Kecskemét – Adók módjára behajtandó köztartozások végrehajtása

Az adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülő fizetési kötelezettséget megállapító, nyilvántartó szerv, illetve a tartozás jogosultja megkeresi a hatáskörrel rendelkező illetékes önkormányzati adóhatóságot a behajtás végett.

Kulcsszavak: köztartozás, rendőrség, gyermektartás, hozzájárulás, tartásdíj, büntetés

Az adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülő fizetési kötelezettséget megállapító, nyilvántartó szerv, illetve a tartozás jogosultja.

Behajtási megkeresést kell benyújtani a hatáskörrel rendelkező illetékes önkormányzati adóhatósághoz.

A behajtási megkeresésben fel kell tüntetni:

a) a behajtást kérő azonosításához szükséges adatokat, valamint a behajtást kérő pénzforgalmi számlaszámát,

b) a fizetésre kötelezett nevét és adóazonosító számát, adóazonosító szám hiányában a természetes személy természetes személyazonosító adatait és lakcímét, illetve a bíróság által nyilvántartandó jogi személy nyilvántartási számát és székhelyét,

c) a tartozás jogcímét,

d) a fizetési kötelezettséget elrendelő döntés számát, jogerőre emelkedésének napját, nem döntésen alapuló fizetési kötelezettséget meghatározó jogszabályhelyet,

e) a teljesítési határidőt,

f) a tartozás összegét és esetleges járulékait, és

g) annak a jogszabályhelynek pontos megjelölését, amely az adók módjára való behajtást lehetővé teszi.

 

Ha a behajtást kérőt jogszabály valamely eljárási cselekmény foganatosítására kötelezi, annak megtörténtét a megkeresésben igazolni kell.

A végrehajtási megkeresést a fizetési határidő lejártát, illetve ha a behajtást kérőt jogszabály valamely eljárási cselekmény foganatosítására kötelezi, ennek eredménytelen megtételét követő 30 nap elteltével kell megküldenie. Ha a hátralék későbbi megfizetése igazoltan veszélyeztetett, az adóhatóság a határidő letelte előtt soron kívül is megkereshető. Ebben az esetben a behajtási megkeresésben a kötelezettség veszélyeztetettségét az okok megjelölésével részletesen indokolni kell.

A végrehajtási eljárás az elévülési idő leteltéig folytatható. Ha törvény másként nem rendelkezik, úgy az esedékesség naptári évének az utolsó napjától számított 4 évig, illetve ha az adóhatóság végrehajtási cselekményt foganatosított, további 6 hónapig.    

az  E-ÖNKORMÁNYZAT  portálon, ágazat: Adóügy, ügytípus: általános adónyomtatványok címszó alatt kiválasztható:

Megkeresés köztartozás behajtására

űrlap 

Az eljárás illetékmentes.

Amennyiben a végrehajtás eredménytelen, és az adóhatóság az eljárást megszünteti, a végrehajtás során felmerült ki nem egyenlített költségeket az adóhatóság állapítja meg, amelyet az adóhatóság és a behajtást kérők követelésarányosan viselnek. Az adóhatóság az értesítésben a költség megfizetésére a behajtást kérőt felszólítja, ennek eredménytelensége esetén - a behajtást kérőt terhelő, 2 ezer forintot elérő költségtartozás esetén - határozattal kötelezi a behajtást kérőt a költségek megfizetésére. 

Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője, amennyiben a természetes személy belföldi lakóhelye, szokásos tartózkodási helye vagy szokásos fellelhetőségi helye, ennek hiányában utolsó ismert belföldi lakóhelye, egyéni vállalkozó esetében a székhelye Kecskeméten van.

(Jogi személy és egyéb szervezet esetében az illetékes állami adó- és vámhatóság jár el, kivéve, ha törvény a tartozás beszedését más szerv hatáskörébe utalja.)

Behajtás akkor kezdeményezhető, ha a tartozás összege eléri vagy meghaladja a 10 ezer forintot. Törvény ennél alacsonyabb összegű értékhatárt is megállapíthat, de az nem lehet alacsonyabb 5 ezer forintnál.

2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről

2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról

465/2017.(XII.28.) Korm. rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól

2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól

451/2016.(XII.19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól

Kecskemét Település