VESZPRÉM-RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY, SZÜNIDEI GYERMEKÉTKEZTETÉS

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult az gyermek, akinek szülője, törvényes képviselője Veszprém város közigazgatási területén lakcímmel rendelkezik, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a jogszabályban rögzített mértéket.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata a szünidei gyermekétkeztetés keretében a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést biztosítja.

Kulcsszavak: Eplény rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, szünidei gyermekétkeztetés

Jogosult a gyermek, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg

a) a nyugdíjminimum összegének 145 %-át,

aa) ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy

ab) ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy

ac) ha a nagykorúvá vált gyermek 23. életévét még nem töltötte be és nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányokat folytat, vagy 25. életévét még nem töltötte be és felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul;

b) a nyugdíjminimum 135 %-át az a) pont alá nem tartozó esetben,

feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon ( hasznosítható ingatlan, jármű, továbbá vagyoni értékű jog) értéke nem haladja meg a jogszabályban meghatározott mértéket.

Szünidei gyermekétkeztetésre ingyenesen jogosult a bölcsődés és az óvodás gyermek, továbbá az általános és középfokú nevelési-oktatási intézmény nappali tagozatos tanulója, ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultága a kérelem benyújtásának időpontjában fennáll.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelem formanyomtatványon beadható elektronikusan, postai úton vagy papír alapon személyesen ügyfélfogadási időben a Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának ügyfélszolgálatán (8200 Veszprém, Óváros tér 9.)

A szünidei étkezés a kitöltött igénylőlappal kérelmezhető elektronikusan, postai úton vagy papír alapon személyesen ügyfélfogadási időben a Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának ügyfélszolgálatán (8200 Veszprém, Óváros tér 9.)

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelem benyújtásának határideje: folyamatos.

A szünidei gyermekétkeztetés iránti kérelmet

a) a nyári szünet időtartamára vonatkozóan az adott évben május 1. és május 31. között,

b) az évközi szünet időtartamára vonatkozóan az adott évközi szünetet megelőző hónap 1. napjától a hónap 20. napjáig

kell benyújtani.

Ügyintézési határidő: sommás eljárásban nyolc nap, teljes eljárásban hatvan nap (vonatkozó jogszabály alapján)..

Kitöltött kérelem nyomtatvány.

Igazolás a jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről.

Kérelem rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez

Igénylőlap szünidei gyermekétkeztetéshez

 

 

Az eljárás költség- és illetékmentes.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Jegyzője

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestere

 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya

A döntés ellen a Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztálya Szociális és Gyámügyi Osztályához (8200 Veszprém, Megyeház tér 1.) címzett, de a Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közjóléti Irodájához 2 példányban benyújtandó, illetékmentes fellebbezéssel lehet élni, a döntés közlésétől számított 15 napon belül. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A kedvezmény az alábbi támogatások igénybevételére jogosít:

Gyermekétkeztetés esetén

a) a bölcsődés, az óvodás, az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő gyermek után 100 % intézményi térítési díjkedvezmény,

b) az a) pont alá nem tartozó tanuló után 50 % intézményi térítési díjkedvezmény, továbbá

c) ha a kedvezményre való jogosultság fennáll tárgyév augusztus 1-jén, a tárgyév augusztus hónapjában egyszeri támogatás,

d) ha a kedvezményre való jogosultság tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjában egyszeri támogatás, valamint,

e) külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmények igénybevételére.

Az öregségi nyugdíj legkisebb összege jelenleg havi 28.500 forint. 

A szünidei gyermekétkeztetést

a) a bölcsődei ellátásban, vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek részére a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény vagy az óvoda zárva tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapra,

b) a nappali tagozatos tanuló részére a nyári szünet időtartamában legfeljebb 43 munkanapra és az évközi szünet időtartamára eső valamennyi munkanapra

lehet igényelni, feltéve, hogy az a) pont szerinti gyermek a zárva tartás időtartama alatt nem veszi igénybe a bölcsődei gondozást, óvodai nevelést más, nyitva tartó intézményben.

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII.törvény

A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2021. (V.11.) önkormányzati rendelete

Veszprém Település