Budaörs - Szálláshely (nem üzleti célú)-Engedély kérelem 006

A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló mód. 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet alapján a nem üzletszerű gazdasági tevékenység keretében közösségi elhelyezést biztosító, legalább 6 férőhellyel rendelkező létesítmények (a továbbiakban: szálláshelyek) üzemeltetőit (szolgáltatóit) a szálláshely fekvése szerint illetékes jegyző veszi nyilvántartásba.

Kulcsszavak: szálláshely szolgáltatás

Budaörs közigazgatási területén szálláshely-szolgáltatási  tevékenységet folytatni kívánó egyéni vállalkozó vagy gazdálkodó szervezet.

Kérelem beküldése:  az erre a célra rendszeresített elektronikus kitöltött formanyomtatványt,  a hozzá csatolt átutalási bizonylatot és a szükséges dokumentumokat az ügyfélkapu, vagy cégkapu igénybevételével be kell küldeni a kereskedelmi Hatóságnak.

239/2009. (X.20.) Kormányrendelet alapján:
14. § (1) A szálláshelyre vonatkozó jogszabályi és hatósági előírások megsértése esetén a jegyző az alábbi jogkövetkezményeket állapítja meg:

a) - a c)-e) pontokban meghatározott esetek kivételével - határidő tűzésével felhívja a szálláshely-szolgáltatót a jogsértés megszüntetésére, illetve a jogszabályi feltételeknek megfelelő állapot helyreállítására,

b) ha a szálláshely-szolgáltató az a) pontban meghatározott határidő elteltével a jogsértést nem szünteti meg, illetve a jogszerű állapotot nem állítja helyre, arra ismételt határidő kitűzésével felszólítja a szolgáltatót és egyidejűleg pénzbírságot szab ki,

c) ha a szálláshely nem felel meg a 4. §-ban meghatározott követelményeknek, határidő kitűzésével felhívja a szálláshely-szolgáltatót a jogsértő állapot megszüntetésére és a jogszerű állapot helyreállítására, és a jogsértő állapot megszüntetéséig, illetve a jogszerű állapot helyreállításáig, de legfeljebb kilencven napig elrendeli a szálláshely ideiglenes bezárását,

d) *  azonnali hatállyal megtiltja a szálláshely-nyilvántartásban nem szereplő szálláshely üzemeltetését, és pénzbírságot szab ki,

e) *  ha az ideiglenes bezárást követően a szálláshely-szolgáltató a megjelölt határidőn belül a jogsértő állapotot nem szünteti meg, vagy a szálláshely-szolgáltató egy éven belül ismételten olyan jogsértő magatartást tanúsít, amely miatt vele szemben a b) pont szerinti pénzbírságot kell kiszabni, elrendeli a szálláshely bezárását, egyidejűleg törli a szolgáltatót a nyilvántartásból.

Eljárási határidő 60 nap.

A nyilvántartásba vétellel egyidejűleg a szolgáltató részére hatósági igazolvány kerül kiállításra.

A szolgáltató az adataiban bekövetkezett változást, valamint a tevékenység megszüntetését köteles nyolc napon belül bejelenteni!

A kérelemhez csatolásra kerül:

Szolgáltatás tevékenység végzésére jogosító okirat.

Szálláshely használatára való jogosultságot igazoló okirat.

Egyéb a tevékenység gyakorlásához által előírt engedély a 173/2003. Korm. rendelet 14/A. § (6) bekezdés a) pontja. 

3.000 Ft igazgatási szolgáltatási díj, melyet átutalással kell megfizetni a Budaörs Város Önkormányzat Eljárási Illeték beszedési számlaszámra: 11784009-15390053-03470000.

Az átutalás közleményrovatában meg kell jelölni az ügyfél nevét, székhelyét, valamint az ügy típusát.

Budaörs Város Önkormányzat Jegyzője

(Az eljárást  a Budaörsi Polgármesteri Hivatal Igazgatási Iroda Igazgatási Osztályának munkatársa folytatja le).

I. fokon döntés hozó szerv: Jegyző

II. fokon döntést hozó szerv: Pest Megyei Kormányhivatal

Az elsőfokú határozat, illetve a jogszabályban meghatározott végzés ellen a döntés közlésétől számított 15 napon belül fellebbezést lehet előterjeszteni a döntést meghozó hatóságnál Pest Megyei Kormányhivatalhoz címezve.

Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely:
az erre a célra épített vagy átalakított és az ekként minősített, illetve ekként nyilvántartásba vett üdültetési és ifjúsági turisztikai célú, továbbá hegyi menedék céljára szolgáló szálláshely, valamint
az ekként minősített, illetve ekként nyilvántartásba vett:
sportlétesítményben üzemelő, szálláshely céljára szolgáló önálló rendeltetési részegység,
szálláshely-szolgáltatásának időszakában kiegészítő/melléktevékenység formájában üzemeltetett hivatali, közfeladatot ellátó intézmény által biztosított és az egyházi jogi személy által nem gazdasági-vállalkozási tevékenység keretében üzemeltetett egyházi intézményi szállás.

Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelynek minősülő létesítmények:

I. Üdülő (Altípusa: Üdülő, Gyermeküdülő, Villa)
II. Gyermek- és ifjúsági tábor (Altípusa: Gyermek- és ifjúsági tábor, Telepített sátortábor)
III. Nomád táborhely
IV. Hegyi menedékház (Altípusa: Turistaház, Kulcsosház, Matracszállás)
V. Bivakszállás (Altípusa: Bivakszállás, Téliesített bivakszállás)
VI. Pihenőház (Altípusa: Munkásszállás, vendégszállás)
VII. Diákotthon, kollégiumA szolgáltató nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatást a nyilvántartásba vételi kérelem benyújtásának napjától nyújthat. Ha a nyilvántartásba vételi kérelmet jogerősen elutasítják, a szolgáltatást meg kell szüntetni.

A jegyző a szolgáltatót a hatósági nyilvántartásba felveszi, ha a kérelem megfelel a rendeletben foglaltaknak. A hatósági nyilvántartásban szereplő adatairól a szolgáltató tevékenységre való jogosultság igazolására a nyilvántartásba vétellel egyidejűleg a szolgáltató részére hatósági igazolványt állít ki.

A szolgáltató a hatósági nyilvántartásban szereplő adataiban bekövetkezett változást nyolc napon belül köteles bejelenti a jegyzőnek. A szolgáltató a tevékenység megszűnését köteles bejelenteni a jegyző felé, aki a szolgáltatót ez esetben törli a nyilvántartásból.

A vendég szolgáltatással kapcsolatos írásbeli észrevételeinek, panaszának közlésére a szolgáltató - az alkalmi szálláshely és a nomád táborhely kivételével - köteles vásárlók könyvét rendszeresíteni. A vásárlók könyvét a használatbavétel előtt a jegyző hitelesíti, melyben fel kell tüntetni a megnyitás időpontját.

173/2003. (X.28.) Korm. rendelet a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról,

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény.

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről.

Budaörs Település