Pénzforgalmi intézmény tevékenységi engedélyének kérelemre történő visszavonása

A pénzforgalmi intézmény tevékenységi engedélyét a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően visszaadja, az engedély visszavonásához az MNB hozzájárulása szükséges.

Kulcsszavak: pénzforgalmi intézmény, engedély visszaadása

A pénzforgalmi intézmény a tevékenységi engedélyét akkor adhatja vissza, ha igazolja, hogy a pénzügyi szolgáltatásból, kiegészítő pénzügyi szolgáltatásból és a működése során végzett egyéb tevékenységből származó kötelezettsége nem áll fenn.

Az engedélyezési eljárásokban a kérelmeket, bejelentéseket az MNB honlapján, az ERA felületen az E-ügyintézés Engedélyezés szolgáltatáson belül található elektronikus űrlapokon kell benyújtani, a mellékletek hiteles elektronikus másolatának csatolásával. Az MNB döntései, hiánypótlási felhívásai, tájékoztatásai és egyéb közlései az ügyfél hivatalos elektronikus tárhelyén való elhelyezéssel kerülnek kézbesítésre a pénzügyi szervezetek, illetve jogi képviselőik részére.

Az elektronikus ügyintézésről, valamint az elektronikus dokumentumok alaki, formai követelményeiről az MNB honlapján részletes tájékoztató található az alábbi linken:

https://www.mnb.hu/letoltes/tajekoztatas-az-e-ugyintezesrol-az-mnb-elotti-engedelyezesi-eljarasokban-1.pdf.

A tevékenységi engedély visszavonását követően a pénzforgalmi intézmény pénzügyi szolgáltatási tevékenységet nem folytathat. A jogosulatlan pénzügyi szolgáltatási és kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenység végzése bűncselekménynek minősül, ezért a jogosulatlan pénzügyi tevékenység végzésének gyanúja esetén az MNB piacfelügyeleti eljárást indíthat.

Amennyiben az MNB engedély nélkül végzett tevékenység végzését állapítja meg, abban az esetben

a) megtiltja a tevékenység végzését,

b) büntetőeljárást kezdeményez, ha megítélése szerint a tevékenység a Büntető Törvénykönyvről szóló törvény alapján bűncselekménynek minősül,

c) intézkedést, kivételes intézkedést alkalmaz, illetve

d) piacfelügyeleti bírságot szab ki.

Amennyiben a benyújtott kérelem hiányos, annak az MNB-hez történő beérkezésétől számított 45 napon belül az MNB a kérelmezőnek hiánypótlási felhívást küld. Hiánytalanul beterjesztett kérelem esetén az MNB a kérelem beérkezésétől számított három hónapon belül döntést hoz.

A tevékenységi engedély kérelemre történő visszavonására irányuló eljárás során a pénzforgalmi intézménynek csatolnia kell

A pénzforgalmi intézmény működési engedélyének kérelemre történő visszavonása díjfizetési kötelezettséggel nem jár.

Magyar Nemzeti Bank, Pénz- és tőkepiaci engedélyezési főosztály

Az MNB eljárást megszüntető végzése vagy a kérelmet elutasító határozata ellen fellebbezésnek nincs helye, ugyanakkor az ügyfél, illetve az, akinek jogát vagy jogos érdekét a döntés közvetlenül érinti, jogszabálysértésre való hivatkozással a végzés/határozat ellen annak közlésétől számított 30 (harminc) napon belül keresetlevéllel közigazgatási pert indíthat a Fővárosi Törvényszék előtt.

A perben a jogi képviselet kötelező. A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszékhez címezve, az MNB-nél kell űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével elektronikusan benyújtani.

(Az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás elérhetősége: https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/hatarozatok-es-vegzesek-keresese).

A keresetlevél benyújtásának az eljárást megszüntető végzés vagy a kérelmet elutasító határozat hatályosulása  szempontjából nincs halasztó hatálya, az ügyfél azonban azonnali jogvédelmet kérhet. A bíróság a pert főszabály szerint tárgyaláson kívül bírálja el, az ügyfél keresetlevelében ugyanakkor kérheti tárgyalás tartását. A tárgyalás tartása iránti kérelem megjelölésének elmulasztása esetén tárgyalás tartása a jogorvoslati eljárás során a továbbiakban nem kérhető.

Igazolási kérelemmel az élhet, aki az eljárás során határnapot, határidőt mulaszt önhibáján kívül.

Hasznosnak találta az információt? Kérjük, hogy mondja el itt!

2013. évi CCCXXV. törvény az egyes fizetési szolgáltatókról

2013. évi CXXXIX. törvény a Magyar Nemzeti Bankról

MNB