Nemzeti Tengelysúlymérő Rendszer (TSM) Fellebbezés

A TSM Rendszerben meghozott, közigazgatási bírságot megállapító határozattal (a továbbiakban: bírsághatározat) szemben az ügyfél, amennyiben azzal nem ért egyet, fellebbezést nyújthat be.

Kulcsszavak: TSM, fellebbezés, tengelysúly, bírság

A bírsághatározat címzettje, címzett meghatalmazottja. Meghatalmazott személy eljárása esetén a meghatalmazotti jogosultságot igazolni szükséges.

Az ügyfélnek be kell nyújtania azokat a dokumentumokat, amelyek a hatóság előtt még nem ismertek és vélhetően megváltoztathatják a hatósági döntés tartalmát.

Az elektronikus ügyintézésre kötelezettek (Magyarországon nyilvántartásba vett jogi személyek, ügyvédi irodák, stb.) a fellebbezést kizárólag az e-Papír alkalmazás igénybevételével terjeszthetik elő.

Figyelem! Bizonyítási indítvány vagy kimentési kérelem benyújtása csak a https://szuf.magyarorszag.hu/tsm oldalon elérhető, online űrlap kitöltésével történhet.  

Fellebbezés előterjesztése nélkül az alább meghatározott határidő leteltével a bírsághatározat véglegessé válik.

  1. Amennyiben bizonyítási indítvány vagy kimentési kérelem nem került benyújtásra – az erre biztosított, bírsághatározat postai vagy elektronikus úton történő kézbesítésétől számított 8 napos határidő leteltét követően, 15 napon belül;
  2. Amennyiben bizonyítási indítvány vagy kimentési kérelem benyújtásra került és azt már elbírálták – az azt elbíráló döntés postai vagy elektronikus úton történő kézbesítésétől számított 15 napon belül

nyújtható be fellebbezés.

Szöveges dokumentum, amelyben az ügyfél megindokolja, hogy miért nem ért egyet a határozattal. 

A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az ügyfélnek az eljárásban nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt még nem hivatkozott.

A fellebbezés benyújtása illetékköteles. A fellebbezés illetékének – az illetékekről szóló törvény vonatkozó rendelkezései alapján – meghatározott összegét a bírsághatározat tartalmazza.

Az illeték befizetésének tényét igazoló dokumentumot a fellebbezési kérelemmel együtt kell benyújtani.

Innovációs és Technológiai Minisztérium Közúti Közlekedési Ellenőrzési Főosztálya

Innovációs és Technológiai Minisztérium Másodfokú Hatósági Főosztálya

A fellebbezést az Innovációs és Technológiai Minisztérium Közúti Közlekedési Ellenőrzési Főosztályánál – de az Innovációs és Technológiai Minisztérium Másodfokú Hatósági Főosztályához címzetten – lehet előterjeszteni.

Levelezési cím (elektronikus ügyintézésre nem kötelezett személyek, külföldiek részére): 1440 Budapest, Pf. 1.

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

116. § [A fellebbezés általános szabályai]

(1) Az ügyfél, vagy akire a döntés rendelkezést tartalmaz, az elsőfokú döntés ellen akkor fellebbezhet, ha azt törvény kifejezetten megengedi.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=199170

 

 

KKEF