Budapest 11 Hagyatéki eljárás

A hagyatéki eljárás célja, hogy a hatályos öröklési jogi szabályok alapján a hagyatéki eljárás közjegyzői szakaszában hozott közjegyzői végzéssel közhitelűen igazolja a hagyatéki vagyonban bekövetkezett jogutódlást, tulajdonosváltozást és megtörténjen mindazon intézkedés, amely az örökléssel kapcsolatban igények érvényesítését segíti, illetve amelyeket az ingatlan nyilvántartáshoz és az állami pénzügyekhez fűződő érdekek megkívánnak.

Kulcsszavak: hagyaték, öröklés, leltár, jogi érdek, bejelentés

Természetes vagy jogi személy, egyéb szervezet, akinek (amelynek) jogát vagy jogos érdekét az ügy közvetlenül érinti, akire (amelyre) nézve a hatósági nyilvántartásban adatot tartalmaz, vagy akit (amelyet) hatósági ellenőrzés alá vontak. Törvény vagy kormányrendelet meghatározott ügyfajtában megállapíthatja azon személyek és szervezetek (Ingatlanügyi Hatóság) körét, akik (amelyek) a jogszabály erejénél fogva ügyfélnek minősülnek.

Haláleset következtében hivatalból vagy kérelemre indul az eljárás.

A leltárt 30 napon belül el kell készíteni, e határidőt pedig attól a naptól kell számítani, amikor a jegyző a kötelező leltározás alá eső vagyontárgyról vagy a leltár felvételét kötelezővé tevő tényről, körülményről okiratból tudomást szerzett.

A hagyatéki eljárás költsége: a hagyatéki eljárás jegyzői szakasza (leltárfelvétel) illetékmentes.

Budapest Főváros XI. kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Jegyzője

Budapest Főváros Kormányhivatala 1056 Budapest, Váci u. 62-64.

A hagyatéki eljárás a hagyaték leltározásával kezdődik, amelyet az az Önkormányzat Jegyzője végez, ahol az elhunyt személy utolsó belföldi lakóhelye volt.
A hagyaték leltározása: az örökhagyó és a hagyatéki eljárásban érdekeltek jogszabályban meghatározott adatainak, valamint a hagyatékba tartozó vagyonnak, továbbá az ezekkel kapcsolatos, jogszabályban meghatározott nyilatkozatoknak a beszerzése és rögzítése. Az elkészített hagyatéki leltárt a hagyatéki ügyintéző megküldi az illetékes közjegyzőnek.

Budapest 11. ker. Település