Játékminősítési eljárás

Az Szjtv. 1. § (1) bekezdése szerint szerencsejáték minden olyan játék, amelyben a játékos pénz fizetése, vagy vagyoni érték nyújtása fejében, meghatározott feltételek fennállása vagy bekövetkezése esetén pénznyereményre, vagy más vagyoni értékű nyereményre válik jogosulttá. A nyerés vagy a vesztés kizárólag, vagy túlnyomórészt a véletlentől függ. Az Szjtv. 13. § (5) bekezdése szerint abban a kérdésben, hogy valamely játék szerencsejátéknak tekinthető-e a Szerencsejáték Felügyelet dönt. A hatóság véleménye az irányadó a szerencsejátékok fajtájának (14. §) meghatározására vonatkozóan is.

Kulcsszavak: Játékminősítési eljárás

Játék minősítése iránt bárki (természetes személy, jogi személy) kérelemmel fordulhat az Szerencsejáték Felügyelethez annak érdekében, hogy a hatóság megállapítsa, valamely tervezett játék szerencsejátéknak minősül-e.

A játékminősítés iránti kérelem elektronikus úton, az ügyfél Ügyfélkapuján / Cégkapuján keresztül e-papír benyújtásával a Szerencsejáték Felügyelet Hivatali Kapujára, valamint személyesen vagy postai úton terjeszthető elő. Cím: 1051 Budapest, Sas utca 20-22., Telefonszám: +36 (1) 550 2500, eFax: +36 (1) 550 2495

Ügyfélfogadási idő:

A Szerencsejáték Felügyelet eljárása során azt vizsgálja, hogy az ügyfél nyilatkozata szerint tervezett játék megfelel-e a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (Szjtv.) 1. § (1) bekezdésében meghatározott szerencsejáték fogalom tényállási elemeinek.

A kérelemben foglalt játék szerencsejátéknak minősül, amennyiben az megfelel az alábbi feltételeknek:  

  1. A játékban való részvétel érdekében a játékosnak pénzt kell fizetnie, vagy vagyoni értéket kell nyújtani;
  2. A meghatározott feltételek fennállása, vagy bekövetkezése esetén a játékos pénznyereményre, vagy más vagyoni értéket képviselő nyereményre válik jogosulttá;
  3. A játékban a nyerés vagy vesztés kizárólag vagy túlnyomórészt a véletlentől függ.

A kérelem formája nincs alakszerűen meghatározva, azonban a kérelemhez csatolandó a játékleírás, továbbá minden olyan dokumentum, ügyféli nyilatkozat, amely a tényállás tisztázását segíti, figyelemmel arra, hogy a Szerencsejáték Felügyelet a rendelkezésére álló játékleírásban közölt ügyféli nyilatkozatok és játékleírás alapján hozza meg döntését, vagyis azt, hogy a kérelemben megjelölt játék szerencsejátéknak minősül-e vagy sem.

A játékminősítő határozatban foglalt minősítés a kérelemben közölt adatokon és feltételeken alapul, azok változása a tevékenységgel kapcsolatos álláspont változását eredményezheti.

A játékminősítő határozat kiadása közigazgatási hatósági eljárás keretében történik, a játékminősítő kérelem benyújtása esetén a kérelmezőnek igazolnia szükséges a 42.000 Ft igazgatási-szolgáltatási díj megfizetését. A díjat kérelmenként, készpénzbefizetési megbízás vagy banki átutalás útján kell megfizetni a Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-01076129-00000000 számú Szerencsejátékok szervezésével kapcsolatos díj és bírság bevételi számla javára.

A banki átutalás „közlemény” rovatában fel kell tüntetni az eljáró államigazgatási szerv, a Szerencsejáték Felügyelet intézményi azonosítóját: 1370239.

Amennyiben a kérelmező az igazgatási-szolgáltatási díjfizetési kötelezettségének a kérelem benyújtása előtt nem tett eleget, a Szerencsejáték Felügyelet határidő tűzésével hiánypótlásként felhívja a fizetés teljesítésére. Ha a felhívásban megjelölt határidő eredménytelenül telt el, a Szerencsejáték Felügyelet az eljárást megszünteti.

Szerencsejáték Felügyelet

A határozatban foglaltak jogszerűségének vitatása esetén, a határozat ellen annak közlésétől számított 30 napon belül – a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott illetékességi okok figyelembevételével – az illetékes Törvényszékhez címzett, de a Szerencsejáték Felügyeletnél benyújtott keresettel közigazgatási per kezdeményezhető. A pert a Szerencsejáték Felügyelet, mint alperes ellen kell megindítani.

A perben jogi képviselővel eljáró ügyfél, valamint elektronikus ügyintézésre köteles, belföldi székhellyel rendelkező, gazdálkodó szervezetnek minősülő ügyfél a keresetlevelet kizárólag a Szerencsejáték Felügyelet honlapjáról letölthető (szf.gov.hu „Nyomtatványok” menüpont), a keresetlevél elektronikus benyújtására szolgáló SZF_KPER űrlap megfelelő kitöltésével, a keresetlevél elektronikus benyújtására vonatkozó perrendtartási szabályoknak megfelelően, elektronikus úton terjesztheti elő a határozat közlésétől számított 30 napon belül.

A perben jogi képviselő nélkül eljáró, belföldi gazdálkodó szervezetnek nem minősülő ügyfél a keresetlevelét a Szerencsejáték Felügyelet honlapjáról letölthető SZF_KPER űrlap megfelelő kitöltésével elektronikus úton is előterjesztheti.

Amennyiben a játékminősítés iránti kérelem hiányos volta miatt a játék minősítése a rendelkezésre álló adatok alapján nem végezhető el, a tényállás tisztázása érdekében a Szerencsejáték Felügyelet a kérelmezőt hiánypótlásra hívja fel. Ha az ügyfél a hiánypótlási felhívásban foglaltakat nem teljesíti vagy az abban megjelölt hiánypótlási határidő eredménytelenül telt el, a Szerencsejáték Felügyelet a kérelemre indult eljárást megszünteti. Amennyiben a kérelem és annak mellékletei alapján a játék minősítése eldönthető, akkor a Szerencsejáték Felügyelet határozatban minősíti a játékot, azaz megállapítja miszerint az szerencsejátéknak minősül vagy sem. Ha a Szerencsejáték Felügyelet azt állapítja meg, hogy a tervezett játék az Szjtv. szerencsejáték definíciójának megfelel, továbbá tartalmi elemeinél fogva besorolható valamely az Szjtv-ben nevesített szerencsejáték fajta fogalma alá, akkor a Szerencsejáték Felügyelet határozatában a szerencsejáték fajtáját is megállapítja.

Lehetséges azonban, hogy a tervezett játék az Szjtv. által előírt konjunktív feltételeket teljesíti, így szerencsejátéknak minősül, azonban nem sorolható be egyetlen, Szjtv.-ben nevesített szerencsejáték fajta fogalma alá sem. Ez esetben a Szerencsejáték Felügyelet játékminősítő határozatában azt is megállapítja, hogy a tervezett játék a törvényben nevesített szerencsejáték fajták alá nem tartozó szerencsejátéknak minősül.

Az ügyintézési határidő az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény alapján sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap.

SZF