Békéscsaba - Helyi iparűzési adó

Az általános szabály szerint az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó alapja a nettó árbevétel, csökkentve

Kulcsszavak: adó, iparűzési

Az adó alanya a vállalkozó, és aki külön jogszabály alapján vállalkozónak minősül.

(2008. január 1. napjától az adott évben vállalkozónak minősül a 600 e Ft árbevételt meghaladó mezőgazdasági őstermelő is.)

A vállalkozási tevékenységet újonnan kezdő, vagy a már meglévő vállalkozási tevékenységét Békéscsabán megkezdő adózónak a tevékenység megkezdését követő 15 napon belül az erre rendszeresített formanyomtatványon kell bejelentkeznie a helyi iparűzési adó alá.

Az éves bevallást főszabályként az adóévet követő év május 31. napjáig kell benyújtani. Eddig a határidőig kell megfizetni az esetleges elszámolási különbözetet is.

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 220.§ (1) bekezdés értelmében a természetes személy adózó kétszázezer forintig, nem természetes személy adózó ötszázezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése alapján a kötelezettség megszegésének minősül a kötelezettség hibás, hiányos, valótlan adattartalommal történő, vagy késedelmes teljesítése, illetve teljesítésének elmulasztása.

Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő harminc nap, amelyet az adóhatóság vezetője egy alkalommal - indokolás mellett - harminc nappal meghosszabbíthat. Ha a határidő utolsó napja olyan nap, amelyen az adóhatóságnál a munka szünetel, a határidő a következő munkanapon jár le.

A vállalkozónak évente két alkalommal (az adóév március 15., illetve szeptember 15. napjáig) az általa meghatározott összegekben adóelőleget kell fizetnie.

Mind az állandó, mind az ideiglenes jellegű, mind a tételes iparűzési adó (KATA) összegét Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 11733003-15345008-03540000 számú iparűzési adó beszedési számlájára kell megfizetni.

Békéscsaba Megyei Jogú Város jegyzője

A határozattal szemben - a törvény eltérő rendelkezése hiányában -, a közlésétől számított 15 napon belül, a Békés Megyei Kormányhivatalhoz címzett (5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.), de Békéscsaba Megyei Jogú Város Jegyzőjéhez benyújtott illetékköteles fellebbezéssel lehet élni. Fellebbezés esetén az ügyben keletkezett elsőfokú iratok, valamint a fellebbezés 15 napon belül, annak elbírálása céljából a Békés Megyei Kormányhivatalhoz kerül továbbításra.

Az illeték mértéke a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10.000,- Ft-ja után 400,- Ft, de legalább 5.000,- Ft és legfeljebb 500.000,- Ft.

Állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén lehetőség van az adó alapjának egyszerűsített meghatározására.

Egyszerűsített adóalap-meghatározást választhat:

1. A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint átalányadózó magánszemély (egyéni vállalkozó, mezőgazdasági kistermelő) vállalkozó.

Átalányadózás esetén az adó alapja a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti átalányban megállapított jövedelem 20%-kal növelt összege, azzal, hogy az adó alapja nem lehet több, mint a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti - e tevékenységből származó - bevételének 80 százaléka.

2. Az a vállalkozó, akinek a nettó árbevétele az adóévben - 12 hónapnál rövidebb adóév esetén napi arányosítással számítva időarányosan - nem haladta meg a 8 millió forintot.

Az adó alapja ebben esetben a nettó árbevétel 80 százalékában is megállapítható.

3. A kisvállalati adó (KIVA) hatálya alá tartozó vállalkozó.

Az adó alapja ebben az esetben a kisvállalati adója alapjának 20%-kal növelt összegében is megállapítható.

Figyelem! Az adó alapjának egyszerűsített megállapítása adóévre választható, az erről szóló bejelentést legkésőbb az adóévről szóló bevallás benyújtására előírt határidőig kell megtenni az adóhatóságnál. A bevallás késedelmes benyújtása esetén az adóalap egyszerűsített meghatározási módja nem választható!

A társasági adóelőlegnek az adóévi várható fizetendő adó összegére történő kiegészítésére kötelezett vállalkozónak, a helyi iparűzési adóelőleg-kiegészítés összegéről - az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon - a tárgyév utolsó hónapjának 20. napjáig kell bevallást tennie, valamint ezzel egy időben a várható éves fizetendő adó összegére kiegészítenie a már megfizetett adóelőleg összegét.

Az adókötelezettség a tevékenység megszűnésének napjával szűnik meg, amelyről a megszűnést követő 30 napon belül változásbejelentő nyomtatványt és záró bevallást kell benyújtani.

Az adó mértéke az adóalap 2%-a.

 

Kisadózó Vállalkozások Tételes Adója (KATA) szerinti adózás

A kisadózó vállalkozások tételes adója hatálya alá tartozó vállalkozók (a továbbiakban KATA alany) adóévre választhatják a helyi iparűzési adóban a kisadózó vállalkozások tételes adójára vonatkozó egyszerűsített, tételes adóalap-megállapítási módszert.

A KATA alanya a (NAV-os) KATA-alanyiságának kezdő napjától számított 45 napon belül vagy az adóév február 15-éig változás-bejelentési nyomtatvány benyújtásával dönthet arról, hogy az adóévi iparűzési adót tételes adóalap megállapításával teljesíti.

A tételes adóalap önkormányzatonként 2,5 millió forint. Ennek megfelelően a tételes adó éves összege Békéscsabán 50 ezer forint.

A vállalkozásnak ez a döntése a teljes adóévre vonatkozik, és mindaddig érvényben van, amíg változásbejelentő nyomtatványon a vállalkozás bejelenti, hogy az adó alapját már nem a fix összegű, tételes adóalap szerinti módszerrel kívánja megállapítani. Amennyiben az adózó nem ezen módszer szerint kíván a következő adóévben adózni, úgy ezt a szándékát az adóév február 15-éig kell az említett nyomtatványon bejelentenie az adóhatósághoz.

Főszabályként a KATÁ-s tételes adózási módot választó adózóknak a választás időtartamára a helyi iparűzési adóban bevallási kötelezettségük nincs.

Ugyanakkor, ha az adózók az 1990. évi C. törvény (a továbbiakban Htv.) szerint biztosított adóelőnyöket érvényesíteni szeretnék, mégis szükség lehet helyi iparűzési adóbevallás benyújtására.

Bevallást kell benyújtani abban az esetben, ha az adózó:

A fenti esetekben a helyi iparűzési adóról szóló bevallást jogvesztő határidőként az adóévet követő év január 15. napjáig kell benyújtani.

A KATA adózási módot választó vállalkozónak adóelőleg fizetési kötelezettsége nincs, a tételes adó összegét főszabályként évente két részletben (az adóév március 15., illetve szeptember 15. napjáig) kell megfizetni.

 

Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység:

2011.01.01. napjával kezdődően Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviselő testülete bevezette az ideiglenes helyi iparűzési adót.

Ideiglenes jellegű az iparűzési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi területén az ott székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozó építőipari tevékenységet folytat, természeti erőforrást tár fel vagy kutat, feltéve, hogy folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység időtartama adóéven belül a 30 napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot.

Ideiglenes jellegűnek minősül továbbá bármely tevékenység, ha annak folytatásából a vállalkozó bevételre tesz szert, és a vállalkozó egyetlen önkormányzat illetékességi területén sem rendelkezik székhellyel, telephellyel.

Ha az építőipari tevékenység folytatásának, illetőleg a természeti erőforrás feltárásának, kutatásának időtartama az önkormányzat illetékességi területén a 180 napot meghaladta vagy előreláthatóan meghaladja, akkor e tevékenységek végzésének helye a tevékenység-végzés megkezdésének napjától telephelynek minősül, a vállalkozónak állandó jellegű iparűzési tevékenységet végzőként kell bejelentkeznie és az ideiglenes jellegű tevékenység utáni adót nem kell megfizetnie.

Az ideiglenes iparűzési adó bevallása az adócsoport által biztosított nyomtatványon önbevallás és önadózás keretében történik.

Az iparűzési tevékenységet ideiglenes jelleggel folytató adózó, adóköteles tevékenységének megkezdésekor köteles az adókötelezettség keletkezését bejelenteni az adóhatóságnál, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon (Bejelentkezés és változásjelentő lap a helyi adókhoz).

A Békéscsabán ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység után fizetendő iparűzési adóról a vállalkozónak legkésőbb a tevékenység befejezése napját követő hónap 15. napjáig kell bevallást benyújtani és az adót is ezen időpontig kell megfizetnie.

Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetében az adókötelezettség időtartama a tevékenység megkezdésének napjától a felek közti szerződés alapján a megrendelő teljesítés-elfogadásának napjáig terjedő időszak valamennyi naptári napja.

Az ideiglenes iparűzési adó mértéke 5000,- Ft/nap.

Békéscsaba Település