Nemzeti Tengelysúlymérő Rendszer (TSM) Döntés megtekintése, kimentési kérelem vagy bizonyítási indítvány

A TSM Rendszerben meghozott, közigazgatási bírságot megállapító határozatot (a továbbiakban: bírsághatározat), a mért adatokat és a képfelvételeket a határozat címzettje a SZÜF felületen megtekintheti.

Amennyiben a bírsághatározat címzettje olyan dokumentumokkal rendelkezik, amelyek a hatóság előtt még nem ismertek, és feltehetően érdemben befolyásolhatják a bírsághatározat tartalmát, úgy bizonyítási indítványt nyújthat be, vagy kimentést kezdeményezhet.

Kulcsszavak: TSM, döntés megtekintése, kimentési kérelem, bizonyítási indítvány

A bírsághatározat címzettje, címzett meghatalmazottja. Meghatalmazott személy eljárása esetén a meghatalmazotti jogosultságot igazolni szükséges.

Döntés megtekintése esetében:

Az ügyfél a döntést az alábbi internetes címen tekintheti meg:

 https://magyarorszag.hu/tsm

Menete:

A „Határozat megtekintése” mezőre kattintással megtekinthető a bírsághatározat elektronikus formája, a „Képek megtekintése” mezőre kattintással a jogsértéshez tartozó képeket lehet megjeleníteni.

Kimentési kérelem, vagy bizonyítási indítvány esetében:

Az ügyfélnek be kell nyújtania azokat a dokumentumokat, amelyek a hatóság előtt még nem ismertek és vélhetően megváltoztathatják a hatósági döntés tartalmát.

Menete:

A feltöltésre szánt dokumentumok vírusellenőrzését a program elvégzi.

Az ellenőrzés elvégzése után – a „Beküldés” funkciógombra kattintással – a dokumentum a rendszerbe feltöltésre kerül.

Döntés megtekintése esetében:

A határozat megtekintése egy lehetőség, nem kötelező, joghatással nem bír. (A határozat SZÜF felületen történő megtekintése nem azonos a határozat kézbesítésével.) 

Kimentési kérelem, vagy bizonyítási indítvány esetében:

Abban az esetben, ha az ügyfél nem él bizonyítási indítvánnyal vagy kimentéssel, akkor az erre biztosított 8 napos határidő leteltét követően, 15 napon belül fellebbezésnek van helye. Fellebbezés hiányában a határozat véglegessé válik.

Döntés megtekintése esetében: Nincs

Kimentési kérelem, vagy bizonyítási indítvány esetében:

A határozat postai vagy elektronikus úton történő kézbesítését követő 8 napon belül.

Döntés megtekintése esetében: Nincs

Kimentési kérelem, vagy bizonyítási indítvány esetében:

Bármilyen, az ügyfél álláspontjának igazolására alkalmas – a vonatkozó jogszabályokban megjelölt – dokumentum.

Illetékmentes

Innovációs és Technológiai Minisztérium Közúti Közlekedési Ellenőrzési Főosztálya

Ebben az eljárási szakaszban nincs eljáró felettes szerv.

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről:

„Tv. 21/A. § (1) Az üzemben tartó mentesül a 21. § (2) bekezdése alapján kiszabott közigazgatási bírság megfizetése alól, ha a gépjármű – a szabályszegés időpontját megelőzően – jogellenesen került ki a birtokából és igazolja, hogy a jogellenességgel összefüggésben – a bírságot kiszabó határozat kézbesítését megelőzően – kezdeményezte a megfelelő hatóság eljárását.

(2) Ha a gépjárművet az üzemben tartó a szabályszegést megelőzően más természetes személy vagy nem természetes személy használatába adta, és ezt a használatba vevő személy eredeti teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, a (4) bekezdés szerinti adatokat tartalmazó nyilatkozatával igazolja, vagy – azon gépjárművek esetében, amelyek külön jogszabály alapján a közúti forgalomban menetlevéllel, illetve fuvarlevéllel vehetnek részt – olyan menetlevéllel, illetve fuvarlevéllel igazolja, amelyek a (4) bekezdés szerinti adatokat tartalmazzák, a közigazgatási bírságot a használatba vevő személlyel szemben kell kiszabni.

(3) Az üzemben tartó mentesül a 21. § (2) bekezdése alapján kiszabott közigazgatási bírság megfizetése alól, ha számára a szabályszegést más törvény lehetővé teszi.

(4) A (2) bekezdés szerinti nyilatkozat, menetlevél, illetve fuvarlevél tartalmazza

a) a gépjármű hatósági jelzését,

b) a természetes személy üzemben tartó és használatba vevő nevét, születési idejét, születési helyét, lakcímét, nem természetes személy üzemben tartó és használatba vevő esetén annak megnevezését és székhelyének (telephelyének) címét,

valamint

d) azon időszak megjelölését, amelyre a gépjármű használatát a használatba vevő az üzemben tartótól átvette.”

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=9588

 

410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről:

„9. § (4) A Kkt. 21. §-a szerinti bírságolással kapcsolatos eljárásban az ügyfelet az eljárás megindításáról nem kell értesíteni. A határozat kiküldésekor azonban az ügyfelet tájékoztatni kell arról, hogy 8 napon belül bizonyítási indítványt terjeszthet elő, valamint élhet a Kkt. 21/A. §-ában meghatározott kimentés lehetőségével. Ha az ügyfél ezt a jogát nem gyakorolja, a határozat kézbesítéséhez fűződő jogkövetkezmények a határidő lejártát követő naptól állnak be.”

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=112910

KKEF