Többes ügynöki, alkuszi tevékenység megszüntetése

A többes ügynöki és az alkuszi tevékenységet megszüntetni az MNB előzetes engedélyével lehet.

Kulcsszavak: biztosítási többes ügynök, biztosítási alkusz, tevékenység megszüntetés, befejezés, MNB, Magyar Nemzeti Bank, engedély visszavonás

A többes ügynök vagy az alkusz tevékenységét megszüntetheti az MNB engedélyével, ha a tevékenységéből eredő minden, az ügyfél által befizetett, a biztosítót megillető, vagy a biztosító által kifizetett, az ügyfelet megillető pénzeszközzel kapcsolatos kötelezettségét teljesítette.

Az MNB tevékenységi engedélyezési eljárása során a magyar nyelv használata kötelező, az ügyfél köteles az iratok hiteles magyar nyelvű fordítását biztosítani.

A kérelmet, valamint annak mellékleteit az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezeteknek, illetve jogi képviselőiknek az MNB elektronikus rendszerén, azaz az ERA rendszeren (Elektronikus Rendszer Hitelesített Adatok Fogadásához) keresztül kell megküldeni. Az elektronikus ügyintézésről, valamint az elektronikus dokumentumok alaki, formai követelményeiről az MNB honalapján részletes tájékoztató található az alábbi linken:

https://www.mnb.hu/letoltes/tajekoztatas-az-e-ugyintezesrol-az-mnb-elotti-engedelyezesi-eljarasokban-1.pdf

Az ügyintézési határidő három hónap, amely a kérelemnek az MNB-hez való megérkezését követő munkanapon indul.

Amennyiben a kérelem nem felel meg a jogszabályokban foglalt követelményeknek, illetve az a tényállás tisztázása érdekében szükséges, az MNB – a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – negyvenöt napon belül hiánypótlásra hívja fel a kérelmező ügyfelet. Az MNB az eljárás során több alkalommal is hiánypótlásra hívhatja fel a kérelmező ügyfelet. Ha az MNB a kérelmező ügyfelet hiánypótlásra hívta fel, akkor az ügyintézési határidő a hiányok maradéktalan pótlásának napjától számítandó.

A többes ügynöki és az alkuszi tevékenység megszüntetésének engedélyezése kapcsán részletes útmutató található a https://www.mnb.hu/letoltes/3-2-3-1-utmutato-tobbes-ugynoki-es-alkuszi-tevekenyseg-megszuntetesenek-engedelyezese.pdf .

A többes ügynöki és az alkuszi tevékenység megszüntetése eljárással kapcsolatos Q&A elérhető a következő linken: https://www.mnb.hu/letoltes/3-2-3-2-eljarassal-kapcsolatos-gyakori-kerdesek-es-valaszok.pdf

A tevékenység megszüntetésének engedélyezésére irányuló eljárás díjmentes.

Magyar Nemzeti Bank, Biztosítási és pénztári engedélyezési és jogérvényesítési főosztály

Az MNB eljárást megszüntető végzése vagy kérelmet elutasító határozata ellen fellebbezni nem lehet, viszont az ügyfél, illetve az, akinek jogát vagy jogos érdekét a döntés közvetlenül érinti, jogszabálysértésre való hivatkozással a végzés vagy határozat ellen annak közlésétől számított 30 (harminc) napon belül keresetlevéllel közigazgatási pert indíthat a Fővárosi Törvényszék előtt.

A perben a jogi képviselet kötelező. A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszékhez címezve, az MNB-nél kell űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével, elektronikusan benyújtani.

(Az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás elérhetősége: https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/hatarozatok-es-vegzesek-keresese).

A keresetlevél benyújtásának az eljárást megszüntető végzés vagy a kérelmet elutasító határozat hatályosulása szempontjából nincs halasztó hatálya, az ügyfél azonban azonnali jogvédelmet kérhet. A bíróság a pert főszabály szerint tárgyaláson kívül bírálja el, az ügyfél keresetlevelében ugyanakkor tárgyalás tartását kérheti. A tárgyalás tartása iránti kérelem megjelölésének elmulasztása esetén tárgyalás tartása a jogorvoslati eljárás során a továbbiakban nem kérhető.

Igazolási kérelemmel az élhet, aki az eljárás során határnapot, határidőt mulaszt önhibáján kívül.

Az engedélyezési eljárás kapcsán további általános tájékoztatók olvashatóak a https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/engedelyezes/tajekoztatok linken.

Hasznosnak találta az információt? Kérjük, hogy mondja el itt!

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

2013. évi CXXXIX. törvény a Magyar Nemzeti Bankról

2014. évi LXXXVIII. törvény a biztosítási tevékenységről

2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól

36/2017. (XII. 27.) MNB rendelet a Magyar Nemzeti Bank előtti egyes hatósági ügyekben az elektronikus kapcsolattartás szabályairól

MNB