Közös jogkezelő szervezetek nyilvántartásába történő felvétel

Vannak olyan esetek, amikor a felhasználás körülményei miatt a szerzőknek nincs lehetőségük arra, hogy személyesen engedélyezzék műveik felhasználását, illetve gyakorolják az ezzel kapcsolatos jogaikat. A közös vagy független jogkezelés az ilyen esetekre kínál megoldást. A jogkezelő szervezet szigorú követelményeknek eleget téve adja meg az felhasználási engedélyt és szedi be a jogdíjat, amit aztán kifizet a szerzőnek. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala ezekről a szervezetekről nyilvántartást vezet.

Kulcsszavak: szerzői jog; jogdíj; díjigény; közös jogkezelés; közös jogkezelő szervezet; független jogkezelő szervezet; jogosult; reprezentatív közös jogkezelő szervezet; bejelentés; engedélyezés

Közös jogkezelő szervezet vagy független jogkezelő szervezet képviselője.

A jogkezeléssel kapcsolatos beadványokat erre rendszeresített elektronikus űrlap használatával kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani.

Az elektronikus ügyintézés lehetősége az SZTNH elektronikus ügyintézési rendszerén keresztül érhető el.

Elektronikus úton beadvány kizárólag az SZTNH által erre a célra rendszeresített, díjtalanul elérhető űrlap használatával nyújtható be. Az űrlap az ügyintézés indítása gombra kattintva érhető el.

Az SZTNH előtti eljárásokban elektronikus kapcsolattartásra kizárólag azonosításhoz kötött módon van lehetőség, kivéve a tájékoztatás kérését és annak teljesítését, valamint a nemzetközi szabadalmi ügyeket.

Az azonosítás az alábbi módokon történhet:

Amennyiben ügyfeleink partnerkártyás vagy Központi Azonosítási Ügynökön keresztül végzett azonosítást követően fordulnak a Hivatalhoz, úgy az SZTNH az ügyfélkapus tárhelyre küldi az eljárás során keletkezett döntéseit, értesítéseit és egyéb felhívásait.

Fontos kiemelni, hogy elektronikus aláírással történő azonosítás esetén a Hivatal alapesetben nem tud ügyfeleivel elektronikus úton kapcsolatot tartani, és intézkedéseit, döntéseit papíron, a hagyományos módon tudja kézbesíteni.

Az ügyintézés menete a következő:

1. A letöltött űrlapot mentse el a saját eszközére. Az űrlapok böngészőben történő kitöltése nem javasolt.

2. Jelentkezzen be az SZTNH elektronikus ügyintézési rendszerébe a Központi Azonosítási Ügynök használatával, ügyfélkapujával, partnerkártyájával vagy elektronikus aláírásával. Amennyiben elektronikus aláírással rendelkezik, válassza a legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással történő azonosítást.

3. A kitöltött űrlapot töltse fel a rendszerbe. Az űrlapban megjelölt mellékletek alapján megjelenik egy táblázat, amelyben egyesével fel kell tölteni a mellékleteket. Ha Ön ezeket már összekészítette egy könyvtárba, akkor könnyen meg fogja találni a megfelelő dokumentumokat.

Az űrlapokhoz csatolható fájlok mérete egyenként nem haladhatja meg a 150 MB-ot. A beadvány és az ahhoz csatolt valamennyi melléklet mérete összesen nem haladhatja meg a 300MB-ot.

4. Jelölje be, hogy valóban ezt a beadványt akarta összeállítani, esetleg tekintse meg a HTML formátumú beadvány összesítőt.

A rendszer összeállítja az Ön beadványát, titkosítja és elküldi az SZTNH részére.
Az SZTNH automatikus értesítést küld a beadvány megérkezéséről.

A közös jogkezeléssel kapcsolatos bővebb információkat olvashat a következő linken: https://www.sztnh.gov.hu/hu/mivel-fordulhatok-a-hivatalhoz/szerzoi-jogi-vedelem/kozos-jogkezeles

A közös jogkezelési tevékenység bejelentése és a reprezentatív közös jogkezelő szervezeteként végezni kívánt közös jogkezelési tevékenység
engedélyezése iránti kérelem esetén a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a benyújtástól számított 6 hónapon belül hozza meg az eljárást befejező döntést. A közös jogkezelő szervezetek és független jogkezelő szervezetek tevékenységének bejelentése esetén a Szellemi Tulajdon Hivatala haladéktalanul gondoskodik a bejelentett szervezet és jogkezelési tevékenység nyilvántartásba vételéről. A közös jogkezelő szervezet és független jogkezelő szervezet a nyilvántartásban vezetett adatival kapcsolatos változások bejelentése esetén a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala haladéktalanul gondoskodik a változások nyilvántartásba vételéről.

Az űrlapon benyújtott adatokat alátámasztó dokumentumok, illetve képviselet esetén meghatalmazás.

A közös jogkezelő szervezet vagy a független jogkezelő szervezet jogkezelési tevékenységének bejelentéséért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj 50 000 Ft. A közös jogkezelő szervezet vagy a független jogkezelő szervezet bejelentésének adataiban bekövetkezett változás bejelentéséért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj 25 000 Ft.

A reprezentatív közös jogkezelő szervezetként végzett közös jogkezelési tevékenység engedélyezésére irányuló kérelem igazgatási szolgáltatási díja

a) ha a kérelem legfeljebb három vagyoni jog tekintetében végzett közös jogkezelési tevékenységre vonatkozik, függetlenül a kérelemben igényelt engedélyek számától, 850 000 Ft

b) ha a kérelem háromnál több vagyoni jog tekintetében végzett közös jogkezelési tevékenységre vonatkozik, akkor az a) pontban meghatározott díjon felül minden egyes további érintett vagyoni jog tekintetében 425 000 Ft.

Több közös jogkezelő szervezet azonos közös jogkezelési tevékenységének engedélyezéséért az a) és a b) pont szerinti esetekben fizetendő 850 000 Ft, illetve minden egyes további érintett vagyoni jog tekintetében fizetendő 425 000 Ft igazgatási szolgáltatási díjon felül - a kérelem szerinti közös jogkezelési tevékenységgel érintett vagyoni jogonként - további 425 000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

Az engedély módosításáért

a) több közös jogkezelő szervezet azonos közös jogkezelési tevékenységgel kapcsolatos megállapodásának közös kérelemre történő módosítása miatti engedély-módosítás esetén  fizetendő 850 000 Ft, illetve minden egyes további érintett vagyoni jog tekintetében fizetendő 425 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj mértékének felével,

b) valamely közös jogkezelő kiterjesztett hatályú közös jogkezelést végző szervezetként vagy reprezentatív közös jogkezelő szervezet díjak megállapítására és beszedésére jogosult reprezentatív közös jogkezelő szervezetként  történő kijelölésének módosítására irányuló kérelem esetén fizetendő 850 000 Ft, illetve minden egyes további érintett vagyoni jog tekintetében fizetendő 425 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj mértékével megegyező összegű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése a bejelentés vagy a kérelem benyújtásával egyidejűleg esedékes; a díj megfizetését a bejelentéskor vagy a kérelem benyújtásakor igazolni kell. Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése alól mentesség nem adható.

Az igazgatási szolgáltatási díjat a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának a kincstárnál vezetett 10032000-01731842-00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára átutalással vagy készpénz-átutalási megbízás útján kell befizetni, az azonosítási adatok - a közös jogkezelő szervezet, független jogkezelő szervezet vagy reprezentatív közös jogkezelő szervezet neve, címe és a jogcím - feltüntetésével.

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Fellebbezésre nincs lehetőség. A jogkezeléssel kapcsolatos hatósági ügyekben az Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala döntése ellen nincs helye felügyeleti eljárásnak, valamint ügyészi felhívásnak és fellépésnek sem. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala jogkezeléssel kapcsolatos hatósági ügyekben hozott döntése ellen bírósági felülvizsgálati kérelmet lehet benyújtani.

A döntés bírósági felülvizsgálatát kérheti: aki a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala előtti közös jogkezeléssel kapcsolatos hatósági eljárásban ügyfélként vett részt; akit az iratbetekintésből kizártak vagy abban korlátoztak; akitől az ügyféli jogállást megtagadták. A felülvizsgálati kérelem benyújtásának határideje a döntésnek a féllel vagy az eljárás egyéb résztvevőjével való közlésétől számított 30  nap. A felülvizsgálati kérelmet a Fővárosi Törvényszéknek kell címezni, azonban azt a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál, elektronikus űrlap használatával kell előterjeszteni, amely azt a jogkezeléssel kapcsolatos hatósági ügy irataival együtt tizenöt napon belül továbbít a bírósághoz. A felülvizsgálat  bírósági eljárási illetékének mértéke 10 500 forint, amelyet az SZTNH Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01012891 jelzőszámú, „SZTNH jogorvoslati illeték központi beszedési számla” elnevezésű számlájára történő átutalással kell megfizetni a felülvizsgálati kérelem benyújtásával egyidejűleg. Az átutalás közleményrovatában az eljáró bíróság jelzőszámát (a Fővárosi Törvényszék kódja: 0100) és az eljárási illetékfizetésre kötelezett fél nevét, továbbá az SZTNH előtti ügy ügyszámát és a  felülvizsgálni kért döntés vagy intézkedés alszámát kell feltüntetni. 

Hasznosnak találta az információt? Kérjük, hogy mondja el itt!

A szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló 2016. évi XCIII. törvény

A közös jogkezelő szervezetek és a független jogkezelő szervezetek működésének és a jogkezeléssel kapcsolatos eljárások részletes szabályairól szóló 216/2016. (VII. 22.) Korm. rendelet

A közös jogkezelő szervezetek és a független jogkezelő szervezetek jogkezelési tevékenységének bejelentésével, valamint a reprezentatív közös jogkezelő szervezetként végzett közös jogkezelési tevékenység engedélyezésével kapcsolatos eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjra vonatkozó szabályokról szóló 19/2016. (IX. 5.) IM rendelet

SZTNH