VESZPRÉM-KÖZTEMETÉS

A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat képviselő-testülete - a halálesetről való tudomásszerzést követő huszonegy napon belül - gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha

a) nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy

b) az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.

 

Kulcsszavak: közköltségen történő temetés, köztemetés

A temetésről sorrendben a következők kötelesek gondoskodni:

Az elhunyt hozzátartozója a köztemetéssel megbízott munkatárssal vegye fel a kapcsolatot. (hivatali időben hétfőtől csütörtökig 7:30-16:00 óra, pénteken 7:30-13:30 óra között, telefonszám: (88) 549-119)

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése szerint azt, aki törvény alapján a temetésre kötelezett és a kötelezettségét nem teljesíti, az elhalálozás helye szerinti illetékes önkormányzat jegyzője felszólítja 15 napon belüli teljesítésre. Ha a kötelezett a felszólításnak nem tesz eleget, az elhunytat közköltségen kell eltemetni.

 

Hatóságra irányadó ügyintézési határidő: a halálesetről való tudomásszerzést követő huszonegy nap.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestere

 

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

 

Amennyiben az elhunytnak nincs hozzátartozója, vagy a hozzátartozója nem lelhető fel, az eljárást azon hatóság kezdeményezi, aki a halálesetről tudomással bír.

Ha a haláleset nem a bejelentett lakóhelyen történt, az elhunyt személy elhalálozása időpontjában fennálló lakóhelye szerinti települési önkormányzat a köztemetés költségét az eltemettetésről gondoskodó önkormányzatnak megtéríti és a köztemetés költségét hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél bejelenti, vagy az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi.

A köztemetés költségének megtérítése kapcsán a kötelezett kérelmére méltányosságból engedélyezni kell:

a) a köztemetés költségének részben történő elengedését, ha a kötelezett

aa) egyedül élő és havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át nem haladja meg, vagy

ab) családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg,

b) a köztemetés költségének elengedését, ha a kötelezett

ba) egyedül élő és havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg, vagy

bb) családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem haladja meg.

c) a köztemetés költségének legfeljebb 4 havi részletben történő megtérítését, ha a  kötelezett

ca) egyedül élő és havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át nem haladja meg, vagy

cb) családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át nem haladja meg,

feltéve, hogy nincs olyan személy, aki az elhunyt személy eltemettetését szerződésben vállalta, vagy ha a hagyaték értéke meghaladja a temetés költségét.

Az öregségi nyugdíj legkisebb összege jelenleg havi 28.500 forint. 

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLII. törvény

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999 (X.1.) Korm. rendelet

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006.(III.27.) Korm. rendelet

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2021. (V.11.) önkormányzati rendelete

Veszprém Település