adókról  https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/

Gyöngyös Település