Kecskemét - Települési támogatás rendszeres gyógyszerkiadás viseléséhez

A támogatás a rendszeres gyógyszerköltséggel rendelkező személy részére biztosított anyagi hozzájárulás.

Kulcsszavak: gyógyszerköltség, rendszeres gyógyszerkiadás, gyógyszertár, háziorvos

Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területén lakó,- illetve tartózkodási hellyel rendelkező nagykorú személy, aki közgyógyellátásra nem jogosult és a havi gyógyszerköltsége meghaladja a nyugdíjminimum 20%-át.  

A támogatás megállapítása iránti kérelmet az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani a szükséges mellékletekkel együtt.

A kérelmet Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Hatósági Iroda Szociálpolitika Osztályához kell benyújtani személyen az ügyfélszolgálaton, postai vagy elektronikus úton. 

Az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt kötelezni kell a - megtérítés elrendelése napján érvényes jegybanki alapkamattal megemelt összegben történő - visszafizetésre.

Hatóságra irányadó ügyintézési határidő:

Sommás eljárásban nyolc nap.

Teljes eljárásban hatvan nap.

Az eljárás a kérelemnek az eljáró hatósághoz történő megérkezését követő napon indul.

 

Ügyfélre irányadó határidő:

A hiánypótlásban, felhívásban meghatározott határidő.

Az ellátásban részesülő személy a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni az ellátást megállapító hatóságot.

A kérelmet az erre rendszeresített nyomtatványon lehet benyújtani, amely a Szociálpolitikai Osztály ügyfélszolgálatán (6000 Kecskemét, Rákóczi út 3.) ügyfélfogadási időben

 (https://kecskemet.hu/varoshaza/polgarmesteri-hivatal/elerhetosegek-ugyfelszolgalat-irodak) kérhető vagy letölthető a  https://ekecskemet.hu/_upload/editor/Nyomtatvanyok/szocialpolitika/kerelem_tt-gyogyszerkiadas.docx   oldalról.

 

A kérelemhez mellékelni kell

 • a háztartásban együtt élő személyek jövedelméről szóló igazolást és vagyonnyilatkozatot,
 • munkabérből származó jövedelem esetén a munkáltató által kiállított igazolás,
  - álláskereső esetén az illetékes járási hivatal által kiállított igazolás,
  - nyugdíj, nyugdíjszerű ellátások esetén a nyugdíjfolyósító szerv által a tárgyévben kiállított nyugdíjközlő lap és a nyugdíjszelvény,
  - őstermelő esetén a bevételről vezetett dokumentum vagy az állami adóhatóság által a lezárt adóévről kiállított igazolás,
  - vállalkozásból származó jövedelem esetén lezárt adóévről az állami adóhatóság által kiadott igazolás, a le nem zárt időszakra vonatkozóan a könyvelői igazolás vagy a vállalkozó nyilatkozata,
  - tartásdíj esetén a felvett vagy megfizetett tartásdíj összegét igazoló postai szelvény, bankszámlakivonat vagy átvételi elismervény, ezek hiányában a tartásdíj jogosultjának nyilatkozata,
  - ösztöndíjról a köznevelési vagy felsőoktatási intézmény által kiállított igazolás, bankszámlakivonat vagy az utalást igazoló elektronikus nyilvántartásból kinyomtatott adattartalom, vagy
 • 30 napnál nem régebbi igazolást a 18. életévét betöltött, önálló jövedelemmel nem rendelkező, köznevelési vagy felsőoktatási intézményben a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató fiatal felnőtt tanulói vagy hallgatói jogviszonyáról,           
 • a háziorvos által kiállított igazolást a havi rendszeres gyógyszerszükségletről
 • a gyógyszertár igazolását a háziorvos által igazolt gyógyszerek térítési díjáról.

 

A kérelem személyes benyújtásakor szükséges okmányok:

- A kérelmező személyazonosító igazolványa (vagy érvényes útlevele, vezetői engedélye), lakcímnyilvántartó- kártyája, adókártyája és TAJ- kártyája

- A kérelmező akadályoztatása esetén meghatalmazás

Az eljárás illeték -és költségmentes. 

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Hatósági Iroda Szociálpolitikai Osztály

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

 

A döntés ellen a közlésétől számított 15 napon belül Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének címzett, de Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Hatósági Iroda Szociálpolitikai Osztály benyújtandó illetékmentes fellebbezésnek van helye. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról

A 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

3/2015. (II. 19.) Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének önkormányzati rendelete

 

Kecskemét Település