Sopron - Bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése

A bejegyzett élettársi kapcsolat szabályai alapvetően megegyeznek a házasság szabályaival. Főbb különbségek: kiskorú személy nem köthet bejegyzett élettársi kapcsolatot, a bejegyzett élettársak nem vehetik fel egymás nevét, nem fogadhatnak közösen örökbe, nem vehetnek részt mesterséges megtermékenyítésben, az anya bejegyzett élettársa nem lesz automatikusan a születendő gyermek szülője, ha a felek mindenben megegyeztek a bejegyzett élettársi kapcsolatot közjegyző is felbonthatja. Minden más szabály megegyezik a házasságra vonatkozó szabályokkal.

Kulcsszavak: bejegyzet élettársi kapcsolat létesítése, anyakönyvvezető

Bejegyzett élettársi kapcsolat csak 18. életévüket betöltött azonos nemű személyek között jöhet létre. A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti szándékot együttesen, személyesen kell bejelenteni.

A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti szándék bejelentéséről az anyakönyvvezető jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet a felek, az anyakönyvvezető, és - ha közreműködött - a tolmács aláírnak. A tolmácsról az anyakönyvvezető gondoskodik. Kérelmükre tolmácsról a felek is gondoskodhatnak.

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező fél vagy - ha a felek egyike sem rendelkezik magyarországi lakcímmel - az egyikük a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló szándékát személyesen hivatásos konzuli tisztviselőnél is bejelentheti, amelyről a konzuli tisztviselő jegyzőkönyvet vesz fel, és azt a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének tervezett helye szerinti anyakönyvvezetőnek továbbítja.

Ha az anyakönyvvezető a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti szándék bejelentésére irányuló eljárásban megállapítja, hogy a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének törvényes feltételei fennállnak, a határozat meghozatalát mellőzi.

A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésekor az anyakönyvvezető és két tanú előtt a felek a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló nyilatkozatot tesznek. Az anyakönyvvezető előbb az egyik, majd a másik félnek külön-külön név szerint felteszi a kérdést: kijelenti-e, hogy a jelen lévő másik féllel bejegyzett élettársi kapcsolatot létesít? Ha a feltett kérdésre mindkét fél igennel válaszolt, az anyakönyvvezető megállapítja, hogy a felek a bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló törvény értelmében bejegyzett élettársak. Ha valamelyik fél a kérdésre nem igennel válaszol, a nyilatkozatot feltételhez vagy időhöz köti, a bejegyzett élettársi kapcsolat nem jön létre. E tényt az anyakönyvvezető a jelenlévők előtt kijelenti.

A felek, a tanúk és az anyakönyvvezető, továbbá - ha a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésénél közreműködik - a tolmács a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló lapot aláírják. A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló lap anyakönyvi alapirat. Amennyiben a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére a polgármester előtt került sor, a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló lapot a polgármester és az anyakönyvvezető is aláírja.

Ha valamelyik fél, a tanú vagy a tolmács a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló lap aláírását megtagadja, de a bejegyzett élettársi kapcsolat létrejött, az anyakönyvvezető a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló lapra e tényt feljegyzi.

A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének akadályát bárki bejelentheti.

Az anyakönyvvezető a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésénél történő közreműködést megtagadja, ha

- a közreműködésre nem illetékes,

- az eljárásból ki van zárva,

- a létesítésnek jogi akadálya van,

- a felek a létesítés törvényes feltételeit nem igazolták,

- a bíróság valamelyik felet cselekvőképességét teljesen korlátozó gondnokság alá helyezte vagy a fél a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésekor cselekvőképtelen állapotban van.

Az anyakönyvvezető a felek valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapota esetén sem adhat felmentést a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének jogi akadálya alól.

Az anyakönyvvezető a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének időpontját a felekkel folytatott egyeztetést követően tűzi ki.

A közeli halállal fenyegető állapotot kivéve nem létesíthető bejegyzett élettársi kapcsolat vasárnap, január 1-jén, március 15-én, nagypénteken, húsvétvasárnap, húsvéthétfőn, május 1-jén, pünkösdvasárnap, pünkösdhétfőn, augusztus 20-án, október 23-án, november 1-jén és december 24-26-án, továbbá ha az az adott képviselő-testület hivatala köztisztviselői számára munkaszüneti nap, július 1-jén.

A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló szándék bejelentéséről felvett jegyzőkönyv egy évig érvényes.

A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését megelőző eljárásban az anyakönyvi szerv harminc napon belül nyilatkozik a külföldi okiratok elfogadhatóságáról.

A bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli létesítésének engedélyezéséről a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti szándék bejelentésének helye szerinti jegyző a kérelem benyújtásától számított öt napon belül dönt. Ha a bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli létesítését a jegyző nem engedélyezi, e határozata ellen benyújtott fellebbezés elbírálásának határideje nyolc nap.

A bejegyzett élettársi kapcsolat bejelentésekor igazolni kell személyazonosságukat, állampolgárságukat, lakóhelyüket.

A személyi adatok igazolására a születési anyakönyvi kivonat szolgál. Nőtlen, hajadon családi állapotot igazolni nem kell. Elvált, vagy özvegy családi állapot igazolása történhet jogerős bontóítélettel, vagy halotti anyakönyvi kivonattal.

Elvált bejegyzett élettárs vagy bejegyzett élettársi kapcsolata megszűnt családi állapot esetén: a bejegyzett élettársi kapcsolat létrejöttét igazoló anyakönyvi kivonat vagy közjegyzői végzés, vagy bírósági határozat a bejegyzett élettársi kapcsolat megszűnéséről.

Özvegy bejegyzett élettárs családi állapot esetén: a volt bejegyzett élettárs halotti anyakönyvi okirata, vagy a bejegyzett élettárs halálát megjegyzésként tartalmazó a bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvéből kiállított anyakönyvi okirat.

 

Ha nem magyar állampolgár kíván Magyarországon bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni, nyilatkoznia kell, hogy a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének a személyes joga szerint nincs akadálya, vagy a nemzetközi magánjogról szóló törvény szerint a házasságkötésének a személyes joga szerint nem lenne akadálya.

1. Bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének díja hivatali munkaidőben:
1.1 anyakönyvvezető irodájában ingyenes
1.2 Tükörteremben ingyenes
1.3 Házasságkötő teremben 26 000 Ft
1.4 Díszteremben 52 000 Ft
1.5 külső helyszínen 100 000 Ft


2. Bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének díja hivatali munkaidőn túl:
2.1 Házasságkötő teremben 26 000 Ft
2.2 Díszteremben 52 000 Ft
2.3 külső helyszínen 100 000 Ft

3. Ha az egyik fél állapota közeli halállal fenyeget, vagy szabad mozgásában a bíróság vagy más hatóság döntése miatt korlátozva van, a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése az érintett fél tartózkodási helye szerinti intézmény szabályainak figyelembevételével ingyenes.

Az anyakönyvvezetőt a hivatali munkaidőn kívül, hivatali helyiségben megtartott bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén eseményenként 6000 Ft, a hivatali munkaidőn és hivatali helyiségen kívül megtartott bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén eseményenként 10 000 Ft közreműködői díj illeti meg, melyet minden hónap 5. napjáig kell az anyakönyvvezető részére kifizetni.

Sopron Megyei Jogú Város Anyakönyvvezetője (a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti szándékot a fővárosi kerületi, a megyei jogú városi, valamint a járási hivatal székhelye szerinti képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél lehet bejelenteni)

Ügyintézésre kijelölt szervezeti egység:

Neve: Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Igazgatási Osztály

Címe: 9400 Sopron, Új u. 12.

Elektronikus kapcsolattartás: (KRID azonosító) 106003110 (rövid név) SMJVPH (témacsoport) Önkormányzati igazgatás (ügytípus) anyakönyvi ügyek

Az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter ellátja az anyakönyvi eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szervek szakmai irányítását és az anyakönyvi szerv tevékenysége felett felügyeletet gyakorol.

Az anyakönyvi szerv felügyeletet gyakorol az anyakönyvvezető tevékenysége felett.

Az anyakönyvvezető anyakönyvi eljárásában nincs helye fellebbezésnek.

A települési önkormányzat térítésmentesen biztosítja a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére alkalmas hivatali helyiséget.

A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére alkalmas hivatali helyiségek a következők:
a) az anyakönyvvezető hivatali helyisége,
b) a Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme,
c) a Polgármesteri Hivatal Tükörterme, és
d) a Polgármesteri Hivatal Díszterme.

Hivatali munkaidőn túl, illetve hivatali helyiségen kívül jegyzői engedéllyel lehet bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni. Az anyakönyvvezető kizárólag akkor működik közre a bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen kívüli létesítésében, továbbá a hivatali munkaidőn kívüli bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésében, ha a felek a többletszolgáltatás ellentételezéseként megállapított díjat megfizették.

Az engedélyezési eljárás kérelemre indul. A kérelemnek tartalmaznia kell a felek nevét, a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének tervezett időpontját, helyét, a szertartáson résztvevők várható számát, és a jogszabályban meghatározott feltételek biztosítására vonatkozó adatokat, információkat az alábbiak szerint:

Kereskedelmi, vendéglátó üzletben bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése kizárólag akkor engedélyezhető, ha a szertartás lebonyolítására a vendéglátástól elkülönített helyiség, terület biztosított.

Közterületen, nyílt vízen, nyílt vízen keresztül megközelíthető építményben, vízi és légi járművön, valamint lakóházban és annak kertjében bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése nem engedélyezhető.

A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése olyan helyszínen engedélyezhető, ahol a méltó megünnepléshez szükséges feltételek a következők szerint biztosíthatók:
a) a helyszín gondozott, hulladéktól, szaghatástól mentes,
b) közlekedési és egyéb zajok a szertartás méltóságát nem zavarhatják meg,
c) biztosított az anyakönyv és az anyakönyvvezető védelme káros behatásoktól, így különösen esőtől, széltől, sérüléstől,
d) a házasságkötés résztvevői számára megfelelő nagyságú tér álljon rendelkezésre, és
e) más tevékenység a szertartást nem zavarhatja meg.

Ha a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése szabadtéri helyszínen történik, a megfelelő esőhelyszín biztosításáról a kérelmezőnek kell gondoskodni. Az esőhelyszín megjelölése az engedély megadásának feltétele. Az esőhelyszín biztosítása történhet oly módon, hogy megfelelő méretű és minőségű sátor, lábon álló fedett szín stb. alatt történik a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése.

Ha az egyik fél állapota közeli halállal fenyeget, vagy szabad mozgásában a bíróság vagy más hatóság döntése miatt korlátozva van, a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése méltó megünneplésének feltételeit a házasuló tartózkodási helye szerinti intézmény szabályainak figyelembevételével kell biztosítani.

A kérelemhez csatolni kell a kérelemben megjelölt helyszín tulajdonosának, üzemeltetőjének, azzal rendelkezni jogosultnak a helyszín biztosításáról szóló nyilatkozatát, vagy a használatról szóló megállapodás egy példányát.

A jegyző a bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen kívüli létesítését akkor engedélyezheti, ha a felek nyilatkoznak arról, hogy a tanúk és - ha szükséges - a tolmács jelenlétét biztosítják, gondoskodnak az anyakönyvvezető helyszínre és a hivatali helyiségbe való utazásáról, és a hivatali helyiségen kívüli helyszínen történő lebonyolítást lehetetlenné tevő körülmények bekövetkezte esetére a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére alkalmas helyiséget jelölnek meg.

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a külső helyszínen csak az anyakönyvvezető közreműködését biztosítja. Az anyakönyvvezető a jegyzői engedélytől függetlenül megtagadhatja a házasságkötést, ha annak időpontjában a meghatározott feltételek mégsem teljesülnek.

az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

az anyakönyvezési feladatok ellátásnak részletes szabályairól szóló 429/2017. (XII. 20.) Kormányrendelet

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályairól szóló 3/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Sopron Település